Vallen monumenten ook onder de Wkb?

ja en nee…

Op de website van de stichting ERM staat veel informatie over de impact van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op bouwactiviteiten in, aan en op beschermde monumenten. Doordat deze bouwactiviteiten al in 2017 bij motie door de Tweede Kamer werden uitgezonderd van fase 1 van de Wkb lijkt dat vreemd, maar de informatie maakt duidelijk dat drie van de vijf privaatrechtelijke wijzigingen sinds 1 januari 2024 reeds van toepassing zijn op deze bouwactiviteiten. Bovendien is de publiekrechtelijke wijziging (het stelsel van kwaliteitsborging) nu van toepassing als in een beschermd stads- of dorpsgezicht sprake is van nieuwbouw in gevolgklasse 1, waarschijnlijk vanaf 2025 ook op verbouw in gevolgklasse 1 voor zover deze plaatsvindt bij net-monumenten.

Op www.stichtingerm.nl is de volgende informatie te vinden:

https://www.stichtingerm.nl/overheid/platform-monumententoezicht bevat subpagina’s met detailinformatie en toelichting op de veranderingen in de wet- en regelgeving ten gevolge van Omgevingswet en Wkb met zich meebrengen voor vergunningverlening, toezicht, handhaving, onderhoudsplicht, enzovoort in de monumentenzorg; de informatie is relevant voor ieder die iets met bouwactiviteiten in, op of aan momenten te maken heeft.