Proefproject kwaliteitsborging gemeente ‘s-Hertogenbosch

Dit bericht is afkomstig van de website van de gemeente 's-Hertogenbosch

Op 16 juli heeft de gemeente de eerste vergunning verleend voor een proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Waarschijnlijk zal deze nieuwe wet op 1 januari 2022 in werking treden. Het proefproject gaat om de bouw van een bedrijfshal met kantoor en een showroom op het bedrijvenpark De Rosmalense Plas.

Met het proefproject is het mogelijk om de nieuwe wet in de praktijk te toetsen. In de nieuwe wet wordt de bouwtechnische toets en het bouwtechnische toezicht, niet langer uitgevoerd door de gemeente, maar door een private partij. Deze private partij wordt ook wel een kwaliteitsborger genoemd. Doel van de wet is om de bouwkwaliteit te verhogen en de zekerheid voor de consument te vergroten.

Samen met de initiatiefnemer SNG Barratt, de aannemer Willy Naessens en de kwaliteitsborger PlanGarant, start de gemeente het eerste proefproject Wkb. Het uitvoeren van proefprojecten is nodig om de gevolgen van de nieuwe wet voor alle partijen duidelijk te maken. Er leven namelijk nog veel vragen en onduidelijkheden over de Wkb.

Het uitvoeren van een proefproject is de enige manier om inzicht te krijgen over wat de Wkb nu echt gaat betekenen. De eerste ervaringen rondom de vergunningverlening onder de Wkb worden nu beoordeeld. Daarna gaan we bij de start van de bouw, in oktober 2020, een nieuwe fase van het proefproject in. Na dit proefproject vindt er een overall evaluatie plaats, die wij delen met de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wij zijn blij met de actieve houding van de initiatiefnemer, aannemer en kwaliteitsborger om het proefproject tot een succes te maken.

“Gemeentelijke financiën aandachtspunt bij invoering Wkb”

In opdracht van de Vereniging van omgevingsdiensten (Omgevingsdienst NL) heeft Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar belangrijkste risico’s van de Wkb voor gemeenten. Berenschot heeft daarnaast samen met adviesbureau de ANG Connectie de financiële consequenties van de Wkb bij twee kleinere gemeenten, een middelgrote en een grote gemeente doorgerekend.

Wat duidelijk is, is dat de invoering van de Wkb (financiële) gevolgen voor gemeenten zal hebben. Dit met name als gevolg van de introductie van de bouwmelding, waarvoor gemeenten geen leges kunnen heffen. Mogelijk zullen gemeenten algemene middelen moeten inzetten voor het uitvoeren van alle BWT-taken. De effecten per gemeenten zijn sterk afhankelijk van (beleids)keuzen die gemeenten maken. Denk hierbij aan eventuele kosten voor een intensivering van de aandacht van bouw- en sloopveiligheid en de mate toezicht op bouwwerken gevolgklasse 1 en vergunningvrije bouwwerken. Berenschot gaat er bij de raming van de kosten ook van uit dat het aantal juridische procedures toe zal nemen en neemt ook de kosten mee gerelateerd aan het vaker aanvechten van legesverordeningen.

Berenschot concludeert tevens dat de invoering van de Wkb voor met name middelgrote en kleinere gemeenten een prikkel kan zijn om bouwtaken te centraliseren.

Het volledige rapport is te lezen via de website van Berenschot. Lees ook de reactie van Gert-Jan van Leeuwen op Omgeving in de Praktijk (voor abonnees).

 

Emmen zoekt proefprojecten kwaliteitsborging

Bedrijven uit de regio Emmen hebben begin juli van de gemeente Emmen de vraag of ze willen deelnemen aan proefprojecten kwaliteitsborging. Het gaat in eerste instantie om twee proefprojecten, waarbij de gemeente de kosten van de kwaliteitsborger draagt. Op 15 september 2020 van 19:00-21:00 houdt de gemeente een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden (gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen). Aanmelden kan tot 9 september 2020 via e-mail.

het mailbericht aan de lokale ondernemers is hieronder te lezen. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Emmen.

