Gevolgklasse 1 in beeld

Welke bouwwerken vallen nu onder gevolgklasse 1? Het VNG-infoblad Voorbeelden gevolgklasse 1 geeft een aantal mooi geïllustreerde voorbeeld. Het informatieblad zien welke veelvoorkomende bouwwerken en uitbreidingen bij invoering van de Wkb onder gevolgklasse 1 vallen (groen omlijnd). Daarnaast is  een aantal voorbeelden gegeven van bouwwerken die niet onder gevolgklasse 1 vallen.

De illustraties laten de meest voorkomende voorbeelden zien, echter deze voorbeelden zijn niet uitputtend. In artikel 2.17 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), opgenomen aan het eind van dit informatieblad, is de volledige tekst gevolgklasse 1 te zien.

Het infoblad is hier te downloaden.

 

Wet kwaliteitsborging uitgesteld naar 1-1-22: ‘Meer tijd om de Wkb te implementeren’

De Wet kwaliteitsborging treedt op 1 januari 2022 in werking, een jaar later dan gepland. Dat komt onder meer door het uitstel van de Omgevingswet, die hier nauw aan gekoppeld is. “Het is belangrijk dat onze leden vooral doorgaan met implementatie van de regelgeving. Zorg dat je praktijkervaring opdoet.”

Als de Wet kwaliteitsborging in werking treedt verandert er nogal wat in de bouw op het gebied van dossiervorming, toezicht, aansprakelijkheid en de 5 procentsregeling. Daarom was eerder al aangekondigd dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een half jaar van tevoren uitsluitsel zou geven over de datum van invoering. Ze maakte die beslissing op basis van vijf criteria. Om te zorgen dat er geen knelpunten zouden ontstaan door de invoering van de wet, is de ambitie bijvoorbeeld 10 procent van alle werken als proefproject uit te voeren. “Dat komt neer op zo’n 2000 tot 4500 projecten waarbij gewerkt is volgens de nieuwe wet”, legt Ruben Heezen, Adviseur Markt & Overheid bij Bouwend Nederland uit. “Alleen zijn er nu nog maar 11 projecten opgestart, dat schiet niet erg op. Zolang er zo weinig projecten zijn, kun je ook geen knelpunten aanwijzen.”

Obstakels

Een ander criterium is het aantal kwaliteitsborgers. Daar zijn er nu 250 van aangewezen, terwijl er minimaal 650 kwaliteitsborgers nodig zijn die uit de architectuur of aannemerij moeten komen. Een ander obstakel is het digitale stelsel die de koppeling met de omgevingswet mogelijk maakt. Dit stelsel is nog maar bij een beperkt aantal gemeentes geïmplementeerd. “Samenvattend kun je zeggen dat we gewoon nog niet klaar zijn voor de wet”, zegt Heezen. “We zijn al een jaar bezig met de implementatie. Inmiddels geeft de VNG aan dat de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en handhaafbaarheid onder druk komen te staan door de WKB. We zullen nog wat stappen moeten zetten met elkaar.”

De wet wordt nu per 1 januari 2022 ingevoerd, maar dat betekent niet dat ondernemers achterover kunnen leunen, benadrukt Heezen. “Het uitstel betekent dat we meer tijd hebben. Het is belangrijk dat leden proefprojecten opstarten en ervaring opdoen met het werken met een kwaliteitsborger. Er is zeker geen sprake van afstel.”


Bron: Bouwend Nederland. Zie ook de website van Bouwend Nederland voor meer informatie over de Wkb

Impact Wkb: VBWTN helpt u graag!

Ook de vereniging BWT Nederland (VBWTN) roept gemeenten (nogmaals!) op zich voor te bereiden op de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Op de website heeft de vereniging een impactanalyse gepubliceerd (onder het kopje documenten) waar gemeenten binnen hun eigen organisatie mee aan de slag kunnen.

