Webinar – Proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Gemeenten kunnen samen met aannemer/architect, kwaliteitsborger en waar mogelijk opdrachtgever proefprojecten uitvoeren. Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hoe start u zo’n proefproject?

Daar vertellen we meer over tijdens dit webinar. Ook laten we de resultaten zien van de eerste proefprojecten die hebben plaatsgevonden. Deelnemers krijgen een aantal praktische handreikingen om zelf aan de slag te gaan met een proefproject.

Het uitvoeren van een proefproject geeft inzicht in – en ervaring met het werken in het nieuwe stelsel. Tijdens deze proefprojecten doen alle partijen waardevolle praktijkervaring op en worden mogelijke knelpunten in het stelsel zichtbaar. Deze knelpunten worden door de VNG verzameld en gedeeld met het ministerie van BZK en andere betrokken partijen.

Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er wel vooraf een risicobeoordeling plaatsvindt. Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet toe op de bouwkwaliteit en levert bij gereedmelding een dossier bevoegd gezag aan.

Locatie en tijd: Online van 14.00 – 15.00 uur
Kosten: Geen kosten
Organisator: VNG

Ambassadeursnetwerk Kwaliteitsborging van start

Om de start van nieuwe proefprojecten te versnellen zal in oktober gestart worden met zogenoemde Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging (ANWkb). Ambassadeursnetwerk bestaat uit een ambassadeursgemeente, een aantal omringende gemeente, aannemers en kwaliteitsborgers. Het ambassadeursnetwerk zorgt er voor dat er komende maanden (tenminste) 10 projecten starten, verdeeld over verschillende soorten gebouwen binnen gevolgklasse 1. Kwaliteitsborgers, aannemers en andere betrokkenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het netwerk. Omliggende gemeenten en andere geïnteresseerden kijken mee bij de proefprojecten en starten waar ze ook zelf met nieuwe proefprojecten aan de slag gaan.

Spelregels

De proefprojecten binnen het ANWkb worden uitgevoerd volgende de afgesproken spelregels. In aanvulling daarop worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • voor alle type bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 worden proefprojecten uitgevoerd
  • grote, middelgrote en kleine aannemers oefenen, samen met gemeenten, met het stelsel
  • alle toegelaten kwaliteitsborgers en instrumenten kunnen meedoen in proefprojecten
  • de totale bouwcyclus van initiatief tot ingebruikname wordt beproefd

Om te zorgen dat er voldoende diversiteit in de proefprojecten zit wordt per ANWkb gewerkt een zogenoemde representatieve doorsnede. Iedere ANWkb neemt het op zich om de 10 proefprojecten te verdelen over seriematige woningbouw, kavelbouw, grote en kleine verbouwingen, fiets- en voetgangersbruggen en bedrijfshallen. Door afspraken te maken over de verdeling van deze bouwwerken wordt uiteindelijk met de hele gevolgklasse 1 ervaring opgedaan. De resultaten van de verschillende ANWkb’s worden ieder kwartaal gerapporteerd gedeeld via de websites van iBK en de deelnemende branches

Rotterdam, Alphen aan den Rijn en Zaanstad eerste Ambassadeursgemeenten

Het is de bedoeling om – regionaal verspreid – 18 ANWkb’s op te zetten die gezamenlijk zorgen voor voldoende ervaring met een representatieve doorsnede aan bouwwerken gevolgklasse 1. Vanuit VNG en BZK wordt inhoudelijke en financiële ondersteuning aan de ANWkb’s geleverd. De eerste gemeenten die op korte termijn van start gaan zijn Rotterdam, Alphen aan den Rijn en Zaanstad (zie de Wkb-kalender voor de data). Gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan een ANWkb kunnen zich melden bij één van de Ambassadeursgemeenten of bij de VNG via wkb@vng.nl. Overige geïnteresseerden kunnen zich via hun brancheorganisatie aanmelden.

In aanvulling op de ANWkb’s blijft de Begeleidingsgroep proefprojecten streven naar brede ervaring met projecten in zo veel mogelijk gemeenten in Nederland. Vanuit de Begeleidingsgroep dan ook de oproep om alle projecten aan te melden via de website van de VNG.

