Hoe zit dat nu met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb?

Op 22 maart 2023 is het zogenoemde Klein Koninklijk besluit (KB) gepubliceerd (Stb. 2023, 89) waarmee de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet vastligt. De inwerkingtreding van de onderliggende wetgeving (zoals Bbl, Bkl, Wkb, etc.) is geregeld via een tweede Koninklijk besluit dat op 7 april 2023 is gepubliceerd (Stb. 2023, 113). Daarmee is dus de datum van de Omgevingswet, inclusief Wkb, definitief. 

Het tweede KB is een complex document dat alle wetgeving die samenhangt met Omgevingswet netjes in volgorde in werking treedt. Dit is nodig omdat de oorspronkelijke teksten van bijvoorbeeld het Besluit bouwwerken leefomgeving sinds publicatie (in 2018) al verschillende keren zijn gewijzigd. Met het tweede KB treden dus ook al die tussentijdse wijzigingen in werking. Het uiteindelijke resultaat – de zogenoemde geconsolideerde versie – is te vinden via de site van het Informatiepunt Leefomgeving en uiteindelijk na inwerkingtreding ook via wetten.overheid.nl.

Opleverdossier 

Niet alles wat uiteindelijk in de Omgevingswet (en dus Wkb) terechtkomt is al formeel vastgesteld. In het tweede KB worden sommige delen van wetten en besluiten (voorlopig) uitgesloten. Zo zal het opleverdossier (artikel 757a BW, ook wel consumentendossier genoemd) nog niet meten in werking getreden. Dit is gedaan door in het KB een deel van de Wkb uit te zonderen van inwerkingtreding per 1-1-24 (zie afbeelding).

Zoals afgesproken zal dit deel van de Wkb pas in werking treden als overgangsrecht is geregeld. Dit overgangsrecht is in voorbereiding. Ondanks dat het nog niet duidelijk is wanneer dit overgangsrecht en het opleverdossier in werking treden is het aan te raden om dit nu al contractueel te regelen. 

Verbouw 6 maanden later?

Minister De Jonge heeft aan de Eerste Kamer inderdaad 2022 toegezegd om verbouw van bouwwerken vallend onder gevolgklasse 1 pas een half jaar na inwerkingtreding onder de Wkb te laten vallen. Dit vanwege de zorg of er wel genoeg kwaliteitsborgers zullen zijn bij inwerkingtreding. Deze toezegging is gedaan toen nog sprake was van invoering per 1 juli 2023. Nu dit een half jaar later is, heeft de minister aangegeven met partijen te overleggen of dit nog noodzakelijk is of dat ook verbouw per 1 januari toch onder de Wkb kan komen te vallen. Voor de zomer zal definitief hierover besloten worden.


Het later in werking treden is als volgt geregeld:

  • Met een geplande wijziging van het Bbl (Stb. 2023, 106) wordt aan artikel 2.17 een vierde lid toegevoegd waarin is aangegeven dat verbouw niet onder gevolgklasse 1 valt.
  • Bij de regels over de inwerkingtreding van deze wijziging (zie het tweede lid van Artikel II) is aangegeven dat het vierde lid op een nader te bepalen tijdstip weer vervalt. 

Op deze wijze wordt dus geregeld dat verbouw per 1-1-24 niet meteen onder de Wkb valt maar na 6 maanden pas wordt toegevoegd. Mocht besloten worden dat verbouw toch direct met de rest van gevolgklasse 1 in werking treedt dan zal het nieuwe vierde lid van 2.17 niet in werking treden.


 

Omgevingswet en Wkb definitief per 1 januari 2024

Op 14 maart heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met het Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33118 / 34986, EU). Hiermee is de inwerkingtreding van de Omgevingswet – en daarmee ook van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – vastgesteld op 1 januari 2024.

