AMvB, voorhang, Kamervragen: een analyse door Peter de Haan

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit Kwaliteitsborging zijn door zowel de Eerste als de Tweede Kamer (kritische) vragen gesteld. In reactie op de vragen verschenen er diverse blogs en artikelen waarin het soms leek alsof het hele wetstraject opnieuw begon of dat Wkb ter stemming voorlag in de politiek. In een tweetal artikelen legt Peter de Haan (Asselbergs & Klinkhamer Advocaten) uit wat nu de status is van het ontwerpbesluit en de vragen van de beide Kamers. De Wet kwaliteitsborging is mei 2019 al aangenomen. De Haan licht toe dat de vragen komt voortkomen uit de volgende stap in het wetgevingsproces: voorhang van het Ontwerpesluit kwaliteitsborging. Beide Kamers gaan hierover nadrukkelijk in overleg met de minister maar een stemming is niet aan de orde. Eventuele wijzigingen zullen via het politieke debat tot stand komen.

In beide artikelen gaat De Haan inhoudelijk in op de vragen die door de verschillende partijen zijn gesteld. In een analyse van het Ontwerpbesluit laat De Haan een tegengeluid horen op de kritiek van ondermeer de VNG op het Ontwerpbesluit. Volgens De Haan zal inwilliging van de eisen van de VNG c.s. leiden tot dubbel werk. En mogelijk tot de hoge kosten en bureaucratie die sommige politieke partijen vrezen.

Minister Ollongren heeft aangegeven beide Kamer na het reces in één keer te beantwoorden. De (principiële) discussie over de rol van de gemeente zal dus na de zomer worden voortgezet. In de tussentijd is – zoals De Haan zijn betoog eindigt – de minister aan zet: “Aan haar de ondankbare taak de vele vragen te beantwoorden en opnieuw een compromis te zoeken.”

Voorhang ontwerpbesluit Kwaliteitsborging: antwoorden na het zomerreces

Naar aanleiding van de voorhangprocedure voor het Ontwerpbesluit Kwaliteitsborging hebben de Eerste en Tweede Kamer vragen gesteld aan minister Ollongren. Een groot deel van de vragen komt voort uit de zorg van de Kamers over het vorig jaar gesloten Bestuursakkoord. De beide Kamers vragen zich af of dit akkoord wel voldoende verwerkt is het ontwerpbesluit. Als gevolg hiervan zou het – zoals door de VNG betoogt – voor gemeenten onmogelijk worden hun taken voldoende uit te voeren. Uit vragen van de Eerste Kamer (met verwijzing naar bijdragen van Moesker, o.a. naar aanleiding van de amendementen) blijkt overigens ook de zorg dat gemeenten en de kwaliteitsborger dubbel werk doen.

Overige vragen over het Ontwerpbesluit Kwaliteitsborging hebben betrekking op de categorie-indeling, het dossier bevoegd gezag en de kosten voor zowel burgers en ondernemers als de gemeente. Lees hier de volledige bijdragen van de Eerste Kamer en Tweede Kamer.

Minister Ollongren heeft inmiddels schriftelijk laten weten de vragen niet voor het zomerreces (3 juli 2020) te kunnen beantwoorden. De minister stuurt de antwoorden direct na het reces (dinsdag 1 september) aan beide Kamers. Na eventuele aanpassing, voortvloeiend uit de vragen van de beide Kamers en het advies van Raad van State, wordt het Besluit aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Werken bij de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw?

Werken voor NederlandPer 1 januari 2022 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. In voorbereiding op de Wkb begint de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) in oprichting met voorbereidende werkzaamheden. De TloKB is een nieuw zelfstandig bestuursorgaan dat mede uitvoering geeft aan de Wkb. Daarnaast neemt de TloKB een taak over van de Stichting Bouwkwaliteit: het beheer van het stelsel van erkende kwaliteits­verklaringen. Met de Wkb geeft het kabinet een impuls aan het verder verbeteren van de bouwkwaliteit in Nederland.

De TloKB laat instrumenten van kwaliteitsborging toe tot de bouwsector, neemt deze instrumenten op in een openbaar register en houdt toezicht op de werking van het stelsel van kwaliteitsborging. Om haar verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken heeft de TloKB sanctiemogelijkheden. Zij kan de instrumentaanbieder waarschuwen, de toelating van een instrument schorsen en indien noodzakelijk ook intrekken. Het toezicht door de Toelatings­organisatie kan plaatsvinden tijdens alle fasen van de bouw (ontwerp, bouwfase en na de oplevering). De gemeenten (en in voorkomend geval de provincies) blijven het bevoegd gezag in toezicht en handhaving.

De komende tijd begint de TloKB met proefdraaien om kwaliteitsborgingsinstrumenten toe te kunnen laten, het doen van compliance assistance en het houden van toezicht op proefprojecten in de toepassing van het stelsel van kwaliteitsborging.