Wet kwaliteitsborging uitgesteld naar 1-1-22: ‘Meer tijd om de Wkb te implementeren’

De Wet kwaliteitsborging treedt op 1 januari 2022 in werking, een jaar later dan gepland. Dat komt onder meer door het uitstel van de Omgevingswet, die hier nauw aan gekoppeld is. “Het is belangrijk dat onze leden vooral doorgaan met implementatie van de regelgeving. Zorg dat je praktijkervaring opdoet.”

Als de Wet kwaliteitsborging in werking treedt verandert er nogal wat in de bouw op het gebied van dossiervorming, toezicht, aansprakelijkheid en de 5 procentsregeling. Daarom was eerder al aangekondigd dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een half jaar van tevoren uitsluitsel zou geven over de datum van invoering. Ze maakte die beslissing op basis van vijf criteria. Om te zorgen dat er geen knelpunten zouden ontstaan door de invoering van de wet, is de ambitie bijvoorbeeld 10 procent van alle werken als proefproject uit te voeren. “Dat komt neer op zo’n 2000 tot 4500 projecten waarbij gewerkt is volgens de nieuwe wet”, legt Ruben Heezen, Adviseur Markt & Overheid bij Bouwend Nederland uit. “Alleen zijn er nu nog maar 11 projecten opgestart, dat schiet niet erg op. Zolang er zo weinig projecten zijn, kun je ook geen knelpunten aanwijzen.”

Obstakels

Een ander criterium is het aantal kwaliteitsborgers. Daar zijn er nu 250 van aangewezen, terwijl er minimaal 650 kwaliteitsborgers nodig zijn die uit de architectuur of aannemerij moeten komen. Een ander obstakel is het digitale stelsel die de koppeling met de omgevingswet mogelijk maakt. Dit stelsel is nog maar bij een beperkt aantal gemeentes geïmplementeerd. “Samenvattend kun je zeggen dat we gewoon nog niet klaar zijn voor de wet”, zegt Heezen. “We zijn al een jaar bezig met de implementatie. Inmiddels geeft de VNG aan dat de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en handhaafbaarheid onder druk komen te staan door de WKB. We zullen nog wat stappen moeten zetten met elkaar.”

De wet wordt nu per 1 januari 2022 ingevoerd, maar dat betekent niet dat ondernemers achterover kunnen leunen, benadrukt Heezen. “Het uitstel betekent dat we meer tijd hebben. Het is belangrijk dat leden proefprojecten opstarten en ervaring opdoen met het werken met een kwaliteitsborger. Er is zeker geen sprake van afstel.”


Bron: Bouwend Nederland. Zie ook de website van Bouwend Nederland voor meer informatie over de Wkb

Impact Wkb: VBWTN helpt u graag!

Ook de vereniging BWT Nederland (VBWTN) roept gemeenten (nogmaals!) op zich voor te bereiden op de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Op de website heeft de vereniging een impactanalyse gepubliceerd (onder het kopje documenten) waar gemeenten binnen hun eigen organisatie mee aan de slag kunnen.

Om ervoor zorg te dragen dat de vereniging richting BZK en VNG kan gaan aangeven welke impact de invoering van gevolgklasse 1 heeft voor het bevoegd gezag vraagt VBWTN gemeenten de impactanalyse met hen te delen. Ook als gemeenten zelf een scan hebben uitgevoerd of laten uitvoeren door een andere partij is het verzoek dit te delen met de Vereniging.

Voor leden van de vereniging BWT Nederland is ondersteuning beschikbaar. Mocht u als lid van de vereniging vragen hebben met betrekking tot de tool die op de website van VBWTN staat dan kunt u contact opnemen met David Weekenstroo. Hij is te bereiken op: 06 – 29 491 136 of via: d.weekenstroo@vereniging-bwt.nl.

Meer informatie en ondersteuning voor gemeente is te vinden via de site Hulp bij implementatie van de Wkb voor gemeenten van de VNG.

