Welkom bij iBK

Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer besloten om - zoals verzocht door minister Plasterk - de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen  Dit in aanvulling op de toezegging van de minister dat de wet niet voor 1 januari 2019 in werking zal treden. Meer informatie is te lezen in het nieuwsbericht over de Behandeling in de Eerste Kamer.
- Op 29 juni 2018 heeft minister Ollongren de Eerste Kamer nader geïnformeerd over de wet en verzocht de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten. De brief is hier te lezen. 
- Update: Volgend op het Bestuursakkoord tussen BZK en VNG van 17 januari 2019 heeft de Eerste Kamer besloten om de behandeling van het dossier op 5 maart 2019 te hervatten.
- De door de commissie gestelde vragen zijn via deze link te lezen. Naar verwachting zullen de antwoorden in maart aan de commissie worden toegezonden. Het is vervolgens aan de commissie te besluiten of, wanneer en op welke wijze de Wkb in stemming wordt gebracht.

Hoe gaat het stelsel straks werken?Het Instituut voor Bouwkwaliteit is opgericht als kwartiermaker voor het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. Ondernemers, consumenten en overheden werken gezamenlijk aan de kwaliteit van de bouw. Wilt u zich snel inlezen in het onderwerp? Lees dan de ontwikkeling van private kwaliteitsborging. Wilt u weten hoe de bouwaanvraag in het nieuwe stelsel kan gaan werken? Klik hier voor beeldende uitleg of hier voor de infographic van het ministerie van BZK.

Indien u vragen heeft dan kunt u die via onze contactpagina stellen.

Wat kunt u zoal vinden op deze site

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Publicaties over private kwaliteitsborging

Informatievoorziening

Overig

"Het instituut voor bouwkwaliteit heeft ten doel het oprichten en inrichten van een instituut voor private kwaliteitsborging in de bouw en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het instituut en de inbedding daarvan in het wettelijke stelsel van het  omgevingsrecht en in het bijzonder het bouwen van bouwwerken binnen dat stelsel, dient zodanig te worden ingericht, dat het bevoegd gezag met betrekking tot deze bouwwerken erop mag vertrouwen, dat deze bouwwerken ten tijde van ingebruikname in overeenstemming zijn met de bij of krachtens de Woningwet gegeven technische voorschriften omtrent het bouwen en in gebruik nemen van een bouwwerk."