Wetstraject Wkb

Verbetering kwaliteitsborging in de bouw is geen nieuw onderwerp: een korte terugblik op het onderwerp is hier te lezen.Regelgeving

Kwaliteitsborging: vanaf 1 januari 2024
Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer besloten om - zoals 
verzocht door minister Plasterk - de stemming over de Wet 
Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. Meer 
informatie is te lezen in het nieuwsbericht over de 
Behandeling in de Eerste Kamer.
Na een schriftelijke 
toelichting van BZK en ondertekening van het 
bestuursakkoord tussen BZK en de VNG, heeft de Eerste 
Kamer de behandeling van het wetsvoorstel hervat en op 
14 mei 2019 de wet met 42 tegen 33 stemmen aangenomen. 
Tegen waren CDA, ChristenUnie, PVV en SP.

Historie wetsbehandeling en adviezen

Na goedkeuring door de ministerraad op 8 april 2016 is het wetsvoorstel – samen met de toelichting – op 15 april 2016 aan de Tweede Kamer toegezonden en daarmee openbaar geworden. Hierna is het wetsvoorstel en de memorie van toelichtingen opgenomen. Tevens zijn de stand van zaken (wetgevingskalender), de ingewonnen adviezen, een vergelijking met de consultatieversie en de consultatieversie van de wet zelf hierna opgenomen.

Op 21 februari 2017 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel inclusief de beide nota’s van wijziging en de hierna vetgedrukte amendementen en moties. Het gewijzigde voorstel van wet – zoals dat door de Eerste Kamer is aangenomen – is hier te lezen. Een versie waarin de amendementen zichtbaar zijn gemaakt is hier te vinden: Wkb incl. nvw en amendementen. Op 13 april 2022 is het definitieve Besluit kwaliteitsborging gepubliceerd

Op 26 januari 2023 heeft minister De Jonge het conceptbesluit voor de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2024 aan de Eerste en Tweede Kamer toegezonden. Op 14 maart is de Eerste Kamer akkoord gegaan met invoering van de Omgevingswet en daarmee van de Wkb per 1 januari 2024.

Voorhang Besluit kwaliteitsborging

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – Eerste Kamer (dossiernummer 34453)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – Tweede Kamer (dossiernummer 34453)

 1. Koninklijke boodschap
 2. Voorstel van wet
 3. Memorie van toelichting
 4. Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 5. Verslag naar aanleiding van het overleg van de Cie. Wonen en Rijksdienst
 6. Nota naar aanleiding van het verslag
 7. Internetconsultatie concept Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen
 8. Onderzoeken kwaliteitsborging voor het bouwen
 9. Amendement van het lid Ronnes over het slechts verruimen van de aansprakelijkheid van de aannemer bij opdrachtgevers die consument zijn
 10. Nota van wijziging – Met deze nota van wijziging wordt de mogelijkheid opgenomen om de toelatingsorganisatie bij of krachtens algemene maatregel van bestuur andere taken op te kunnen dragen.
 11. Amendement van het lid Albert de Vries over de mogelijkheden van aannemers om aansprakelijkheid te beperken
 12. Amendement van het lid Albert de Vries over de mogelijkheid voor de vergunningverlener om aanwijzingen te geven over het gebruik van kwaliteitsborgingssystemen ten behoeve van specifieke risicovolle elementen
 13. Tweede nota van wijziging – Deze nota van wijziging stelt zeker dat de aannemer objectieve informatie aan de opdrachtgever moet verschaffen, en dat hij deze op een duidelijke en begrijpelijke wijze overbrengt.
 14. Amendement van het lid Albert de Vries over onder andere een overdrachtsdossier over een bouwwerk
 15. Gewijzigd amendement van het lid Albert de Vries 34453-15 ter vervanging van nr. 11 over een aanscherping van de waarschuwingsplicht van aannemers
 16. Amendement van het lid Albert de Vries 34453-16 ter vervanging van nr. 12 over een risicobeoordeling bij de vergunningaanvraag voor het bouwen van bouwwerken die onder het stelsel van kwaliteitsborging worden gebracht
 17. Amendement van het lid Albert de Vries 34453-17 ter vervanging van nr. 14 over de introductie van een consumentendossier en het stellen van regels aan de gereedmelding bij het bevoegd gezag
 18. Gewijzigd amendement van het lid Ronnes 34453-18 ter vervanging van nummer 9 over het slechts verruimen van de aansprakelijkheid van de aannemer bij particuliere opdrachtgevers die niet over een bijzondere deskundigheid beschikken (Verworpen)
 19. Motie van de leden Albert de Vries en Van der Linde over een systeem van erkende kwaliteitsverklaringen en erkende technische toepassingen
 20. Motie van het lid Albert de Vries over de kwaliteitsborging voor het verbouwen en restaureren van rijksmonumenten
 21. Amendement van het lid Bashir 34453-19 over een verplicht verzekerde garantie ten behoeve van opdrachtgevers, gebruikers en derden (Verworpen)
 22. Motie van het lid Van der Linde over evalueren van de reikwijdte van de niet uit te sluiten aansprakelijkheid (aangehouden)
 23. Motie van het lid Ronnes over kijken naar monumentale waarde bij het onder de wet brengen van rijksmonumenten
 24. Motie van het lid Ronnes over een bestuursakkoord met gemeenten over lagere leges voor omgevingsvergunningen
 25. Motie van het lid Ronnes over het kwaliteitsstempel van het VACpunt Wonen
 26. Gewijzigde motie van de leden Ronnes en Van der Linde over een bestuursakkoord met gemeenten over lagere leges voor omgevingsvergunningen (t.v.v. 34453-24)
 27. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen)

Ingewonnen adviezen

Het kabinet heeft diverse adviezen gevraagd en onderzoeken laten uitvoeren. De belangrijkste hiervan staan hieronder.

Overige informatie

2 gedachten over “Wetstraject Wkb”

 1. Waar vind ik een overzicht van de voorgestelde bouwbesluittoetsvrije bouwwerken? En wanneer is daarvan een ingangsdatum bekend?
  Groet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.