Gevolgklasse 1 in beeld

Welke bouwwerken vallen nu onder gevolgklasse 1? Het VNG-infoblad Voorbeelden gevolgklasse 1 geeft een aantal mooi geïllustreerde voorbeeld. Het informatieblad zien welke veelvoorkomende bouwwerken en uitbreidingen bij invoering van de Wkb onder gevolgklasse 1 vallen (groen omlijnd). Daarnaast is  een aantal voorbeelden gegeven van bouwwerken die niet onder gevolgklasse 1 vallen.

De illustraties laten de meest voorkomende voorbeelden zien, echter deze voorbeelden zijn niet uitputtend. In artikel 2.17 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), opgenomen aan het eind van dit informatieblad, is de volledige tekst gevolgklasse 1 te zien.

Het infoblad is hier te downloaden.

 

Webinar – Risicobeoordeling en Borgingsplan

In de serie webinars over de Omgevingswet en de Wkb kunt op maandag 5 oktober om 14.00 kijken naar het tweede webinar over proefprojecten onder de Wkb. Na informatie over de spelregels is het thema nu de bouwmelding. Ofwel: hoe komen de risicobeoordeling en het borgingsplan tot stand. Erik Schot van PlanGarant en Wico Ankersmit van de VBWTN nemen u mee in een klein uur mee in dit onderwerp.

U kunt zich aanmelden voor het webinar via deze link. Wilt u een eerder webinar terugkijken? Dat kan via de overzichtspagina van webinars van de VNG. Hier vindt u ook de presentaties die bij de verschillende webinars worden gebruikt.

VNG-webinar Kwaliteitsborging voor het bouwen

Webinar Wkb VNGTijdens het VNG-webinar van 9 april 2020 hebben Esther van Kooten Niekerk, Wico Ankersmit en Hajé van Egmond een toelichting gegeven op Wet kwaliteitsborging. In een sessie van 5 kwartier kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De opzet van de wet op hoofdlijnen; privaatrecht en publiekrecht
  • De verschillende contactmomenten tussen indiener / kwaliteitsborger en gemeente
  • De wijze waarop met de bouwmelding en de gereedmelding kan worden omgegaan
  • De noodzaak om te starten met proefprojecten
  • Diverse vragen van kijkers

Het seminar kan worden teruggekeken via deze pagina, waar ook de presentatie te vinden is. Vragen van kijkers die tijdens het webinar niet aan bod zijn gekomen worden schriftelijk beantwoord en zullen ook via dit nieuwsbericht terug te lezen.

 

Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’

Bouwen onder de Omgevingswet en kwaliteitsborging vraagt een andere manier van werken bij het aanvragen van een vergunning, de uitvoering van de bouw en bij de gereedmelding en oplevering van een bouwwerk. BZK heeft een schema gepubliceerd waarin die nieuwe manier van werken wordt uitgelegd. Het schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct, etc.) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

U vindt het schema via deze link. Heeft u vragen of opmerkingen over het schema dan kunt u deze via de Helpdesk Bouwregelgeving en brandveilig gebruik doorgeven.

Startpakket proefprojecten kwaliteitsborging

Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er wel vooraf een risicobeoordeling plaatsvindt. Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet toe op de bouwkwaliteit en levert bij gereedmelding een dossier bevoegd gezag aan. 

Op de website van de VNG is een startpakket beschikbaar voor partijen die proefproject willen starten. De komende tijd zal de informatie nog worden uitgebreid met extra informatie en hulpmiddelen. Het startpakket is te vinden via deze link.

Kijk ook op Proefprojecten voor mee informatie.

Webinar kwaliteitsborging BNA

Op 16 januari heeft de BNA een webinar georganiseerd over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In het webinar legt Hajé Van Egmond uit hoe de Wet kwaliteitsborging in elkaar zit, voor welke bouwwerken de wet gaat gelden en welke verplichtingen hieruit volgen voor de vergunningaanvraag en bouwmelding. Wat is de relatie tussen kwaliteitsborgers, opdrachtgever, aannemer en architect en hoe kan de architect bijdragen aan het proces van kwaliteitsborging. Hajé gaat ook in op de verschillende dossiers die op grond van de Wkb verplicht worden.

Vervolgens vertelt Wico Ankersmit over de rollen in het proces, en hoe de rol van de gemeente door de Wet kwaliteitsborging echt gaat veranderen en wat de gevolgen hiervan voor opdrachtgevers, architecten en adviseurs zijn. Het is namelijk niet meer de beloofde kwaliteit die nu bij de vergunningsverlening centraal staat, maar de gerealiseerde kwaliteit als het bouwwerk gereed is die bij de Wkb centraal komt te staan. Maar ook blijft gelden dat een goede voorbereiding essentieel is om de eindstreep goed te kunnen halen. En daar speelt de architect een cruciale rol!

Het webinar is voor leden van de BNA gratis terug te zien via door zich aan te melden op de website van de BNA. Niet leden kunnen tegen betaling toegang krijgen tot het webinar.

Wat verandert er voor de aannemer?

Op de website van Bouwend Nederland is een uitgebreid dossier te vinden over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Naast een goede animatie (zie onder) is tevens informatie te vinden over het consumentendossier, de nieuwe aansprakelijkheidsregels en de 5%-regels. Ook voor niet aannemers zeer interessant!

Impact op BWT door wegvallende taken Wkb

Het is voor gemeenten belangrijk om al voor de aankomende begrotingsbehandeling inzicht te krijgen op de impact van de Wkb die naar verwachting op 1-1-2021 [red: 1 januari 2022] gelijk met de Omgevingswet in werking treedt. De impact van wegvallende taken kan worden berekend met de door de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland ontwikkelde impactanalyse. De impactanalyse geeft inzicht in de tijdbesteding die komt te vervallen door het schrappen van de vergunningplicht voor de bouwactiviteit voor eenvoudige bouwwerken (“de knip”) en door de inwerkingtreding van gevolgklasse 1 onder de Wkb.

De impactanalyse en een toelichting erop is te downloaden op BWTinfo.