De TloKB is op zoek naar 2 (Senior) adviseurs toetsing en toelating kwaliteitsborging bouw en een Senior inspecteur Toezicht en Handhaving. Geïnteresseerd? Klik kan op de advertenties hieronder en reageer voor 23 juni.

BNA zoekt proefprojecten kwaliteitsborging

Onderstaand bericht is afkomstige van de website van de BNA (26 mei 2020)

De invoering van de Omgevingswet wordt met een jaar uitgesteld. Hierdoor schuift ook de inwerkingtreding van de Wkb op naar 2022. Dit uitstel komt omdat Rijk en gemeenten in een bestuursakkoord hebben afgesproken beide grote wetswijzigingen tegelijk te laten plaatsvinden. Dit uitstel zorgt voor meer tijd voor alle stakeholders om te oefenen met het nieuwe stelsel van vergunningverlening. De BNA zoekt daarom bureaus die willen oefenen met proefprojecten. De focus ligt hierbij op proefprojecten in de gemeenten Enschede, Ermelo, Midden Drenthe, Rotterdam en Utrecht. Als je een project hebt in een van deze gemeenten dat past binnen kaders van de Wkb neem dan svp contact op met Alexander Pastoors van de BNA. Als je wilt oefenen met proefproject in een andere gemeente dan kun je het project aanmelden bij de marktplaats van de stichting bouwkwaliteit via de link hieronder.

Wkb treedt per 1 januari 2022 in werking

Op 20 mei 2020 heeft minister Ollogren in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er overeenstemming is over inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2022. In een gezamenlijke verklaring stellen het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen dat inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 wenselijk en realistisch is. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking.

Minister Ollogren wil dit najaar in debat met de Kamer over de datum. Indien de Kamer akkoord is met de voorgestelde datum, zal direct de voorhangprocedure van het inwerkingtredings-KB starten. Hiermee krijgen de bouw en overige partijen definitief duidelijkheid over de invoering van de Omgevingswet en Wkb.

De verklaring en de brief aan de Tweede Kamer zijn via deze link te lezen via deze link te lezen.

Rotterdam klaar voor proefprojecten

Dick Bezemer (foto: L:inkedIn)Op de website van de VNG is een interview te lezen met Dick Bezemer, teamleider BWT in Rotterdam en voorzitter van het Cobc (samenwerkingsverband gemeentelijke constructeurs). Bezemer is tevens de trekker van de Rotterdamse projectgroep die de implementatie van de Wkb oppakt.

Bezemer benadrukt dat de implementatie van de WKb projectmatig moet worden opgepakt: ‘Op basis van eerdere ervaringen hebben we van de implementatie van de Wkb inclusief de proefprojecten een project gemaakt. Bij de pilots onder de Crisis- en Herstelwet hebben we gemerkt dat het niet iets is wat je zomaar even erbij doet. We hebben dus een projectleider en een projectgroep die bestaat uit een doorsnede van de afdelingen die hiermee te maken krijgen. Van bedrijfsvoering tot aan de constructeur uit mijn team. Bouwinspecteurs, mensen die over leges en over ICT gaan, die zitten allemaal aan tafel. Zij vormen de projectgroep en dat is ook nodig om het in zo’n grote ambtelijke organisatie in te bedden. Je moet pioniers benoemen die vervolgens de andere mensen in de organisatie gaan meenemen in de nieuwe processen die we gaan krijgen.’

Verder is het wachten op proefprojecten: ‘We staan op de marktplaats voor proefprojecten. Rotterdam is een van de 14 aanbiedende gemeenten.  Maar er is geen aannemer die zich meldt bij ons. Dat vind ik wel zorgelijk. Wij staan klaar. Meer klaar, denk ik, dan een gemiddelde gemeente. We hebben een heel team en een projectleider om alles in kannen en kruiken te krijgen.’

Lees het volledige interview met Dick Bezemer op de site van de VNG.

Kritiek VNG op Ontwerpbesluit Kwaliteitsborging

Logo VNGIn een brief aan de Eerste en Tweede Kamer verzoekt de VNG de beide Kamers er bij de minister van BZK op aan te dringen het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging aan te passen voor het ter advies aan de Raad van State te sturen. Naar de mening van de VNG is de rol voor het bevoegd gezag zoals in het voorstel opgenomen onuitvoerbaar. Een tweede probleem voor de VNG is het wegvallen van de vergunning waardoor de legesinkomsten dalen.

De brief, die gestuurd is mede namens de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland (VBWTN), Brandweer NL en Omgevingsdienst Nederland, is te lezen via de site van de VNG.

Organisatie rondom de Wkb

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, bouwers, adviseurs, opdrachtgevers en kwaliteitsborgers werken in de Regiegroep kwaliteitsborging samen aan de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Gezamenlijk doel is zorgen voor een goede implementatie van de wet voordat deze inwerkingtreedt (zie Criteria bestuursakkoord).

In bijgevoegd overzicht is de organisatie rondom de Wkb schematisch weergegeven (klik hier voor de pdf). Vragen aan de Regiegroep of één van de werkgroepen: stuur een mailbericht aan de Regiegroep.