Ambassadeursnetwerk Kwaliteitsborging van start

Om de start van nieuwe proefprojecten te versnellen zal in oktober gestart worden met zogenoemde Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging (ANWkb). Ambassadeursnetwerk bestaat uit een ambassadeursgemeente, een aantal omringende gemeente, aannemers en kwaliteitsborgers. Het ambassadeursnetwerk zorgt er voor dat er komende maanden (tenminste) 10 projecten starten, verdeeld over verschillende soorten gebouwen binnen gevolgklasse 1. Kwaliteitsborgers, aannemers en andere betrokkenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het netwerk. Omliggende gemeenten en andere geïnteresseerden kijken mee bij de proefprojecten en starten waar ze ook zelf met nieuwe proefprojecten aan de slag gaan.

Spelregels

De proefprojecten binnen het ANWkb worden uitgevoerd volgende de afgesproken spelregels. In aanvulling daarop worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • voor alle type bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 worden proefprojecten uitgevoerd
  • grote, middelgrote en kleine aannemers oefenen, samen met gemeenten, met het stelsel
  • alle toegelaten kwaliteitsborgers en instrumenten kunnen meedoen in proefprojecten
  • de totale bouwcyclus van initiatief tot ingebruikname wordt beproefd

Om te zorgen dat er voldoende diversiteit in de proefprojecten zit wordt per ANWkb gewerkt een zogenoemde representatieve doorsnede. Iedere ANWkb neemt het op zich om de 10 proefprojecten te verdelen over seriematige woningbouw, kavelbouw, grote en kleine verbouwingen, fiets- en voetgangersbruggen en bedrijfshallen. Door afspraken te maken over de verdeling van deze bouwwerken wordt uiteindelijk met de hele gevolgklasse 1 ervaring opgedaan. De resultaten van de verschillende ANWkb’s worden ieder kwartaal gerapporteerd gedeeld via de websites van iBK en de deelnemende branches

Utrecht, Den Haag en Rotterdam eerste Ambassadeursgemeenten

Het is de bedoeling om – regionaal verspreid – 18 ANWkb’s op te zetten die gezamenlijk zorgen voor voldoende ervaring met een representatieve doorsnede aan bouwwerken gevolgklasse 1. Vanuit VNG en BZK wordt inhoudelijke en financiële ondersteuning aan de ANWkb’s geleverd. De eerste gemeenten die op korte termijn van start gaan zijn Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan een ANWkb kunnen zich melden bij één van de Ambassadeursgemeenten of bij de VNG via wkb@vng.nl. Overige geïnteresseerden kunnen zich via hun brancheorganisatie aanmelden.

In aanvulling op de ANWkb’s blijft de Begeleidingsgroep proefprojecten streven naar brede ervaring met projecten in zo veel mogelijk gemeenten in Nederland. Vanuit de Begeleidingsgroep dan ook de oproep om alle projecten aan te melden via de website van de VNG.

Proefproject kwaliteitsborging gemeente ‘s-Hertogenbosch

Dit bericht is afkomstig van de website van de gemeente 's-Hertogenbosch

Op 16 juli heeft de gemeente de eerste vergunning verleend voor een proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Waarschijnlijk zal deze nieuwe wet op 1 januari 2022 in werking treden. Het proefproject gaat om de bouw van een bedrijfshal met kantoor en een showroom op het bedrijvenpark De Rosmalense Plas.

Met het proefproject is het mogelijk om de nieuwe wet in de praktijk te toetsen. In de nieuwe wet wordt de bouwtechnische toets en het bouwtechnische toezicht, niet langer uitgevoerd door de gemeente, maar door een private partij. Deze private partij wordt ook wel een kwaliteitsborger genoemd. Doel van de wet is om de bouwkwaliteit te verhogen en de zekerheid voor de consument te vergroten.

Samen met de initiatiefnemer SNG Barratt, de aannemer Willy Naessens en de kwaliteitsborger PlanGarant, start de gemeente het eerste proefproject Wkb. Het uitvoeren van proefprojecten is nodig om de gevolgen van de nieuwe wet voor alle partijen duidelijk te maken. Er leven namelijk nog veel vragen en onduidelijkheden over de Wkb.

