Factsheet VNG: start met proefprojecten!

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat gemeenten de komende tijd ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van proefprojecten met de Wkb. Hiertoe heeft de VNG – in nauwe samenwerking met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland – het Implementatieteam Wkb opgezet. Naast het uitvoeren van proefprojecten heeft de invoering van de Wkb een bredere impact op de gemeentelijke organisatie. Zo spelen er vraagstukken rond het heffen van leges/belastingen, de inhoud van het dossier bevoegd gezag, opleiding en scholing van medewerkers VTH, het aanschaffen van softwarepakketten en zijn er raakvlakken met de Omgevingswet. Ook hierbij zal het Implementatieteam ondersteuning gaan bieden.

Meer informatie over het Implementatieteam is te lezen in de factsheet Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen van de VNG. De spelregels voor de uitvoering van projecten zijn te vinden via Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging.

Wet-kwaliteitsborging_20191004

Wet kwaliteitsborging: tijd voor actie!

Vergunningverlening bij proefprojecten Wkb

De komende maanden worden diverse proefprojecten in het kader van de Wkb opgestart. Bij die proefprojecten wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling na inwerkingtreding van de Wkb en de Omgevingswet (zie ook Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging). Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de vergunningverlening nog plaatsvindt volgens de regels van de Wabo.

Het memo 20191001 Indieningsvereisten en werkwijze proefprojecten beschrijft de wijze waarop de vergunningverlening kan worden aangepakt; passend onder de Wabo en zoveel mogelijk aansluitend bij de Wkb. Het memo beschrijft een aanpak in twee stappen: in de eerste stap worden de ruimtelijke aspecten beoordeeld en in de tweede de technische. Daarbij is de afspraak dat de gemeente ta allen tijde kan beschikken over definitieve informatie waarover ook de kwaliteitsborger beschikt.

 

Kom naar de Workout kwaliteitsborging van AEDES en NEPROM

1 januari 2021 gaat het er van komen, de wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt in werking. Eerst moet er nog wel geoefend worden, spraken VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken af. In de afgelopen jaren zijn er al de nodig pilots geweest in het kader van de wet kwaliteitsborging, waar ook NEPROM- en Aedes-leden bij betrokken waren. Wat hebben zij daar geleerd? Welke nieuwe pilots komen er aan, heeft het voordeel om daar aan deel te nemen, en wat zijn dan belangrijke aandachtspunten? Wil jij als professioneel opdrachtgever meer weten over resultaten van eerdere pilots of de spelregels voor op te starten pilots?

Wil je horen van collega’s hoe ver zij al zijn en wat hun ervaringen waren? Kom dan naar de gezamenlijk workout kwaliteitsborging van AEDES en NEPROM op 31 oktober. We besteden aandacht aan de relatie met gemeenten en het publiekrechtelijke deel van de wet.

Datum: donderdag 31 oktober 2019
Locatie en tijd: De Veenderhoeve, Stationsweg 5 in De Klomp. 12.00 uur (ontvangst met lunch) – ca. 16 uur.
Voor wie: Deze bijeenkomst is voor leden van NEPROM en AEDES als professioneel opdrachtgever.  
Aanmelden: Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Margot Meijerink (m.meijerink@neprom.nl).
Voorwaarden evenement: Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Afmeldingen dienen uiterlijk 48 uur vóór aanvang van het evenement te worden gestuurd naar info@neprom.nl. Daarna geldt een ‘no show’ van €50 ex. btw.

Programma Workout Kwaliteitsborging 31 oktober

Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging

Op vrijdag 30 augustus heeft BZK in overleg met marktpartijen een aantal spelregels vastgelegd voor de proefprojecten die de komende tijd zullen worden opgestart. Doel van de spelregels is om – vooruitlopende op de start van de regiegroep die de proefprojecten gaat begeleiden – meer duidelijkheid te geven over de manier van samenwerken in proefprojecten zodat de projecten op korte termijn kunnen starten. Afgesproken is tevens om te starten met een landelijke begeleidingsgroep voor de proefprojecten. Zodra deze aan de slag is zal er meer informatie beschikbaar komen over de wijze waarop projecten kunnen worden aangemeld.

De spelregels zijn vastgelegd in de volgende documenten:

De afspraken / memo’s zijn gebaseerd op de stand van zaken op dit moment. In de komende periode wordt door de gezamenlijke partijen doorgewerkt aan de verder invulling van wet- en regelgeving, de regiegroep (en de daaronder vallend begeleidingsgroep) en de toelatingsorganisatie.

Voor proefprojecten moet vergunning worden verleend onder de Wabo . De wijze waarop dit kan is terug te lezen in het memo 20191001 Indieningsvereisten en werkwijze proefprojecten. Lees ook: Factsheet VNG: start met proefprojecten!

 

Maak kennis met de Vereniging Kwaliteitsborgers Nederland

Zoekt u meer informatie over kwaliteitsborging en de mogelijkheden om kwaliteitsborger te worden? Maak dan op vrijdag 13 september kennis met de Vereniging Kwaliteitsborgers Nederland. VKBN informeert u die middag over de stand van zaken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en zal tevens ingaan op opleidingen en andere zaken die met de Wkb samenhangen.

Bij bijeenkomst wordt gehouden in Utrecht en meer informatie of inschrijven kan via onderstaande informatie.

 


Heeft u de Wkb al gelezen?