Bron: BWTinfo

Hulp voor gemeenten bij de implementatie van de Wkb

Logo VNGDe Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe website gelanceerd waar informatie voor gemeenten te vinden is over de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Op dit moment zijn 4 onderwerpen te vinden op de site:

  • Een overzicht van de minimaal uit te voeren acties om per 1-1-2021 klaar te zijn voor de Wkb
  • Een analyse van de impact van de Wkb voor gemeenten. Een toelichting op het rapport is te lezen in dit artikel.
  • Een overzicht van gewijzigde taken: welke vallen weg en welke komen er bij onder de Wkb?
  • De discussieleidraad leges waarin wordt ingegaan op de effecten van verschillende beleidskeuzes op de legesinkomsten

De website is hier te vinden en is een aanvulling op de eerder door de VNG in het leven geroepen site over de Wkb.

Proefproject kwaliteitsborging gemeente ‘s-Hertogenbosch

Dit bericht is afkomstig van de website van de gemeente 's-Hertogenbosch

Op 16 juli heeft de gemeente de eerste vergunning verleend voor een proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Waarschijnlijk zal deze nieuwe wet op 1 januari 2022 in werking treden. Het proefproject gaat om de bouw van een bedrijfshal met kantoor en een showroom op het bedrijvenpark De Rosmalense Plas.

Met het proefproject is het mogelijk om de nieuwe wet in de praktijk te toetsen. In de nieuwe wet wordt de bouwtechnische toets en het bouwtechnische toezicht, niet langer uitgevoerd door de gemeente, maar door een private partij. Deze private partij wordt ook wel een kwaliteitsborger genoemd. Doel van de wet is om de bouwkwaliteit te verhogen en de zekerheid voor de consument te vergroten.

Samen met de initiatiefnemer SNG Barratt, de aannemer Willy Naessens en de kwaliteitsborger PlanGarant, start de gemeente het eerste proefproject Wkb. Het uitvoeren van proefprojecten is nodig om de gevolgen van de nieuwe wet voor alle partijen duidelijk te maken. Er leven namelijk nog veel vragen en onduidelijkheden over de Wkb.

Het uitvoeren van een proefproject is de enige manier om inzicht te krijgen over wat de Wkb nu echt gaat betekenen. De eerste ervaringen rondom de vergunningverlening onder de Wkb worden nu beoordeeld. Daarna gaan we bij de start van de bouw, in oktober 2020, een nieuwe fase van het proefproject in. Na dit proefproject vindt er een overall evaluatie plaats, die wij delen met de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wij zijn blij met de actieve houding van de initiatiefnemer, aannemer en kwaliteitsborger om het proefproject tot een succes te maken.

“Gemeentelijke financiën aandachtspunt bij invoering Wkb”

In opdracht van de Vereniging van omgevingsdiensten (Omgevingsdienst NL) heeft Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar belangrijkste risico’s van de Wkb voor gemeenten. Berenschot heeft daarnaast samen met adviesbureau de ANG Connectie de financiële consequenties van de Wkb bij twee kleinere gemeenten, een middelgrote en een grote gemeente doorgerekend.

Wat duidelijk is, is dat de invoering van de Wkb (financiële) gevolgen voor gemeenten zal hebben. Dit met name als gevolg van de introductie van de bouwmelding, waarvoor gemeenten geen leges kunnen heffen. Mogelijk zullen gemeenten algemene middelen moeten inzetten voor het uitvoeren van alle BWT-taken. De effecten per gemeenten zijn sterk afhankelijk van (beleids)keuzen die gemeenten maken. Denk hierbij aan eventuele kosten voor een intensivering van de aandacht van bouw- en sloopveiligheid en de mate toezicht op bouwwerken gevolgklasse 1 en vergunningvrije bouwwerken. Berenschot gaat er bij de raming van de kosten ook van uit dat het aantal juridische procedures toe zal nemen en neemt ook de kosten mee gerelateerd aan het vaker aanvechten van legesverordeningen.

Berenschot concludeert tevens dat de invoering van de Wkb voor met name middelgrote en kleinere gemeenten een prikkel kan zijn om bouwtaken te centraliseren.

