Impact voorzorgsmaatregel op invoering Wkb voor gemeenten

Logo VNGWat is de impact van de voorgestelde voorzorgsmaatregelen (latere invoering verbouw) rondom de Wkb voor gemeenten? Hierover gaan we met gemeenten en andere betrokken partijen in gesprek. Op 13 december 2022 organiseert de VNG hierover een netwerkbijeenkomst. 

Om te komen tot een verantwoorde situatie voor de inwerkingtreding zijn er diverse scenario’s in de fasering denkbaar. Alle scenario’s kenden voor- en nadelen. Het scenario wat gekozen is door het ministerie om te faseren in type bouwwerk in gevolgklasse 1, onderschrijft de VNG als het meest haalbare scenario.  Dit scenario kan voor gemeenten zowel in aanloop richting de de voorgenomen inwerkingtredingsdatum als ook in het half jaar na inwerkingtreding, juist extra werk opleveren. Onder andere door de legesverordening die moet worden aangepast. En doordat verbouwingen na een half jaar worden ingevoerd, dit effect heeft op het aantal personeelsleden wat gemeenten nodig hebben om deze aanvragen te kunnen afhandelen.

In de netwerkbijeenkomst wordt onder andere ingegaan op de volgende vragen:

  • Wat zijn de voorgestelde voorzorgsmaatregelen?
  • Wat is de impact hiervan op gemeenten?
  • Wat is de invloed op de legesverordening?
  • Wat betekent dit voor de personeelsbezetting?
  • Wat is de impact hiervan op financiën?
  • In welke mate heeft de maatregel invloed op het DSO?
  • Welke handvatten zijn er met betrekking op handhaving?
Locatie en tijd
  • Online via Microsoft Teams
  • Dinsdag 13 december van 11.00 – 12.30 uur

Aanmelden kan via deze pagina, ook als u de bijeenkomst later wil terugkijken.

Inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb: niet per 1 juli 2022 (maar per 1-1-24)

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Dit artikel betreft een inmiddels achterhaald bericht

Minister De Jonge houdt niet vast aan 1 juli 2022 als invoeringsdatum voor de Omgevingswet. Reden hiervoor is het belang dat dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. Daarom zal komende weken worden bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden om de Omgevingswet inwerking te laten treden. Als dit duidelijk is zal het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) met daarin de nieuwe datum worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Een toelichting op dit besluit is te lezen op rijksoverheid.nl. Aangezien de de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen een onderdeel is van de Omgevingswet, schuift de Wkb mee naar de nieuw te bepalen datum.

Inmiddels is het voornemen bekend gemaakt de Omgevingswet en de Wkb per 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Wet kwaliteitsborging uitgesteld naar 1-1-22: ‘Meer tijd om de Wkb te implementeren’

Dit artikel bevat inmiddels achterhaalde data mbt de inwerkingtreding. De Wkb treedt per 1-1-24 in werking.

De Wet kwaliteitsborging treedt op 1 januari 2022 [red: inmiddels staat de datum op 1 juli 2023] in werking, een jaar later dan gepland. Dat komt onder meer door het uitstel van de Omgevingswet, die hier nauw aan gekoppeld is. “Het is belangrijk dat onze leden vooral doorgaan met implementatie van de regelgeving. Zorg dat je praktijkervaring opdoet.”

Als de Wet kwaliteitsborging in werking treedt verandert er nogal wat in de bouw op het gebied van dossiervorming, toezicht, aansprakelijkheid en de 5 procentsregeling. Daarom was eerder al aangekondigd dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een half jaar van tevoren uitsluitsel zou geven over de datum van invoering. Ze maakte die beslissing op basis van vijf criteria. Om te zorgen dat er geen knelpunten zouden ontstaan door de invoering van de wet, is de ambitie bijvoorbeeld 10 procent van alle werken als proefproject uit te voeren. “Dat komt neer op zo’n 2000 tot 4500 projecten waarbij gewerkt is volgens de nieuwe wet”, legt Ruben Heezen, Adviseur Markt & Overheid bij Bouwend Nederland uit. “Alleen zijn er nu nog maar 11 projecten opgestart, dat schiet niet erg op. Zolang er zo weinig projecten zijn, kun je ook geen knelpunten aanwijzen.”