Nu steeds meer partijen zich voorbereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, neemt ook het aantal partijen toe dat publicaties over de Wkb naar buiten brengt. In die publicaties komen regelmatig onvolkomenheden en onjuistheden voor. Hieronder worden enkele voorbeelden uit recente publicaties besproken.

Gereedmelding van een bouwproject
Zowel in een artikel van de Antea Groep in Binnenlands Bestuur als in een artikel van Bouwend Nederland op Omgevingsweb wordt gesproken over ‘goedkeuring door BWT’ alvorens een bouwwerk in gebruik mag worden genomen. Dit is niet juist. Wettelijk is geregeld dat voor ingebruikname een verklaring van de kwaliteitsborger en een dossier moeten worden overlegd aan het bevoegd gezag. De uitwerking hiervan in artikel 1.52 van het conceptbesluit Kwaliteitsborging geeft aan dat de betreffende gegevens onderdeel zijn van de melding die 10 dagen voor ingebruikname moet worden gedaan. In de toelichting is hierover opgenomen:

“De informatie moet tegelijk met de verklaring van de kwaliteitsborger worden verstrekt aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft 10 werkdagen na ontvangst van de melding om te beoordelen of het dossier volledig is. Als het dossier onvolledig is kan het bevoegd gezag besluiten dat het bouwwerk niet in gebruik mag worden genomen.”

Een en andere is dus vergelijkbaar met de systematiek bij de sloopmelding en melding brandveilig gebruik. Er is geen sprake van een toestemming van het bevoegd gezag voor start van de activiteit. Als er binnen 10 werkdagen geen bericht is ontvangen dat het bouwwerk niet in gebruik mag worden genomen dan is ingebruikname toegestaan.

Aantonen van kwaliteit?
In het artikel in Binnenlandse Bestuur en ook in Cobouw wordt ten onrechte aangegeven dat een aannemer moet ‘aantonen’ dat een gebouw aan de regels voldoet. De wijzigingen in de Wkb gaan niet zo ver dat een aannemer bijvoorbeeld bij oplevering moet aantonen dat aan de geluidseisen wordt voldaan. Het is en blijft zo dat het aan de opdrachtgever is om te bewijzen dat er sprake is van een gebrek. Is er sprake van een gebrek (en dat is anders dan onder de huidige wetgeving), dan is het aan de aannemer om aan te tonen dat dat gebrek hem niet toe te rekenen is. Het loont dus om goed vast te leggen wat er gebouwd wordt zodat er bij een aansprakelijkheidstelling informatie beschikbaar is om aan te tonen dat er geen sprake is van een gebrek. Maar dat is nadrukkelijk wat anders dan ‘bewijzen dat het gebouw voldoet’.

Publiekrecht of privaatrecht?
Als derde valt in diverse artikelen en uitingen op Twitter en LinkedIn op dat publiekrecht en privaatrecht bij de beschrijving van de Wkb nog al eens door elkaar lopen. Zo wordt oplevering (privaat) en gereedmelding (publiek) door elkaar gebruikt waarbij de bijbehorende dossiers (consumentendossier respectievelijk dossier bevoegd gezag) meegaan in de verwarring. Het publiekrechtelijke deel van de Wkb zal in lagere regelgeving worden uitgewerkt. Zo wordt de inhoud van het dossier bevoegd gezag vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving en is het concept daarvan nu al te lezen in het conceptbesluit kwaliteitsborging (1.52 lid 3). De inhoud van het Consumentendossier is vastgelegd in artikel 7:57a van het Burgerlijk wetboek (nieuw) en bevat in ieder geval informatie over het tot stand gebrachte bouwwerk en installaties, de toegepaste materialen en gegevens en bescheiden nodig voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk. Partijen kunnen zelf contractueel vastleggen wat er verder al dan niet in dat dossier wordt opgenomen; bij wet wordt hierover verder niets geregeld.

Tot slot
De artikelen bevatten verder enkele kleinere onvolkomenheden, zoals de opmerking dat een fietsbrug gevolgklasse 2 is (moet zijn gevolgklasse 1), dat een kwaliteitsborger gecertificeerd moet zijn, en over hoe het stelsel in elkaar zit. De conclusie is dat er nog veel onduidelijkheid is over de Wkb en wellicht ook dat niet iedereen de teksten zelf wel goed gelezen heeft. Dus als u deze vakantie niets te doen heeft, lees het geheel eens door:

Veel leesplezier!

Kwaliteitsborging in de praktijk

Volg Henk op twitter...Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen, wordt er hard gewerkt aan de kaders voor nieuwe proefprojecten. Daarnaast lopen ook de proefprojecten in het kader van het Keurmek Garantiewoning nog door en zijn er diverse andere partijen die ervaring op aan het doen zijn met de nieuwe manier van werken.

De komende maanden worden er door verschillende kwaliteitsborgers nieuwe proefprojecten gestart. Een aantal van die kwaliteitsborgers deelt regelmatig zijn ervaringen in de praktijk. Zie bijvoorbeeld het interview met Martijn Holtrop in Cobouw van een aantal weken geleden en het interview met Jan Pieter van Dalen. Speciale vermelding verdient Henk Veldmans die via twitter regelmatig mooie en minder mooie voorbeelden vanuit zijn werk als kwaliteitsborger deelt. Enkele voorbeelden ziet u hieronder.