Rotterdam klaar voor proefprojecten

Dick Bezemer (foto: L:inkedIn)Op de website van de VNG is een interview te lezen met Dick Bezemer, teamleider BWT in Rotterdam en voorzitter van het Cobc (samenwerkingsverband gemeentelijke constructeurs). Bezemer is tevens de trekker van de Rotterdamse projectgroep die de implementatie van de Wkb oppakt.

Bezemer benadrukt dat de implementatie van de WKb projectmatig moet worden opgepakt: ‘Op basis van eerdere ervaringen hebben we van de implementatie van de Wkb inclusief de proefprojecten een project gemaakt. Bij de pilots onder de Crisis- en Herstelwet hebben we gemerkt dat het niet iets is wat je zomaar even erbij doet. We hebben dus een projectleider en een projectgroep die bestaat uit een doorsnede van de afdelingen die hiermee te maken krijgen. Van bedrijfsvoering tot aan de constructeur uit mijn team. Bouwinspecteurs, mensen die over leges en over ICT gaan, die zitten allemaal aan tafel. Zij vormen de projectgroep en dat is ook nodig om het in zo’n grote ambtelijke organisatie in te bedden. Je moet pioniers benoemen die vervolgens de andere mensen in de organisatie gaan meenemen in de nieuwe processen die we gaan krijgen.’

Verder is het wachten op proefprojecten: ‘We staan op de marktplaats voor proefprojecten. Rotterdam is een van de 14 aanbiedende gemeenten.  Maar er is geen aannemer die zich meldt bij ons. Dat vind ik wel zorgelijk. Wij staan klaar. Meer klaar, denk ik, dan een gemiddelde gemeente. We hebben een heel team en een projectleider om alles in kannen en kruiken te krijgen.’

Lees het volledige interview met Dick Bezemer op de site van de VNG.

Proefproject Wkb: de eerste paal in Alphen aan den Rijn is geslagen!

Eerste project Wkb Alphen aan den RijnOndanks de crises en het uitstel van de Wkb gaan proefprojecten in Alpen aan den Rijn gewoon door. De afgelopen maanden is veel tijd gestoken in het voorbereiden en opstarten van het proefproject Meijvast Tankval 11, een bedrijfshal met opslag- en werkplaatsboxen van 24m2 – 240m2. Het project wordt door KiK-kwaliteitsborger Alphaplan geborgd. Op 22 april kwamen de gemotiveerde betrokken partijen bij elkaar om gezamenlijk het slaan van de eerste paal te vieren. Uiteraard op gepaste afstand!

De partijen hebben in het voorstadium veel overleg gevoerd over informatie-uitwisseling  communicatie en onduidelijkheden die op hun pad kwamen. De grootste succesfactor tot nu toe is de openheid in communicatie tussen de partijen. Er is veel nieuw en onduidelijk, maar door met elkaar de verwachtingen over en weer te bespreken is het project in goede samenwerking van de grond gekomen.

De deelnemers aan het proefproject hebben ervaren dat een goede voorbereiding tijd kost: de werkwijze op elkaar afstemmen, afspraken maken over op te stellen documenten en andere zaken die het proces ondersteunen. De gemeente, de aannemer (G. Bruijnes BV) en opdrachtgever (Meijvast BV) zijn ervan overtuigd dat ze met deze ervaring beter voorbereid zijn op de Wbb. De volgende proefprojecten kunnen volgens de gemeente Alphen aan den Rijn profiteren van het voorbereidende werk dat voor dit project is gedaan. Nu veel punten zijn opgelost kan een volgend proefproject een stuk sneller van start!

Wilt u meer informatie over het starten van een proefproject in het algemeen of specifiek in Alphen aan den Rijn? Ga dan naar Proefprojecten of kijk op de Marktplaats Wkb.

Voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging bouwen

Schermafdruk bericht van de VNG aan alle gemeentenIn een brief aan de colleges van burgemeester en wethouders (3 april 2020) vraagt de VNG opnieuw aandacht voor de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De VNG roept in de brief gemeenten op om met de Wkb aan de slag te gaan. Dit ondanks uitstel van de Omgevingswet.