Obstakels

Een ander criterium is het aantal kwaliteitsborgers. Daar zijn er nu 250 van aangewezen, terwijl er minimaal 650 kwaliteitsborgers nodig zijn die uit de architectuur of aannemerij moeten komen. Een ander obstakel is het digitale stelsel die de koppeling met de omgevingswet mogelijk maakt. Dit stelsel is nog maar bij een beperkt aantal gemeentes geïmplementeerd. “Samenvattend kun je zeggen dat we gewoon nog niet klaar zijn voor de wet”, zegt Heezen. “We zijn al een jaar bezig met de implementatie. Inmiddels geeft de VNG aan dat de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en handhaafbaarheid onder druk komen te staan door de WKB. We zullen nog wat stappen moeten zetten met elkaar.”

De wet wordt nu per 1 januari 2022 ingevoerd, maar dat betekent niet dat ondernemers achterover kunnen leunen, benadrukt Heezen. “Het uitstel betekent dat we meer tijd hebben. Het is belangrijk dat leden proefprojecten opstarten en ervaring opdoen met het werken met een kwaliteitsborger. Er is zeker geen sprake van afstel.”


Bron: Bouwend Nederland. Zie ook de website van Bouwend Nederland voor meer informatie over de Wkb

Update kwaliteitsborging / Wkb – februari 2020

Handreiking stimulering van proefprojecten

Aan het Startpakket proefprojecten is een handreiking voor gemeente toegevoegd met daarin tips en voorbeelden om het starten van proefprojecten te stimuleren. De handreiking geeft een aantal opties om deelnemers aan proefprojecten tegemoet te komen, zoals legeskorting of snellere vergunningverlening. Daarnaast geeft de handreiking tips voor het informeren van opdrachtgevers, (lokale) ondernemers en bouwbedrijven. De handreiking te downloaden via deze link.

Helpdesk Bouwregelgeving voor alle vragen over de Wkb

Iedereen die een vraag heeft over de bouwregelgeving (Bouwbesluit, vergunningvrij bouwen, etc.) kan terecht bij de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. De website van de helpdesk bevat een groot aantal vragen en antwoorden en mocht een bepaald antwoord daarin niet te vinden zijn dan kan de vraag via e-mail aan een medewerker van de Helpdesk worden voorgelegd.

De Helpdesk beantwoordt nu ook vragen over Kwaliteitsborging en bevat een specifieke categorie vragen en antwoorden over de Wkb. De komende tijd worden regelmatig nieuwe vragen en antwoorden aan de website toegevoegd.

De agenda van februari 2020

De komende maand zijn er weer het nodige activiteiten op het gebied van kwaliteitsborging. Deze maand met name bijeenkomsten vanuit Bouwend Nederland, zoals een regionale bijeenkomst in de gemeente Westland. Kijk in de Kalender voor meer bijeenkomsten.

Organiseert u een bijeenkomst of training in het kader van kwaliteitsborging? Geef het dan door via onze contactpagina.

Webinar kwaliteitsborging BNA

Op 16 januari heeft de BNA een webinar georganiseerd over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In het webinar legt Hajé Van Egmond uit hoe de Wet kwaliteitsborging in elkaar zit, voor welke bouwwerken de wet gaat gelden en welke verplichtingen hieruit volgen voor de vergunningaanvraag en bouwmelding. Wat is de relatie tussen kwaliteitsborgers, opdrachtgever, aannemer en architect en hoe kan de architect bijdragen aan het proces van kwaliteitsborging. Hajé gaat ook in op de verschillende dossiers die op grond van de Wkb verplicht worden.