Op zoek naar andere gemeenten die willen starten met proefprojecten? Kijk dan op www.aandeslagmetkwaliteistborging.nl


Vanaf 1 januari 2022 gelden twee nieuwe wetten: De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze twee nieuwe wetten veranderen de manier waarop gemeenten omgevingsplanactiviteiten behandelen en toetsen. We willen onze nieuwe werkwijze vooraf in een aantal proefprojecten testen. In deze e-mail leest u meer hierover.

Fysieke leefomgeving centraal in Omgevingswet

Een groot aantal wetten en algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen voor de leefomgeving worden samengevoegd en gemoderniseerd in de Omgevingswet. Het doel van deze wetten is minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Het gaat onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Veranderingen Wet kwaliteitsborging

De bouwtechnische toets wordt met het ingaan van de wet Kwaliteitsborging niet meer door de gemeente gedaan, maar door een gecertificeerde en erkende Kwaliteitsborger. Vanaf 1 januari 2022 geldt dit voor alle aanvragen die onder gevolgklasse 1 vallen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vrijstaande woning, kleine infrastructurele werken zoals een fietsersbrug, een recreatiewoning of een bedrijfshal. Voor de aanvragen onder gevolgklasse 2 en 3 blijft de gemeente de technische toets nog wel uitvoeren.

Proefprojecten ter voorbereiding

Het uitvoeren van proefprojecten is een voorwaarde voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben afgesproken dat elke gemeente proefprojecten uitvoert. De gemeente Emmen wil deze proefprojecten ook gebruiken om ervaring op te doen met de Omgevingswet. Deze ervaring helpt ons om de Wet kwaliteitsborging en de Omgevingswet voor alle betrokken partijen zo goed en realistisch mogelijk in te voeren. We starten met 2 proefprojecten die we uiterlijk in het 4e kwartaal van 2020 evalueren.

Wat vragen we van u?

We kunnen deze proefprojecten niet alleen doorlopen. We zoeken, voor in eerste instantie 2 proefprojecten, partijen om samen ervaring op te doen. Wanneer u voornemens bent om de komende periode een bouwaanvraag in te dienen die valt onder gevolgklasse 1, dan doen we dit graag samen met u op basis van de uitgangspunten van deze nieuwe wet. Wij helpen u om uw aanvraag voor de Omgevingsplanactiviteit te doen en wij helpen u samen met een Kwaliteitsborger het traject van technische toetsing conform de uitgangspunten van de Wet kwaliteitsborging te doorlopen. Wij begeleiden uw traject en bekostigen de inzet van de Kwaliteitsborger. We werken daarvoor samen met de erkende Kwaliteitsborgers gBou., Plangarant en ZiN kwaliteitsborging, die al de nodige ervaring hebben met kwaliteitsborging en die werken met beoogde gecertificeerde instrumenten. Maar u mag ook zelf een erkend Kwaliteitsborger kiezen. Ook dan bekostigt de gemeente de inzet van de Kwaliteitsborger.

Daarnaast willen we met deze proefprojecten, samen met u, ervaring op doen met de Omgevingswet. Ervaring die wij zullen gebruiken om onze nieuwe werkwijzen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen

Heeft u op dit moment vragen over de proefprojecten? Of wilt u meedoen met een proefproject? Neem dan gerust contact met ons.

‘Het gaat om de wil om samen te leren’

In Nederland zijn er nu (begin juli 2020) 17 integrale proefprojecten Wkb. Dit zijn proefprojecten waarbij alle partijen meedoen: initiatiefnemer, gemeente, aannemer en kwaliteitsborger. 3 daarvan vinden plaats in Alphen aan den Rijn; met ruim 100.000 inwoners een middelgrote gemeente. Marlie Oosterik is sinds oktober 2019 projectleider Wkb. Op de website van de VNG is een interview te lezen met haar te lezen.

