Waarom starten met een proefproject Wkb?

het antwoord op die vraag wordt gegeven door de gemeente Bernheze, Bouwbedrijf Van de Ven en BCN kwaliteitsborgers in onderstaand filmpje. Wilt u ook starten met een proefproject? Doen dan mee met een Ambassadeursnetwerk Wkb.

Kick-off ambassadeursnetwerk Wkb in Rotterdam

BRON: Website VNG

De proefprojecten voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaan nu echt van start. In Rotterdam is de spits afgebeten met de kick-off voor het Ambassadeursnetwerk kwaliteitsborging. Meer dan 40 deelnemers deelden digitaal de eerste ervaringen met de proefprojecten.

Een ambassadeursnetwerk bestaat uit een ambassadeursgemeente, een aantal omringende gemeenten, aannemers en kwaliteitsborgers. Tijdens de kick-off wisselden gemeenten waar al proefprojecten zijn gestart, kennis en ervaring uit. Binnen het netwerk worden de komende maanden nog minimaal 10 projecten opgestart. Omliggende gemeenten en andere geïnteresseerden kijken mee en alle partijen leren van elkaar.

Netwerken in het hele land
In het hele land gaan de komende maanden 18 netwerken aan de slag met de proefprojecten.  Zij gaan hierin leren en ervaren hoe de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen werkt. Deze kennis en ervaring wordt gedeeld met alle gemeenten in Nederland.

Op korte termijn gaan de netwerken in Almere, Zaanstad en Den Haag beginnen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij 1 van de ambassadeursgemeenten of via wkb@vng.nl.

Conceptakkoord over verdere uitwerking Besluit kwaliteitsborging

BRON: BWTinfo.nl

Het ministerie van BZK en de VNG, mede namens de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland (VBWTN), hebben deze week overeenstemming bereikt over de verdere uitwerking van het besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb). Met dit conceptakkoord zijn wat BZK en VNG betreft alle juridische belemmeringen weggenomen. Partijen kunnen zich nu gaan richten op de voorbereidingen voor de invoering van de wet op 1 januari 2022.

Begin 2019 hebben de VNG en minister Ollongren de ambities over de rol van het bevoegd gezag en de implementatie vastgelegd in een gezamenlijk bestuursakkoord. Het ontwerpbesluit dat in april dit jaar in voorhang is gebracht, voldeed volgens de VNG echter nog niet aan deze afspraken die in het bestuursakkoord waren opgenomen. De afspraken die nu zijn gemaakt, geven een goede invulling aan hetgeen in het bestuursakkoord is beoogd.

In het besluit kwaliteitsborging voor de bouw wordt de taakverdeling duidelijker beschreven en wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de risicobeoordeling en het borgingsplan.  De gemeente toetst bouwplannen niet meer vooraf. De gemeente houdt haar toezichthoudende en handhavende bevoegdheden zoals die binnen het nieuwe stelsel en de Omgevingswet zijn beoogd. Om deze taken zo goed mogelijk uit te voeren moet het bevoegd gezag beschikken over voldoende informatie. Dit is in de Wkb geborgd door het verstrekken van een risicobeoordeling en een daarop gebaseerd borgingsplan voorafgaand aan de bouw. Op verzoek van het bevoegd gezag worden gegevens en bescheiden verstrekt over specifieke bouwwerkzaamheden en de momenten waarop deze worden uitgevoerd. Dit met het oog op het voorkomen en of beperken van risico’s die van invloed kunnen zijn op het voldoen van het te bouwen bouwwerk aan de bouwtechnische regels. In de risicobeoordeling moeten door de gemeente aangegeven lokale risico’s worden meegenomen.

De kwaliteitsborger maakt op basis van deze risicobeoordeling een plan van aanpak: het zogeheten Borgingsplan waarin hij aangeeft op welke wijze met in achtneming van alle risico’s hij het bouwproject zal gaan borgen.

Er staat alle partijen nu niets meer in de weg om aan de slag te gaan met proefprojecten en de implementatie van de Wkb!

BNA: Hoe werkt de Wkb bij ‘unieke’ projecten?

Ook vergunningplichtige verbouwingen en niet-seriematige bouw valt vanaf 2022 onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Maar hoe werk de Wkb bij deze ‘unieke’ projecten? Ieder project is immers weer anders! Om een antwoord op deze vraag te geven is de BNA gestart met een serie proefprojecten, gericht op ‘unieke’ projecten.