Het uitvoeren van een proefproject is de enige manier om inzicht te krijgen over wat de Wkb nu echt gaat betekenen. De eerste ervaringen rondom de vergunningverlening onder de Wkb worden nu beoordeeld. Daarna gaan we bij de start van de bouw, in oktober 2020, een nieuwe fase van het proefproject in. Na dit proefproject vindt er een overall evaluatie plaats, die wij delen met de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wij zijn blij met de actieve houding van de initiatiefnemer, aannemer en kwaliteitsborger om het proefproject tot een succes te maken.

Emmen zoekt proefprojecten kwaliteitsborging

Bedrijven uit de regio Emmen hebben begin juli van de gemeente Emmen de vraag of ze willen deelnemen aan proefprojecten kwaliteitsborging. Het gaat in eerste instantie om twee proefprojecten, waarbij de gemeente de kosten van de kwaliteitsborger draagt. Op 15 september 2020 van 19:00-21:00 houdt de gemeente een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden (gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen). Aanmelden kan tot 9 september 2020 via e-mail.

het mailbericht aan de lokale ondernemers is hieronder te lezen. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Emmen.

Op zoek naar andere gemeenten die willen starten met proefprojecten? Kijk dan op www.aandeslagmetkwaliteistborging.nl


Vanaf 1 januari 2022 gelden twee nieuwe wetten: De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze twee nieuwe wetten veranderen de manier waarop gemeenten omgevingsplanactiviteiten behandelen en toetsen. We willen onze nieuwe werkwijze vooraf in een aantal proefprojecten testen. In deze e-mail leest u meer hierover.

Fysieke leefomgeving centraal in Omgevingswet

Een groot aantal wetten en algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen voor de leefomgeving worden samengevoegd en gemoderniseerd in de Omgevingswet. Het doel van deze wetten is minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Het gaat onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Veranderingen Wet kwaliteitsborging

De bouwtechnische toets wordt met het ingaan van de wet Kwaliteitsborging niet meer door de gemeente gedaan, maar door een gecertificeerde en erkende Kwaliteitsborger. Vanaf 1 januari 2022 geldt dit voor alle aanvragen die onder gevolgklasse 1 vallen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vrijstaande woning, kleine infrastructurele werken zoals een fietsersbrug, een recreatiewoning of een bedrijfshal. Voor de aanvragen onder gevolgklasse 2 en 3 blijft de gemeente de technische toets nog wel uitvoeren.

Proefprojecten ter voorbereiding

Het uitvoeren van proefprojecten is een voorwaarde voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben afgesproken dat elke gemeente proefprojecten uitvoert. De gemeente Emmen wil deze proefprojecten ook gebruiken om ervaring op te doen met de Omgevingswet. Deze ervaring helpt ons om de Wet kwaliteitsborging en de Omgevingswet voor alle betrokken partijen zo goed en realistisch mogelijk in te voeren. We starten met 2 proefprojecten die we uiterlijk in het 4e kwartaal van 2020 evalueren.

Wat vragen we van u?

We kunnen deze proefprojecten niet alleen doorlopen. We zoeken, voor in eerste instantie 2 proefprojecten, partijen om samen ervaring op te doen. Wanneer u voornemens bent om de komende periode een bouwaanvraag in te dienen die valt onder gevolgklasse 1, dan doen we dit graag samen met u op basis van de uitgangspunten van deze nieuwe wet. Wij helpen u om uw aanvraag voor de Omgevingsplanactiviteit te doen en wij helpen u samen met een Kwaliteitsborger het traject van technische toetsing conform de uitgangspunten van de Wet kwaliteitsborging te doorlopen. Wij begeleiden uw traject en bekostigen de inzet van de Kwaliteitsborger. We werken daarvoor samen met de erkende Kwaliteitsborgers gBou., Plangarant en ZiN kwaliteitsborging, die al de nodige ervaring hebben met kwaliteitsborging en die werken met beoogde gecertificeerde instrumenten. Maar u mag ook zelf een erkend Kwaliteitsborger kiezen. Ook dan bekostigt de gemeente de inzet van de Kwaliteitsborger.

Daarnaast willen we met deze proefprojecten, samen met u, ervaring op doen met de Omgevingswet. Ervaring die wij zullen gebruiken om onze nieuwe werkwijzen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen

Heeft u op dit moment vragen over de proefprojecten? Of wilt u meedoen met een proefproject? Neem dan gerust contact met ons.

