BNA zoekt proefprojecten kwaliteitsborging

Onderstaand bericht is afkomstige van de website van de BNA (26 mei 2020)

De invoering van de Omgevingswet wordt met een jaar uitgesteld. Hierdoor schuift ook de inwerkingtreding van de Wkb op naar 2022. Dit uitstel komt omdat Rijk en gemeenten in een bestuursakkoord hebben afgesproken beide grote wetswijzigingen tegelijk te laten plaatsvinden. Dit uitstel zorgt voor meer tijd voor alle stakeholders om te oefenen met het nieuwe stelsel van vergunningverlening. De BNA zoekt daarom bureaus die willen oefenen met proefprojecten. De focus ligt hierbij op proefprojecten in de gemeenten Enschede, Ermelo, Midden Drenthe, Rotterdam en Utrecht. Als je een project hebt in een van deze gemeenten dat past binnen kaders van de Wkb neem dan svp contact op met Alexander Pastoors van de BNA. Als je wilt oefenen met proefproject in een andere gemeente dan kun je het project aanmelden bij de marktplaats van de stichting bouwkwaliteit via de link hieronder.

Wkb treedt per 1 januari 2022 in werking

Op 20 mei 2020 heeft minister Ollogren in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er overeenstemming is over inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2022. In een gezamenlijke verklaring stellen het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen dat inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 wenselijk en realistisch is. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking.

Minister Ollogren wil dit najaar in debat met de Kamer over de datum. Indien de Kamer akkoord is met de voorgestelde datum, zal direct de voorhangprocedure van het inwerkingtredings-KB starten. Hiermee krijgen de bouw en overige partijen definitief duidelijkheid over de invoering van de Omgevingswet en Wkb.

De verklaring en de brief aan de Tweede Kamer zijn via deze link te lezen via deze link te lezen.

Rotterdam klaar voor proefprojecten

Dick Bezemer (foto: L:inkedIn)Op de website van de VNG is een interview te lezen met Dick Bezemer, teamleider BWT in Rotterdam en voorzitter van het Cobc (samenwerkingsverband gemeentelijke constructeurs). Bezemer is tevens de trekker van de Rotterdamse projectgroep die de implementatie van de Wkb oppakt.

Bezemer benadrukt dat de implementatie van de WKb projectmatig moet worden opgepakt: ‘Op basis van eerdere ervaringen hebben we van de implementatie van de Wkb inclusief de proefprojecten een project gemaakt. Bij de pilots onder de Crisis- en Herstelwet hebben we gemerkt dat het niet iets is wat je zomaar even erbij doet. We hebben dus een projectleider en een projectgroep die bestaat uit een doorsnede van de afdelingen die hiermee te maken krijgen. Van bedrijfsvoering tot aan de constructeur uit mijn team. Bouwinspecteurs, mensen die over leges en over ICT gaan, die zitten allemaal aan tafel. Zij vormen de projectgroep en dat is ook nodig om het in zo’n grote ambtelijke organisatie in te bedden. Je moet pioniers benoemen die vervolgens de andere mensen in de organisatie gaan meenemen in de nieuwe processen die we gaan krijgen.’

Verder is het wachten op proefprojecten: ‘We staan op de marktplaats voor proefprojecten. Rotterdam is een van de 14 aanbiedende gemeenten.  Maar er is geen aannemer die zich meldt bij ons. Dat vind ik wel zorgelijk. Wij staan klaar. Meer klaar, denk ik, dan een gemiddelde gemeente. We hebben een heel team en een projectleider om alles in kannen en kruiken te krijgen.’

Lees het volledige interview met Dick Bezemer op de site van de VNG.

Kritiek VNG op Ontwerpbesluit Kwaliteitsborging

Logo VNGIn een brief aan de Eerste en Tweede Kamer verzoekt de VNG de beide Kamers er bij de minister van BZK op aan te dringen het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging aan te passen voor het ter advies aan de Raad van State te sturen. Naar de mening van de VNG is de rol voor het bevoegd gezag zoals in het voorstel opgenomen onuitvoerbaar. Een tweede probleem voor de VNG is het wegvallen van de vergunning waardoor de legesinkomsten dalen.

De brief, die gestuurd is mede namens de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland (VBWTN), Brandweer NL en Omgevingsdienst Nederland, is te lezen via de site van de VNG.

Organisatie rondom de Wkb

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, bouwers, adviseurs, opdrachtgevers en kwaliteitsborgers werken in de Regiegroep kwaliteitsborging samen aan de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Gezamenlijk doel is zorgen voor een goede implementatie van de wet voordat deze inwerkingtreedt (zie Criteria bestuursakkoord).