De Wkb brengt voor architectenbureaus werkzaam in de niet-seriële woning(ver)bouw grote wijzigingen met zich mee. Projecten in dit segment vragen extra aandacht: de kosten van kwaliteitsborging kunnen niet over meerdere woningen worden verspreid. Dit kan potentieel een forse en ongewenste kostenverhoging voor particuliere opdrachtgevers betekenen. Voor deze groep architectenbureaus en opdrachtgevers start de BNA een serie Wkb-proefprojecten. Doel is de effecten in beeld te krijgen en architecten handvatten te geven hoe zij hun rol in het nieuwe stelsel zo optimaal en kostenefficiënt mogelijk kunnen invullen. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het ontwerp van architecten door interne kwaliteitscontroles op de architectenbureaus beter worden vastgelegd. En beter gecommuniceerd met ketenpartners. De kwaliteitsborger hoeft daardoor minder tijd te besteden aan het controleren van het bouwplan en de opdrachtgever heeft minder kosten.

Specifieke vragen die in de proefprojecten aan de orde komen zijn:

  • Wat is de tijdbesteding van de kwaliteitsborger bij dit soort projecten?
  • Welke informatie heeft de kwaliteitsborger nodig en wie stelt deze informatie op?
  • Hoe kan de architect de tijdbesteding van de kwaliteitsborger zo veel mogelijk beperken? Bijvoorbeeld via directievoering en toezicht.

Onderdeel van het project van de BNA is verder voorlichting aan architecten en andere geïnteresseerden via webinars en bijeenkomsten (zie kader). De resultaten van de proefprojecten moeten bijdragen aan een effectieve en (kosten) efficiënte kwaliteitsborging. Voor vragen over en deelname aan de proefprojecten kunt u contact opnemen met Alexander Pastoors van de BNA. Meer informatie is ook te vinden op de Wkb-site van de BNA.


Op 16 september (Eindhoven) en 21 september (Rotterdam) heeft de BNA voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor architecten. Het programma van de bijeenkomsten bestond uit een toelichting op de Wkb door Hajé van Egmond (BZK) en een uitleg van de privaatrechtelijke gevolgen door Remco Smith (Fundament Advocatuur). In een gesprek met een Expertpanel ging Alexander Pasteroors van de BNA vervolgens in op de ervaringen met kwaliteitsborging. Respectievelijk Marlies Zuidam (FAAM Architects) en Annemiek Braspenning (No Label) gaven inzicht in hun ervaringen. Keimpe Stroop van gBou gaf uitleg over de werkzaamheden van een kwaliteitsborger. In Rotterdam was daarnaast Remco Verschoor van de gemeente Rotterdam aanwezig die een toelichting gaf op het project Architect aan Zet. Zaken die naar voren kwamen in de beide bijeenkomsten waren:

  • Je mag niet je eigen projecten borgen maar je kan al wel veel doen ter voorbereiding van het werk van de kwaliteitsborger. Als architect kan je je klant ontzorgen door alles rondom bouwen en kwaliteitsborging te regelen: de omgevingplanvergunning, de bouwmelding en de kwaliteitsborger. Je kan daarbij als architect veel voorwerk doen voor de kwaliteitsborger. Hoe meer zaken je zelf regelt des te minder hoeft de kwaliteitsborger te doen. En dat scheelt tijd en geld.
  • Overleg tijdig met een kwaliteitsborger. Volgens de wet hoeft er pas vlak voor de bouw een kwaliteitsborger ingeschakeld te worden. In de praktijk is het verstandiger om al eerder een kwaliteitsborger mee te laten kijken. Dit maakt dat eventuele problemen snel in beeld zijn en voorkomt vertraging vlak voor de start van de bouw.
  • Werken met een kwaliteitsborger is samenwerken. Spreek af wat de architect zelf aan doet (plantoetsing, controles, etc.) en welke informatie op welk moment beschikbaar moet zijn. Ga ook samen op de bouwplaats kijken. Leer van elkaar.

Alle partijen roepen tenslotte op om te gaan oefenen met kwaliteitsborging. Over ruim een jaar moet je werken met een kwaliteitsborger. Nu heb je nog de kans om samen te kijken hoe bouwen onder kwaliteitsborging het beste kan worden ingericht.