‘Het gaat om de wil om samen te leren’

In Nederland zijn er nu (begin juli 2020) 17 integrale proefprojecten Wkb. Dit zijn proefprojecten waarbij alle partijen meedoen: initiatiefnemer, gemeente, aannemer en kwaliteitsborger. 3 daarvan vinden plaats in Alphen aan den Rijn; met ruim 100.000 inwoners een middelgrote gemeente. Marlie Oosterik is sinds oktober 2019 projectleider Wkb. Op de website van de VNG is een interview te lezen met haar te lezen.

In het interview gaat Marlie Oosterik in op de succesfactoren bij een proefproject, zoals enthousiasme en betrokkenheid van alle deelnemers. Een andere les die uit het interview naar voren kom is ‘gewoon starten’: alleen dan kom je te weten wat er anders wordt na invoering van de Wkb.

Alphen aan den Rijn heeft de projecten grotendeels uitgevoerd volgende de spelregels voor proefprojecten. Wel was er nog het nodige uitzoekwerk, bijvoorbeeld wat er nu exact moet worden opgenomen in het borgingsplan en in het dossier bevoegd gezag. Bij het eerste proefproject is – zoals beschreven in de spelregels – gewerkt met een vergunning onder voorwaarden en een bouwmelding 4 weken voor start bouw. Wel heeft BWT alle stukken die naar de kwaliteitsborger gingen ook gekregen. Door bij volgende proefprojecten meer risicogestuurd te kijken naar de borgingsplan wil Alphen meer inzicht krijgen in de keuzen die gemeenten moeten (en kunnen) maken bij de implementatie van de Wkb in hun (handhaving)beleid.

Het eerste proefproject – een bedrijfshal aan de Tankval – is inmiddels in uitvoering. De gemeente heeft bij dit project vooraf aangegeven op 8 momenten (letterlijk) over de schouder van de kwaliteitsborger mee te willen kijken. Meer projecten staan inmiddels op de rol.

Marlie Oosterik sluit af met een oproep aan alle gemeenten en vooral ook aan aannemers om  gewoon te beginnen met werken volgens de Wkb. “Zoek marktpartijen op die ook willen leren en ga de samenwerking aan in proefprojecten. Alleen zo krijg je de nieuwe werkwijze onder de knie.”

Het hele interview met Marlie Oosterik is lezen op de website van de VNG. Daar zijn ook eerdere interviews met deelnemers aan proefprojecten terug te lezen.

Rotterdam klaar voor proefprojecten

Dick Bezemer (foto: L:inkedIn)Op de website van de VNG is een interview te lezen met Dick Bezemer, teamleider BWT in Rotterdam en voorzitter van het Cobc (samenwerkingsverband gemeentelijke constructeurs). Bezemer is tevens de trekker van de Rotterdamse projectgroep die de implementatie van de Wkb oppakt.

Bezemer benadrukt dat de implementatie van de WKb projectmatig moet worden opgepakt: ‘Op basis van eerdere ervaringen hebben we van de implementatie van de Wkb inclusief de proefprojecten een project gemaakt. Bij de pilots onder de Crisis- en Herstelwet hebben we gemerkt dat het niet iets is wat je zomaar even erbij doet. We hebben dus een projectleider en een projectgroep die bestaat uit een doorsnede van de afdelingen die hiermee te maken krijgen. Van bedrijfsvoering tot aan de constructeur uit mijn team. Bouwinspecteurs, mensen die over leges en over ICT gaan, die zitten allemaal aan tafel. Zij vormen de projectgroep en dat is ook nodig om het in zo’n grote ambtelijke organisatie in te bedden. Je moet pioniers benoemen die vervolgens de andere mensen in de organisatie gaan meenemen in de nieuwe processen die we gaan krijgen.’

Verder is het wachten op proefprojecten: ‘We staan op de marktplaats voor proefprojecten. Rotterdam is een van de 14 aanbiedende gemeenten.  Maar er is geen aannemer die zich meldt bij ons. Dat vind ik wel zorgelijk. Wij staan klaar. Meer klaar, denk ik, dan een gemiddelde gemeente. We hebben een heel team en een projectleider om alles in kannen en kruiken te krijgen.’

Lees het volledige interview met Dick Bezemer op de site van de VNG.

Proefproject Wkb: de eerste paal in Alphen aan den Rijn is geslagen!