Vervolgens vertelt Wico Ankersmit over de rollen in het proces, en hoe de rol van de gemeente door de Wet kwaliteitsborging echt gaat veranderen en wat de gevolgen hiervan voor opdrachtgevers, architecten en adviseurs zijn. Het is namelijk niet meer de beloofde kwaliteit die nu bij de vergunningsverlening centraal staat, maar de gerealiseerde kwaliteit als het bouwwerk gereed is die bij de Wkb centraal komt te staan. Maar ook blijft gelden dat een goede voorbereiding essentieel is om de eindstreep goed te kunnen halen. En daar speelt de architect een cruciale rol!

Het webinar is voor leden van de BNA gratis terug te zien via door zich aan te melden op de website van de BNA. Niet leden kunnen tegen betaling toegang krijgen tot het webinar.

Kwaliteitsborging: de agenda van december 2019

Meer weten over kwaliteitsborging? Dat kan via één van onderstaande bijeenkomsten over kwaliteitsborging.

Deze maand speciale aandacht voor de Themabijeenkomsten van BouwkwaliteitPlus. Ter voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging organiseren zij samen met diverse partners sinds 2017 themasessies. De sessies zijn bedoeld voor bedoeld voor partijen die iets willen of moeten met kwaliteitsborging: aannemers, opdrachtgevers, architecten, bouwmanagers, directievoerders, leveranciers, adviseurs en gemeenten.  De sessies zijn vooral bedoeld om gericht ondersteuning te geven om zelf aan de slag te gaan met kwaliteitsborging. Aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens pilotprojecten worden praktische handvatten voor elke doelgroep aangereikt.

Mist u bijeenkomsten? Mail ze door naar  via het contactformulier

Kwaliteitsborging: de agenda van november

Meer weten over kwaliteitsborging? Dat kan via één van onderstaande bijeenkomsten over kwaliteitsborging. Deze maand speciale aandacht voor het congres Kwaliteitsborging: tijd voor Actie dat Cobouw met medewerking van het ministerie van BZK organiseert.

Mist u bijeenkomsten? Mail ze door via het contactformulier

Kom naar de Workout kwaliteitsborging van AEDES en NEPROM

1 januari 2021 gaat het er van komen, de wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt in werking. Eerst moet er nog wel geoefend worden, spraken VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken af. In de afgelopen jaren zijn er al de nodig pilots geweest in het kader van de wet kwaliteitsborging, waar ook NEPROM- en Aedes-leden bij betrokken waren. Wat hebben zij daar geleerd? Welke nieuwe pilots komen er aan, heeft het voordeel om daar aan deel te nemen, en wat zijn dan belangrijke aandachtspunten? Wil jij als professioneel opdrachtgever meer weten over resultaten van eerdere pilots of de spelregels voor op te starten pilots?

Wil je horen van collega’s hoe ver zij al zijn en wat hun ervaringen waren? Kom dan naar de gezamenlijk workout kwaliteitsborging van AEDES en NEPROM op 31 oktober. We besteden aandacht aan de relatie met gemeenten en het publiekrechtelijke deel van de wet.

Datum: donderdag 31 oktober 2019
Locatie en tijd: De Veenderhoeve, Stationsweg 5 in De Klomp. 12.00 uur (ontvangst met lunch) – ca. 16 uur.
Voor wie: Deze bijeenkomst is voor leden van NEPROM en AEDES als professioneel opdrachtgever.  
Aanmelden: Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Margot Meijerink (m.meijerink@neprom.nl).
Voorwaarden evenement: Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Afmeldingen dienen uiterlijk 48 uur vóór aanvang van het evenement te worden gestuurd naar info@neprom.nl. Daarna geldt een ‘no show’ van €50 ex. btw.

Programma Workout Kwaliteitsborging 31 oktober