Aan de hand van het recent door BZK gepubliceerde schema legt de brief uit hoe het nieuwe stelsel er op hoofdlijnen uit komt te zien. Daarbij wijst de VNG op het belang om de gevolgen van de nieuwe werkwijze en de Wkb te inventariseren. En dat ook het starten van proefprojecten belangrijk is om de nieuwe werkwijze te laten “inslijten” in de organisatie. Via een belronde inventariseert de VNG de komende tijd wat de verwachte impact is van de Wkb op de gemeentelijke organisatie.

De brief is te lezen via de website van de VNG.

 

‘Knelpunten van de Wkb oplossen voordat de wet in werking treedt’

Onderstaand artikel is afkomstig van de website van de VNG. Iedere week verschijnt daar een nieuwe artikel over een proefproject.

Sinds de zomer van 2019 werkt Esther van Kooten Niekerk als kwartiermaker proefprojecten voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). We stellen haar enkele vragen over haar werk en het nut en de noodzaak van proefprojecten.

Wat is je taak als kwartiermaker proefprojecten?
‘Mijn taak bestaat uit 2 hoofdzaken. In de eerste plaats gaat het erom dat we het volume aan proefprojecten dat in het bestuursakkoord is afgesproken, gaan draaien. Daarbij gaat het erom 10% van de vergunningaanvragen onder de Wkb uit te voeren. Daarnaast is het belangrijk dat er voor de besluitvorming zo halverwege dit jaar gewerkt wordt aan een zogeheten representatieve doorsnede. Die biedt ruimte aan alle fasen van het bouwproces, maar ook voor alle typen bouwwerken en cruciale momenten in het proces. Op basis van de representatieve doorsnede moeten voldoende proefprojecten lopen. Hierdoor weten we dat het een werkend stelsel is, bij de ingang van de wet. En waar proefprojecten zich niet automatisch aandienen, ga ik die samen met partijen initiëren.’

We zitten nu in februari, loopt het naar je zin op dit moment?
‘De ambitie is natuurlijk altijd groter, maar ik ben over het algemeen tevreden. We hebben vanaf de zomer gewerkt om de spelregels vast te stellen en de instrumenten voor kwaliteitsborging te toetsen. Deze instrumenten zijn in december goedgekeurd. Dit betekent dat alle ingrediënten om met proefprojecten te starten nu aanwezig zijn. Dus kunnen we nu zoveel mogelijk proefprojecten lostrekken.’

Lees verder op de website van de VNG

Roadshows Wet kwaliteitsborging voor het bouwen [wordt verplaatst]

Vanwege de Corona-maatregelen zijn alle roadshows opgeschort. We hopen na 1 juni meer duidelijkheid te hebben en nieuwe data te kunnen plannen.

Een noodzakelijke oefening voor bevoegd gezag, aanvragers, aannemers, architecten en kwaliteitsborgers!

Ook dit jaar organiseert de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht in de diverse regio’s van ons land weer een aantal bijeenkomsten. Dit jaar zal de invulling echter anders zijn dan u wellicht gewend bent van de eerder gehouden regiodagen.  In verband met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen organiseren wij namelijk in samenwerking met BZK en VNG en met ondersteuning van Bouwend Nederland, BNA, AFNL, NL Ingenieurs, Aedes en Neprom een tiental roadshows.