Eerste project Wkb Alphen aan den RijnOndanks de crises en het uitstel van de Wkb gaan proefprojecten in Alpen aan den Rijn gewoon door. De afgelopen maanden is veel tijd gestoken in het voorbereiden en opstarten van het proefproject Meijvast Tankval 11, een bedrijfshal met opslag- en werkplaatsboxen van 24m2 – 240m2. Het project wordt door KiK-kwaliteitsborger Alphaplan geborgd. Op 22 april kwamen de gemotiveerde betrokken partijen bij elkaar om gezamenlijk het slaan van de eerste paal te vieren. Uiteraard op gepaste afstand!

De partijen hebben in het voorstadium veel overleg gevoerd over informatie-uitwisseling  communicatie en onduidelijkheden die op hun pad kwamen. De grootste succesfactor tot nu toe is de openheid in communicatie tussen de partijen. Er is veel nieuw en onduidelijk, maar door met elkaar de verwachtingen over en weer te bespreken is het project in goede samenwerking van de grond gekomen.

De deelnemers aan het proefproject hebben ervaren dat een goede voorbereiding tijd kost: de werkwijze op elkaar afstemmen, afspraken maken over op te stellen documenten en andere zaken die het proces ondersteunen. De gemeente, de aannemer (G. Bruijnes BV) en opdrachtgever (Meijvast BV) zijn ervan overtuigd dat ze met deze ervaring beter voorbereid zijn op de Wbb. De volgende proefprojecten kunnen volgens de gemeente Alphen aan den Rijn profiteren van het voorbereidende werk dat voor dit project is gedaan. Nu veel punten zijn opgelost kan een volgend proefproject een stuk sneller van start!

Wilt u meer informatie over het starten van een proefproject in het algemeen of specifiek in Alphen aan den Rijn? Ga dan naar Proefprojecten of kijk op de Marktplaats Wkb.

Voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging bouwen

Schermafdruk bericht van de VNG aan alle gemeentenIn een brief aan de colleges van burgemeester en wethouders (3 april 2020) vraagt de VNG opnieuw aandacht voor de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De VNG roept in de brief gemeenten op om met de Wkb aan de slag te gaan. Dit ondanks uitstel van de Omgevingswet.

Aan de hand van het recent door BZK gepubliceerde schema legt de brief uit hoe het nieuwe stelsel er op hoofdlijnen uit komt te zien. Daarbij wijst de VNG op het belang om de gevolgen van de nieuwe werkwijze en de Wkb te inventariseren. En dat ook het starten van proefprojecten belangrijk is om de nieuwe werkwijze te laten “inslijten” in de organisatie. Via een belronde inventariseert de VNG de komende tijd wat de verwachte impact is van de Wkb op de gemeentelijke organisatie.

De brief is te lezen via de website van de VNG.

 

‘Knelpunten van de Wkb oplossen voordat de wet in werking treedt’

Onderstaand artikel is afkomstig van de website van de VNG. Iedere week verschijnt daar een nieuwe artikel over een proefproject.

Sinds de zomer van 2019 werkt Esther van Kooten Niekerk als kwartiermaker proefprojecten voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). We stellen haar enkele vragen over haar werk en het nut en de noodzaak van proefprojecten.

Wat is je taak als kwartiermaker proefprojecten?
‘Mijn taak bestaat uit 2 hoofdzaken. In de eerste plaats gaat het erom dat we het volume aan proefprojecten dat in het bestuursakkoord is afgesproken, gaan draaien. Daarbij gaat het erom 10% van de vergunningaanvragen onder de Wkb uit te voeren. Daarnaast is het belangrijk dat er voor de besluitvorming zo halverwege dit jaar gewerkt wordt aan een zogeheten representatieve doorsnede. Die biedt ruimte aan alle fasen van het bouwproces, maar ook voor alle typen bouwwerken en cruciale momenten in het proces. Op basis van de representatieve doorsnede moeten voldoende proefprojecten lopen. Hierdoor weten we dat het een werkend stelsel is, bij de ingang van de wet. En waar proefprojecten zich niet automatisch aandienen, ga ik die samen met partijen initiëren.’

We zitten nu in februari, loopt het naar je zin op dit moment?
‘De ambitie is natuurlijk altijd groter, maar ik ben over het algemeen tevreden. We hebben vanaf de zomer gewerkt om de spelregels vast te stellen en de instrumenten voor kwaliteitsborging te toetsen. Deze instrumenten zijn in december goedgekeurd. Dit betekent dat alle ingrediënten om met proefprojecten te starten nu aanwezig zijn. Dus kunnen we nu zoveel mogelijk proefprojecten lostrekken.’

Lees verder op de website van de VNG