In het interview gaat Marlie Oosterik in op de succesfactoren bij een proefproject, zoals enthousiasme en betrokkenheid van alle deelnemers. Een andere les die uit het interview naar voren kom is ‘gewoon starten’: alleen dan kom je te weten wat er anders wordt na invoering van de Wkb.

Alphen aan den Rijn heeft de projecten grotendeels uitgevoerd volgende de spelregels voor proefprojecten. Wel was er nog het nodige uitzoekwerk, bijvoorbeeld wat er nu exact moet worden opgenomen in het borgingsplan en in het dossier bevoegd gezag. Bij het eerste proefproject is – zoals beschreven in de spelregels – gewerkt met een vergunning onder voorwaarden en een bouwmelding 4 weken voor start bouw. Wel heeft BWT alle stukken die naar de kwaliteitsborger gingen ook gekregen. Door bij volgende proefprojecten meer risicogestuurd te kijken naar de borgingsplan wil Alphen meer inzicht krijgen in de keuzen die gemeenten moeten (en kunnen) maken bij de implementatie van de Wkb in hun (handhaving)beleid.

Het eerste proefproject – een bedrijfshal aan de Tankval – is inmiddels in uitvoering. De gemeente heeft bij dit project vooraf aangegeven op 8 momenten (letterlijk) over de schouder van de kwaliteitsborger mee te willen kijken. Meer projecten staan inmiddels op de rol.

Marlie Oosterik sluit af met een oproep aan alle gemeenten en vooral ook aan aannemers om  gewoon te beginnen met werken volgens de Wkb. “Zoek marktpartijen op die ook willen leren en ga de samenwerking aan in proefprojecten. Alleen zo krijg je de nieuwe werkwijze onder de knie.”

Het hele interview met Marlie Oosterik is lezen op de website van de VNG. Daar zijn ook eerdere interviews met deelnemers aan proefprojecten terug te lezen.

AMvB, voorhang, Kamervragen: een analyse door Peter de Haan

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit Kwaliteitsborging zijn door zowel de Eerste als de Tweede Kamer (kritische) vragen gesteld. In reactie op de vragen verschenen er diverse blogs en artikelen waarin het soms leek alsof het hele wetstraject opnieuw begon of dat Wkb ter stemming voorlag in de politiek. In een tweetal artikelen legt Peter de Haan (Asselbergs & Klinkhamer Advocaten) uit wat nu de status is van het ontwerpbesluit en de vragen van de beide Kamers. De Wet kwaliteitsborging is mei 2019 al aangenomen. De Haan licht toe dat de vragen komt voortkomen uit de volgende stap in het wetgevingsproces: voorhang van het Ontwerpesluit kwaliteitsborging. Beide Kamers gaan hierover nadrukkelijk in overleg met de minister maar een stemming is niet aan de orde. Eventuele wijzigingen zullen via het politieke debat tot stand komen.

In beide artikelen gaat De Haan inhoudelijk in op de vragen die door de verschillende partijen zijn gesteld. In een analyse van het Ontwerpbesluit laat De Haan een tegengeluid horen op de kritiek van ondermeer de VNG op het Ontwerpbesluit. Volgens De Haan zal inwilliging van de eisen van de VNG c.s. leiden tot dubbel werk. En mogelijk tot de hoge kosten en bureaucratie die sommige politieke partijen vrezen.

Minister Ollongren heeft aangegeven beide Kamer na het reces in één keer te beantwoorden. De (principiële) discussie over de rol van de gemeente zal dus na de zomer worden voortgezet. In de tussentijd is – zoals De Haan zijn betoog eindigt – de minister aan zet: “Aan haar de ondankbare taak de vele vragen te beantwoorden en opnieuw een compromis te zoeken.”