In bijgevoegd overzicht is de organisatie rondom de Wkb schematisch weergegeven (klik hier voor de pdf). Vragen aan de Regiegroep of één van de werkgroepen: stuur een mailbericht aan de Regiegroep.

Proefproject Wkb: de eerste paal in Alphen aan den Rijn is geslagen!

Eerste project Wkb Alphen aan den RijnOndanks de crises en het uitstel van de Wkb gaan proefprojecten in Alpen aan den Rijn gewoon door. De afgelopen maanden is veel tijd gestoken in het voorbereiden en opstarten van het proefproject Meijvast Tankval 11, een bedrijfshal met opslag- en werkplaatsboxen van 24m2 – 240m2. Het project wordt door KiK-kwaliteitsborger Alphaplan geborgd. Op 22 april kwamen de gemotiveerde betrokken partijen bij elkaar om gezamenlijk het slaan van de eerste paal te vieren. Uiteraard op gepaste afstand!

De partijen hebben in het voorstadium veel overleg gevoerd over informatie-uitwisseling  communicatie en onduidelijkheden die op hun pad kwamen. De grootste succesfactor tot nu toe is de openheid in communicatie tussen de partijen. Er is veel nieuw en onduidelijk, maar door met elkaar de verwachtingen over en weer te bespreken is het project in goede samenwerking van de grond gekomen.

De deelnemers aan het proefproject hebben ervaren dat een goede voorbereiding tijd kost: de werkwijze op elkaar afstemmen, afspraken maken over op te stellen documenten en andere zaken die het proces ondersteunen. De gemeente, de aannemer (G. Bruijnes BV) en opdrachtgever (Meijvast BV) zijn ervan overtuigd dat ze met deze ervaring beter voorbereid zijn op de Wbb. De volgende proefprojecten kunnen volgens de gemeente Alphen aan den Rijn profiteren van het voorbereidende werk dat voor dit project is gedaan. Nu veel punten zijn opgelost kan een volgend proefproject een stuk sneller van start!

Wilt u meer informatie over het starten van een proefproject in het algemeen of specifiek in Alphen aan den Rijn? Ga dan naar Proefprojecten of kijk op de Marktplaats Wkb.

Ontwerpbesluit kwaliteitsborging gepubliceerd

Ontwerpbesluit kwaliteitsborging gepubliceerd op Rijksoverheid.nlOp 21 april is het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging gepubliceerd op Rijksoverheid.nl (inclusief bijbehorende toelichting). Het ontwerpbesluit bevat aanvullende voorschriften in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en is in twee ‘varianten’ uitgewerkt: als wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 en als wijzigingen van de besluiten onder de Omgevingswet. In het ontwerpbesluit zijn ook de nieuwe regels voor vergunningplichtig en vergunningvrij bouwen opgenomen.

De publicatie van het Ontwerpbesluit Kwaliteitsborging vindt plaats in het kader van de zogenoemde voorhangprocedure die is opgenomen in de Woningwet en de Omgevingswet. Het ontwerpbesluit wordt pas ter advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit voorgelegd nadat de beide Kamers der Staten-Generaal het hebben kunnen beoordelen. Tot 26 mei kunnen de Eerste en Tweede Kamer schriftelijke vragen stellen over het ontwerpbesluit aan de minister van BZK.

De publicatie van het Ontwerpbesluit Kwaliteitsborging is de volgende stap in het wetstraject van de Wkb. Meer informatie over de wet en het wetstraject is te vinden via De Wet.

Wkb formeel uitgesteld

Na het op 1 april aangekondige uitstel van de Omgevingswet was het eigenlijk al wel duidelijk. Maar nu ook officieel: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt niet per 1 januari 2021 in werking. In de begeleidende brief bij de kamervragen van Ronnes (CDA) over de voortgang van proefprojecten geeft minister Ollongren aan voor de zomer met een nieuwe datum te komen. Alle voorbereidingen gaan wel door. Zo zal de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw deze zomer operationeel zijn en wordt het Besluit kwaliteitsborging op korte termijn aan de Tweede Kamer aangeboden.

De brief zelf geeft een beeld van de stand van zaken proefprojecten. Op dit moment is slechts een beperkt aantal proefprojecten formeel als zodanig aangemeld. De extra tijd zal dus nuttig gebruik moeten worden.

lees de brief en het antwoord op de Kamervragen via deze link deze link.