Om ervoor zorg te dragen dat de vereniging richting BZK en VNG kan gaan aangeven welke impact de invoering van gevolgklasse 1 heeft voor het bevoegd gezag vraagt VBWTN gemeenten de impactanalyse met hen te delen. Ook als gemeenten zelf een scan hebben uitgevoerd of laten uitvoeren door een andere partij is het verzoek dit te delen met de Vereniging.

Voor leden van de vereniging BWT Nederland is ondersteuning beschikbaar. Mocht u als lid van de vereniging vragen hebben met betrekking tot de tool die op de website van VBWTN staat dan kunt u contact opnemen met David Weekenstroo. Hij is te bereiken op: 06 – 29 491 136 of via: d.weekenstroo@vereniging-bwt.nl.

Meer informatie en ondersteuning voor gemeente is te vinden via de site Hulp bij implementatie van de Wkb voor gemeenten van de VNG.

Bron: BWTinfo

Hulp voor gemeenten bij de implementatie van de Wkb

Logo VNGDe Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe website gelanceerd waar informatie voor gemeenten te vinden is over de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Op dit moment zijn 4 onderwerpen te vinden op de site:

 • Een overzicht van de minimaal uit te voeren acties om per 1-1-2021 klaar te zijn voor de Wkb
 • Een analyse van de impact van de Wkb voor gemeenten. Een toelichting op het rapport is te lezen in dit artikel.
 • Een overzicht van gewijzigde taken: welke vallen weg en welke komen er bij onder de Wkb?
 • De discussieleidraad leges waarin wordt ingegaan op de effecten van verschillende beleidskeuzes op de legesinkomsten

De website is hier te vinden en is een aanvulling op de eerder door de VNG in het leven geroepen site over de Wkb.

Centrale marktplaats voor proefprojecten kwaliteitsborging gelanceerd!

Om ervaring op te doen met de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) is het noodzakelijk om te weten welke expertise, waar beschikbaar is. Een plek voor uitwisseling van deze informatie ontbrak echter. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft daarom, in samenwerking met het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK), een centrale marktplaats voor vraag en aanbod van proefprojecten Wkb gelanceerd. De marktplaats is te vinden via de website van iBK.

Met deze centrale marktplaats, hopen VNG en iBK te bereiken dat relevante spelers binnen de Wkb (aannemers, kwaliteitsborgers en initiatiefnemers) elkaar sneller kunnen vinden. Gemeenten krijgen zo goed zicht op welke kwaliteitsborgers en bouwers er in hun regio actief zijn. Aannemers zien voor welk soort project, welke kwaliteitsborger en welk instrument beschikbaar zijn. En kwaliteitsborgers kunnen hun bedrijfsstrategie waar nodig aanpassen.

Aanmelden van proefprojecten verloopt via de website van de VNG

Infographic Kwaliteitsborging

Deze infographic toont de rol van de gemeente en de onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur voor, tijdens en bij oplevering van een bouwproject. (BRON: Rijksoverheid)

1. Kwaliteitscontrole direct bij bouwplan

 • De kwaliteitscontroleur checkt het bouwplan op technische eisen.
 • De gemeente verleent vergunning voor de bouw.
 • De kwaliteitscontroleur checkt het bouwplan op technische eisen.

2. Kwaliteitscontrole bij start bouw

 • De kwaliteitscontroleur checkt de bewapening en het storten van de fundering.
 • Aannemer is verantwoordelijk.

3. Kwaliteitscontrole tijdens de bouw

 • De kwaliteitscontroleur checkt onder andere:
 • Constructie muren;
 • Ventilatie;
 • Constructie balkon;
 • Energie zuinig;
 • Isolatie;
 • Constructie vloeren.

4. Oplevering: dossier naar gemeente

 • Alles OK!
 • De kwaliteitscontroleur draagt het dossier over aan de gemeente.
 • Gemeente stemt in met ingebruikname.