Voorhang ontwerpbesluit Kwaliteitsborging: antwoorden na het zomerreces

Naar aanleiding van de voorhangprocedure voor het Ontwerpbesluit Kwaliteitsborging hebben de Eerste en Tweede Kamer vragen gesteld aan minister Ollongren. Een groot deel van de vragen komt voort uit de zorg van de Kamers over het vorig jaar gesloten Bestuursakkoord. De beide Kamers vragen zich af of dit akkoord wel voldoende verwerkt is het ontwerpbesluit. Als gevolg hiervan zou het – zoals door de VNG betoogt – voor gemeenten onmogelijk worden hun taken voldoende uit te voeren. Uit vragen van de Eerste Kamer (met verwijzing naar bijdragen van Moesker, o.a. naar aanleiding van de amendementen) blijkt overigens ook de zorg dat gemeenten en de kwaliteitsborger dubbel werk doen.

Overige vragen over het Ontwerpbesluit Kwaliteitsborging hebben betrekking op de categorie-indeling, het dossier bevoegd gezag en de kosten voor zowel burgers en ondernemers als de gemeente. Lees hier de volledige bijdragen van de Eerste Kamer en Tweede Kamer.

Minister Ollongren heeft inmiddels schriftelijk laten weten de vragen niet voor het zomerreces (3 juli 2020) te kunnen beantwoorden. De minister stuurt de antwoorden direct na het reces (dinsdag 1 september) aan beide Kamers. Na eventuele aanpassing, voortvloeiend uit de vragen van de beide Kamers en het advies van Raad van State, wordt het Besluit aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Werken bij de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw?

Werken voor NederlandPer 1 januari 2022 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. In voorbereiding op de Wkb begint de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) in oprichting met voorbereidende werkzaamheden. De TloKB is een nieuw zelfstandig bestuursorgaan dat mede uitvoering geeft aan de Wkb. Daarnaast neemt de TloKB een taak over van de Stichting Bouwkwaliteit: het beheer van het stelsel van erkende kwaliteits­verklaringen. Met de Wkb geeft het kabinet een impuls aan het verder verbeteren van de bouwkwaliteit in Nederland.

De TloKB laat instrumenten van kwaliteitsborging toe tot de bouwsector, neemt deze instrumenten op in een openbaar register en houdt toezicht op de werking van het stelsel van kwaliteitsborging. Om haar verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken heeft de TloKB sanctiemogelijkheden. Zij kan de instrumentaanbieder waarschuwen, de toelating van een instrument schorsen en indien noodzakelijk ook intrekken. Het toezicht door de Toelatings­organisatie kan plaatsvinden tijdens alle fasen van de bouw (ontwerp, bouwfase en na de oplevering). De gemeenten (en in voorkomend geval de provincies) blijven het bevoegd gezag in toezicht en handhaving.

De komende tijd begint de TloKB met proefdraaien om kwaliteitsborgingsinstrumenten toe te kunnen laten, het doen van compliance assistance en het houden van toezicht op proefprojecten in de toepassing van het stelsel van kwaliteitsborging.

De TloKB is op zoek naar 2 (Senior) adviseurs toetsing en toelating kwaliteitsborging bouw en een Senior inspecteur Toezicht en Handhaving. Geïnteresseerd? Klik kan op de advertenties hieronder en reageer voor 23 juni.

BNA zoekt proefprojecten kwaliteitsborging

Onderstaand bericht is afkomstige van de website van de BNA (26 mei 2020)

De invoering van de Omgevingswet wordt met een jaar uitgesteld. Hierdoor schuift ook de inwerkingtreding van de Wkb op naar 2022. Dit uitstel komt omdat Rijk en gemeenten in een bestuursakkoord hebben afgesproken beide grote wetswijzigingen tegelijk te laten plaatsvinden. Dit uitstel zorgt voor meer tijd voor alle stakeholders om te oefenen met het nieuwe stelsel van vergunningverlening. De BNA zoekt daarom bureaus die willen oefenen met proefprojecten. De focus ligt hierbij op proefprojecten in de gemeenten Enschede, Ermelo, Midden Drenthe, Rotterdam en Utrecht. Als je een project hebt in een van deze gemeenten dat past binnen kaders van de Wkb neem dan svp contact op met Alexander Pastoors van de BNA. Als je wilt oefenen met proefproject in een andere gemeente dan kun je het project aanmelden bij de marktplaats van de stichting bouwkwaliteit via de link hieronder.