Het volledige rapport is te lezen via de website van Berenschot. Lees ook de reactie van Gert-Jan van Leeuwen op Omgeving in de Praktijk (voor abonnees).

 

Emmen zoekt proefprojecten kwaliteitsborging

Bedrijven uit de regio Emmen hebben begin juli van de gemeente Emmen de vraag of ze willen deelnemen aan proefprojecten kwaliteitsborging. Het gaat in eerste instantie om twee proefprojecten, waarbij de gemeente de kosten van de kwaliteitsborger draagt. Op 15 september 2020 van 19:00-21:00 houdt de gemeente een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden (gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen). Aanmelden kan tot 9 september 2020 via e-mail.

het mailbericht aan de lokale ondernemers is hieronder te lezen. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Emmen.

Op zoek naar andere gemeenten die willen starten met proefprojecten? Kijk dan op www.aandeslagmetkwaliteistborging.nl


Vanaf 1 januari 2022 gelden twee nieuwe wetten: De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze twee nieuwe wetten veranderen de manier waarop gemeenten omgevingsplanactiviteiten behandelen en toetsen. We willen onze nieuwe werkwijze vooraf in een aantal proefprojecten testen. In deze e-mail leest u meer hierover.

Fysieke leefomgeving centraal in Omgevingswet

Een groot aantal wetten en algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen voor de leefomgeving worden samengevoegd en gemoderniseerd in de Omgevingswet. Het doel van deze wetten is minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Het gaat onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Veranderingen Wet kwaliteitsborging

De bouwtechnische toets wordt met het ingaan van de wet Kwaliteitsborging niet meer door de gemeente gedaan, maar door een gecertificeerde en erkende Kwaliteitsborger. Vanaf 1 januari 2022 geldt dit voor alle aanvragen die onder gevolgklasse 1 vallen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vrijstaande woning, kleine infrastructurele werken zoals een fietsersbrug, een recreatiewoning of een bedrijfshal. Voor de aanvragen onder gevolgklasse 2 en 3 blijft de gemeente de technische toets nog wel uitvoeren.

Proefprojecten ter voorbereiding

Het uitvoeren van proefprojecten is een voorwaarde voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben afgesproken dat elke gemeente proefprojecten uitvoert. De gemeente Emmen wil deze proefprojecten ook gebruiken om ervaring op te doen met de Omgevingswet. Deze ervaring helpt ons om de Wet kwaliteitsborging en de Omgevingswet voor alle betrokken partijen zo goed en realistisch mogelijk in te voeren. We starten met 2 proefprojecten die we uiterlijk in het 4e kwartaal van 2020 evalueren.

Wat vragen we van u?

We kunnen deze proefprojecten niet alleen doorlopen. We zoeken, voor in eerste instantie 2 proefprojecten, partijen om samen ervaring op te doen. Wanneer u voornemens bent om de komende periode een bouwaanvraag in te dienen die valt onder gevolgklasse 1, dan doen we dit graag samen met u op basis van de uitgangspunten van deze nieuwe wet. Wij helpen u om uw aanvraag voor de Omgevingsplanactiviteit te doen en wij helpen u samen met een Kwaliteitsborger het traject van technische toetsing conform de uitgangspunten van de Wet kwaliteitsborging te doorlopen. Wij begeleiden uw traject en bekostigen de inzet van de Kwaliteitsborger. We werken daarvoor samen met de erkende Kwaliteitsborgers gBou., Plangarant en ZiN kwaliteitsborging, die al de nodige ervaring hebben met kwaliteitsborging en die werken met beoogde gecertificeerde instrumenten. Maar u mag ook zelf een erkend Kwaliteitsborger kiezen. Ook dan bekostigt de gemeente de inzet van de Kwaliteitsborger.

Daarnaast willen we met deze proefprojecten, samen met u, ervaring op doen met de Omgevingswet. Ervaring die wij zullen gebruiken om onze nieuwe werkwijzen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen

Heeft u op dit moment vragen over de proefprojecten? Of wilt u meedoen met een proefproject? Neem dan gerust contact met ons.