Alles over de Wet kwaliteitsborging | Wkb

Kwaliteitsborging?

Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften. Ze doen op basis van een instrument voor kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger (zie schema). Sinds 2020 worden – vooruitlopend op de invoering van de Wkb op 1 januari 2024proefprojecten met kwaliteitsborging gestart en zijn Ambassadeursnetwerken gestart.

Wilt u ook met een proefproject aan de slag? Dan is via de Stimuleringsregeling Proefprojecten (STIPP) een financiële bijdrage mogelijk.

Snel naar:
- Veel informatie over de Wkb is ook te vinden via IPLO. Bij IPLO kunt u ook terecht met vragen over de Wkb.
- Hulpmiddelen en formulieren vindt u op de pagina bouwen onder kwaliteitsborging


- Als opdrachtgever aan de slag met kwaliteitsborging? Kijk dan op deze pagina
Wat is de status van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

Op 14 mei 2019 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer. De Wkb treedt – als onderdeel van de Omgevingswet – op 1 januari 2024 in werking. Het wetstraject tot nu toe is hier na te lezen.

Wilt u zich snel inlezen in de geschiedenis van het onderwerp? Lees dan de ontwikkeling van kwaliteitsborging. Wilt u weten hoe de bouwaanvraag in het nieuwe stelsel kan gaan werken? Klik hier voor beeldende uitleg of hier voor de infographic van het ministerie van BZK.

Waar kan ik meer informatie vinden over proefprojecten kwaliteitsborging?

De komende tijd worden verschillende proefprojecten uitgevoerd met kwaliteitsborging. Verlopen deze proefprojecten goed, dan zal de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024 in werking treden. De proefprojecten worden uitgevoerd onder de eindverantwoordelijkheid van de Regiegroep kwaliteitsborging. Wil u nu al een proefproject starten? Ga dan naar Proefprojecten.

Meer informatie is ook te vinden op de websites van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Wat kunt u hier verder nog vinden?

Overige informatie die u op deze site kunt vinden over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen:

Meer informatie of vragen?

Ga naar de Nieuws of kijk onder Informatie.

©Stichting instituut voor Bouwkwaliteit 2019. Voor overname van materiaal van deze site, neem contact op via de contactpagina.