 

 

“Oefenen, oefenen, oefenen”

Natuurlijk weet u dat de Wet kwaliteitsborging bouw eraan komt. En natuurlijk weet u ook dat deze wet niets meer of minder is dan een stelselwijziging. De controle op de kwaliteit in de bouw, de kwaliteitsborging, zal vanaf 1 januari 2022 drastisch anders georganiseerd zijn dan we nu met z’n allen gewend zijn. Maar, hoe ziet dat ‘anders’ er in de praktijk uit? Hoe moet u straks als opdrachtgever, gemeente, bouwer of kwaliteitsborger te werk gaan? Er is uiteraard een bulk aan informatie beschikbaar, maar met nog zo’n veertien maanden te gaan voordat de wet in werking treedt, zit er nu maar één ding op: als een haas gaan oefenen, oefenen, oefenen. Want het is 2022 voordat je het weet.

Vaak is een nieuwe wet alleen een papieren werkelijkheid als hij van kracht wordt en komen betrokkenen er daarna pas met vallen en opstaan achter hoe de wet bedoeld is. Bij de Wkb is dat echt anders, en daarin mogen we ons gelukkig prijzen. Iedereen die wil bouwen onder gevolgklasse 1, kan dit aanmelden als proefproject voor de Wkb. Zo kunt u in de praktijk ervaren wat de Wkb betekent voor het bouwproces, de onderlinge communicatie en samenwerking gestalte geven, weeffouten tegenkomen, oplossingen bedenken en vooral straks in 2022, beslagen ten ijs komen. We moeten met z’n allen in de bouwwereld deze kans grijpen: over de Wkb is al heel veel gezegd, geschreven en zijn er standpunten ingenomen. Het is nu hoog tijd om achter het bureau vandaan te stappen en de praktijk in te gaan.

Inmiddels zijn zo’n honderd proefprojecten aangemeld, van woningen tot bedrijfshallen. Daar wordt gebouwd alsof de Wkb al van kracht is. Alle betrokken partijen doen ervaring op met zaken als de instrumenten voor kwaliteitsborging, de taken van de kwaliteitsborger, gemeente en aannemer, de dossiervorming tijdens de bouw en de onderlinge rolverdeling. Om de start van nieuwe proefprojecten te versnellen, gaan deze maand de zogenoemde Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging (ANWkb’s) van start. Elk netwerk bestaat uit een ambassadeursgemeente die al ervaring heeft met een Wkb-proefproject, een aantal omringende gemeenten, aannemers en kwaliteitsborgers. Het ambassadeursnetwerk zorgt ervoor dat er de komende maanden ten minste tien proefprojecten starten, verdeeld over verschillende soorten gebouwen binnen gevolgklasse 1.

De proefprojecten worden ondersteund met een subsidie van het ministerie van BZK, in samenwerking met de VNG. Essentieel in deze voorbereidingsfase van de Wkb is het delen van ervaringen met de proefprojecten. Wat immers in Leeuwarden wordt geleerd, hoeft in Sittard niet te worden overgedaan. Met die uitwisseling van kennis en oplossingen kunnen alle partijen in de bouw hun voordeel doen. Vandaar mijn oproep: laten we met z’n allen in de bouwwereld de tijd niet door onze vingers laten glippen en laten we de komende veertien maanden vooral gebruiken om te oefenen, oefenen en oefenen.

Titia Siertsema, implementatie-regisseur Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

 

 

 

 

Webinar – Risicobeoordeling en Borgingsplan

In de serie webinars over de Omgevingswet en de Wkb kunt op maandag 5 oktober om 14.00 kijken naar het tweede webinar over proefprojecten onder de Wkb. Na informatie over de spelregels is het thema nu de bouwmelding. Ofwel: hoe komen de risicobeoordeling en het borgingsplan tot stand. Erik Schot van PlanGarant en Wico Ankersmit van de VBWTN nemen u mee in een klein uur mee in dit onderwerp.

U kunt zich aanmelden voor het webinar via deze link. Wilt u een eerder webinar terugkijken? Dat kan via de overzichtspagina van webinars van de VNG. Hier vindt u ook de presentaties die bij de verschillende webinars worden gebruikt.