Het bepalen van de inwerkingtredingsdatum is het sluitstuk van een langjarig proces van totstandkoming van het nieuwe stelsel. Met nog ruim negen maanden te gaan voor de daadwerkelijk start van de Wkb is het zaak nu te starten met de voorbereiding. Via de STIPP-regeling is er vanuit de overheid een tegemoetkoming van de kosten van kwaliteitsborging beschikbaar. Meer informatie hierover en aanvragen van een bijdrage via deze link.

Legeskorting kwaliteitsborging – 2023

Rowiq Advies heeft ook dit jaar weer een overzicht gepubliceerd van gemeenten die in 2023 korting geven op de leges bij bouwen onder kwaliteitsborging. De kortingspercentages variëren van 10% tot maximaal 75%. De lijst is te vinden via deze link. Kent of bent u een gemeente die korting geven en die ook korting geeft maar niet op de lijst staat, geef dat dan door via het contactformulier.

Inmiddels geeft 1 op de 3 gemeenten legeskorting bij bouwen onder kwaliteitsborging. In combinatie met het Stimuleringsprogramma Proefprojecten – waarbij een bijdrage van maximaal €6.000,- per project beschikbaar is – genoeg redenen dus om op korte termijn een proefproject te starten. Ook als de vergunning al verleend is! Neem voor vragen contact op.

Stimuleringsprogramma Proefprojecten

Op 1 juli 2023 treedt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking. Om goed voorbereid aan de start te staan is het van belang (opdrachtgever, gemeente, aannemer of kwaliteitsborger) nu al te oefenen en ervaren hoe het is om te bouwen onder kwaliteitsborging. Het ministerie van BZK en de VNG komen daarom met een nieuwe subsidieregeling voor proefprojecten.

Via deze pagina kunt u meer informatie vinden over het Stimuleringsprogramma Proefprojecten (zie ook menu-item STIPP). Aannemers, kwaliteitsborgers en opdrachtgevers kunnen een bijdrage aanvragen in de (meer)kosten die bouwen onder de Wkb met zich meebrengt. De nieuwe regeling vervangt de subsidie in het kader Ambassadeursnetwerken.

Update Wkb: verbouw 6 maanden later

In antwoord op vragen van de Eerste Kamer heeft minister De Jonge aangegeven verbouwactiviteiten pas 6 maanden na inwerkingtreding onder gevolgklasse 1 te laten vallen. Dit om tegemoet te komen aan de zorg van de Eerste kamer – en Vereniging Eigen Huis – dat er mogelijk te weinig kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. De Eerste Kamer vroeg de minister om een terugvaloptie te overwegen maar dat wijst de minister af. Het eerst invoeren van geheel gevolgklasse 1 en bij ’tegenvallers’ het aantal bouwactiviteiten alsnog beperken wordt door de minister en betrokken partijen als onwenselijk gezien. Ook een ‘duaal’ stelsel wordt door kwaliteitsborgers en gemeenten niet gesteund vanwege het gevaar van ‘cherry picking’ door opdrachtgevers.

Ondanks dat er naar de mening van minister De Jonge geen reden is om aan te nemen dat er onvoldoende kwaliteitsborgers zijn, komt hij de Eerste Kamer nu dus tegemoet door verbouw (preventief) vooralsnog niet mee te nemen. Tevens geeft de minister in zijn brief aan pas na 5 jaar het stelsel van de Wkb uit te breiden naar overige gevolgklassen.

De brief is via deze link te lezen.

Gebruik het nieuwe Omgevingsloket bij proefprojecten

Sinds begin oktober zijn de vergunningcheck vergunningvrij / Wkb en de formulieren voor bouw- en gereedmelding Wkb opgenomen in het DSO. Via de Beta-versie van het nieuwe Omgevingsloket kan er getest worden met de nieuwe formulieren. Het Ministerie van BZK heeft een handleiding opgesteld voor het gebruik van het Omgevingsloket voor bouw- en gereedmeldingen bij bouwactiviteiten onder de Wkb. De handleiding is via deze link te vinden.