De roadshow duurt één dagdeel van ongeveer 3 uur waarbij naast leden van de vereniging BWT Nederland ook marktpartijen worden uitgenodigd. De bedoeling van deze roadshows is dan ook om samen aan de slag te gaan met een aantal casussen om zo van en met elkaar de nieuwe rol in het stelsel onder de Wkb te gaan leren kennen. Via onder andere een rollenspel zullen bouwplannen van initiatief tot uitvoering langs de verschillende actoren in het proces gaan, waarbij alle deelnemers worden uitgedaagd hun rol te gaan invullen hoe zij denken dat deze onder het nieuwe stelsel er uit komt te zien. Tijdens het proces worden dan een aantal ‘verstoringen’ in het rollenspel gebracht zoals een technische fout, een onverwachtse situatie die tijdens het proces naar boven komt of een zich niet aan de regels houdende partij in het stelsel. Het is dan ook de bedoeling om elkaar uit te dagen, en juist daarmee ook veel wellicht nog openstaande vragen beantwoord te krijgen. Het is dan ook erg belangrijk om deze bijna noodzakelijke oefening met elkaar te gaan doen.

Ook is het de bedoeling om tijdens de roadshow contacten te gaan leggen die kunnen resulteren in echte proefprojecten. Als deelnemers vanuit de marktpartijen worden ook vooral partijen gevraagd die ook zelf actief zijn in die regio als ontwikkelaar, bouwer, architect of kwaliteitsborger. Deze partijen zijn dan ook van harte welkom op deze roadshows. De bedoeling is dan ook om een mooie en evenwichtige mix te krijgen van alle partijen in het speelveld van de kwaliteitsborging.

Het programma van de roadshow kent de volgende onderwerpen:

  • Inloop met koffie en iets lekkers.
  • Introductie en laatste stand van zaken Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
  • De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke wijzigingen toegelicht
  • Korte pauze met speeddating en marktplaats voor proefprojecten.
  • Rollenspel met diverse casussen in Gevolgklasse 1
  • Vragenrondje en afsluiting van de roadshow

Inschrijven en meer informatie via de website BWTinfo.

Centrale marktplaats voor proefprojecten kwaliteitsborging gelanceerd!

Om ervaring op te doen met de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) is het noodzakelijk om te weten welke expertise, waar beschikbaar is. Een plek voor uitwisseling van deze informatie ontbrak echter. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft daarom, in samenwerking met het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK), een centrale marktplaats voor vraag en aanbod van proefprojecten Wkb gelanceerd. De marktplaats is te vinden via de website van iBK.

Met deze centrale marktplaats, hopen VNG en iBK te bereiken dat relevante spelers binnen de Wkb (aannemers, kwaliteitsborgers en initiatiefnemers) elkaar sneller kunnen vinden. Gemeenten krijgen zo goed zicht op welke kwaliteitsborgers en bouwers er in hun regio actief zijn. Aannemers zien voor welk soort project, welke kwaliteitsborger en welk instrument beschikbaar zijn. En kwaliteitsborgers kunnen hun bedrijfsstrategie waar nodig aanpassen.

Aanmelden van proefprojecten verloopt via de website van de VNG

Legeskorting kwaliteitsborging 2020

Rowiq Advies heeft recent weer de lijst met gemeenten gepubliceerd die legeskorting geven voor projecten onder kwaliteitsborging. Ten opzichte van 2019 is één gemeente gestopt met korting en zijn er twaalf bijgekomen. In totaal geven nu 44 gemeenten korting indien een project onder kwaliteitsborging wordt uitgevoerd. De hoogte van korting varieert: van 10% bij een groot aantal gemeenten tot werkelijke kosten bij onder meer Horst aan de Maas en Eindhoven.

Een overzicht van de betreffende gemeenten is te zien in onderstaande kaart (klik op een € voor meer informatie) of via de website van Rowiq Advies. Meer informatie over de spelregels bij proefprojecten vindt u via de link Proefprojecten

Startpakket proefprojecten kwaliteitsborging

Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er wel vooraf een risicobeoordeling plaatsvindt. Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet toe op de bouwkwaliteit en levert bij gereedmelding een dossier bevoegd gezag aan. 

Op de website van de VNG is een startpakket beschikbaar voor partijen die proefproject willen starten. De komende tijd zal de informatie nog worden uitgebreid met extra informatie en hulpmiddelen. Het startpakket is te vinden via deze link.

Kijk ook op Proefprojecten voor mee informatie.