Deelnemers aan proefprojecten kunnen het Omgevingsloket ook al gebruiken voor het doen van meldingen voor die proefprojecten. Het is daarbij wel van belang om hierover vooraf afspraken te maken zodat de informatie ook bij het juiste loket van de deelnemende gemeente terechtkomt. Voor vragen, opmerkingen en fouten kan gebruik gemaakt worden van de helpdesk van het Informatiepunt Leefomgeving.

Uitstel Omgevingswet en Wkb naar 1 juli 2023

Onderstaande tekst is overgenomen van het nieuwsbericht dat op 14 oktober geplaatst is op Rijksoverheid.nl. Met het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2023 schrijft ook de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen door naar deze datum.

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023.

Zorgvuldigheid en duidelijkheid

Minister De Jonge stelt dat een nieuwe, concrete ingangsdatum nodig is: “Er is meer tijd nodig om te oefenen en te testen. Alles afwegend is een nieuwe ingangsdatum van 1 juli 2023 de beste optie, zo vinden ook de provincies, gemeenten en waterschappen. Dit beperkte uitstel zorgt voor zorgvuldigheid én duidelijkheid. Over de verschillende scenario’s, achterliggende dilemma’s en alle voor- en nadelen ga ik graag met de Eerste Kamer in debat.”

De Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt een lappendekken aan wetten en voorschriften in één wet. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het voor consumenten en bedrijfsleven makkelijker maakt vergunningen aan te vragen en projecten te starten. Het Koninklijk Besluit dat de eerder beoogde invoering per 1 januari 2023 regelt, trekt de minister in om vervolgens een nieuw besluit in procedure te brengen met als ingangsdatum 1 juli 2023.

Gereedmelding Wkb bij gefaseerde ingebruikname van woningen

Bij woningbouwprojecten is het gebruikelijk dat een deel van de woningen wordt opgeleverd en in gebruik genomen voordat het gehele bouwproject is opgeleverd. Zeker bij seriematige nieuwbouw zit er vaak langere tijd tussen oplevering en ingebruikname van de eerste woningen en formele afronding van het bouw project. Het dossier bevoegd gezag inclusief de verklaring van de kwaliteitsborger volgt volgens de regels van de Wkb nadat de laatste woning klaar is.

Dit memo beschrijft drie mogelijke werkwijzen hoe het bevoegd gezag kan omgaan met de situatie bij gefaseerde ingebruikname en hoe zij – indien gewenst – over voldoende informatie kan beschikken over de eerder in gebruik genomen woningen. Een gemeente heeft hierbij een aantal opties:

  1. indien er geen signalen van de kwaliteitsborger of derden zijn en geen eigen waarnemingen dat er mogelijk iets niet klopt, de formele gereedmelding afwachten. Dit is mogelijk aangezien het stelsel van kwaliteitsborging het bewijsvermoeden geeft dat aan de regels wordt voldaan.
  2. uitgaan van de onder punt 1 genoemde optie en indien daar reden toe is op basis van artikel 2.20 van het Bbl aanvullende informatie opvragen over specifieke onderdeel bij de oplevering van iedere fase (deelleveringen).
  3. richting initiatiefnemer aangeven dat het uitgangspunt is dat twee weken voor iedere fase een volledige gereedmelding wordt gedaan. In dat geval moet ook per fase een bouwmelding worden gedaan.

Welke van de drie werkwijze een gemeente kiest hangt af van het handhavingsbeleid, de risico’s van een bepaalde locatie, de beschikbare capaciteit, etc. Van belang is dat gemeente hun beleidskeuze op dit punt vastleggen en vooraf en tijdig communiceren met initiatiefnemers. In de factsheet Gereedmelding bij gefaseerde ingebruikname onder de Wkb zijn de opties nader toegelicht. Na invoering van de Wkb zal gefaseerde ingebruikname onderdeel zijn van de monitoring.