Ambassadeursnetwerk Kwaliteitsborging van start

Om de start van nieuwe proefprojecten te versnellen zal in oktober gestart worden met zogenoemde Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging (ANWkb). Ambassadeursnetwerk bestaat uit een ambassadeursgemeente, een aantal omringende gemeente, aannemers en kwaliteitsborgers. Het ambassadeursnetwerk zorgt er voor dat er komende maanden (tenminste) 10 projecten starten, verdeeld over verschillende soorten gebouwen binnen gevolgklasse 1. Kwaliteitsborgers, aannemers en andere betrokkenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het netwerk. Omliggende gemeenten en andere geïnteresseerden kijken mee bij de proefprojecten en starten waar ze ook zelf met nieuwe proefprojecten aan de slag gaan.

Spelregels

De proefprojecten binnen het ANWkb worden uitgevoerd volgende de afgesproken spelregels. In aanvulling daarop worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • voor alle type bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 worden proefprojecten uitgevoerd
  • grote, middelgrote en kleine aannemers oefenen, samen met gemeenten, met het stelsel
  • alle toegelaten kwaliteitsborgers en instrumenten kunnen meedoen in proefprojecten
  • de totale bouwcyclus van initiatief tot ingebruikname wordt beproefd

Om te zorgen dat er voldoende diversiteit in de proefprojecten zit wordt per ANWkb gewerkt een zogenoemde representatieve doorsnede. Iedere ANWkb neemt het op zich om de 10 proefprojecten te verdelen over seriematige woningbouw, kavelbouw, grote en kleine verbouwingen, fiets- en voetgangersbruggen en bedrijfshallen. Door afspraken te maken over de verdeling van deze bouwwerken wordt uiteindelijk met de hele gevolgklasse 1 ervaring opgedaan. De resultaten van de verschillende ANWkb’s worden ieder kwartaal gerapporteerd gedeeld via de websites van iBK en de deelnemende branches

Rotterdam, Alphen aan den Rijn en Zaanstad eerste Ambassadeursgemeenten

Het is de bedoeling om – regionaal verspreid – 18 ANWkb’s op te zetten die gezamenlijk zorgen voor voldoende ervaring met een representatieve doorsnede aan bouwwerken gevolgklasse 1. Vanuit VNG en BZK wordt inhoudelijke en financiële ondersteuning aan de ANWkb’s geleverd. De eerste gemeenten die op korte termijn van start gaan zijn Rotterdam, Alphen aan den Rijn en Zaanstad (zie de Wkb-kalender voor de data). Gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan een ANWkb kunnen zich melden bij één van de Ambassadeursgemeenten of bij de VNG via wkb@vng.nl. Overige geïnteresseerden kunnen zich via hun brancheorganisatie aanmelden.

De actuele stand van zaken is te vinden op de pagina Ambassadeursnetwerken Wkb.

In aanvulling op de ANWkb’s blijft de Begeleidingsgroep proefprojecten streven naar brede ervaring met projecten in zo veel mogelijk gemeenten in Nederland. Vanuit de Begeleidingsgroep dan ook de oproep om alle projecten aan te melden via de website van de VNG.

Proefproject kwaliteitsborging gemeente ‘s-Hertogenbosch

Dit bericht is afkomstig van de website van de gemeente 's-Hertogenbosch

Op 16 juli heeft de gemeente de eerste vergunning verleend voor een proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Waarschijnlijk zal deze nieuwe wet op 1 januari 2022 in werking treden. Het proefproject gaat om de bouw van een bedrijfshal met kantoor en een showroom op het bedrijvenpark De Rosmalense Plas.

Met het proefproject is het mogelijk om de nieuwe wet in de praktijk te toetsen. In de nieuwe wet wordt de bouwtechnische toets en het bouwtechnische toezicht, niet langer uitgevoerd door de gemeente, maar door een private partij. Deze private partij wordt ook wel een kwaliteitsborger genoemd. Doel van de wet is om de bouwkwaliteit te verhogen en de zekerheid voor de consument te vergroten.

Samen met de initiatiefnemer SNG Barratt, de aannemer Willy Naessens en de kwaliteitsborger PlanGarant, start de gemeente het eerste proefproject Wkb. Het uitvoeren van proefprojecten is nodig om de gevolgen van de nieuwe wet voor alle partijen duidelijk te maken. Er leven namelijk nog veel vragen en onduidelijkheden over de Wkb.

Het uitvoeren van een proefproject is de enige manier om inzicht te krijgen over wat de Wkb nu echt gaat betekenen. De eerste ervaringen rondom de vergunningverlening onder de Wkb worden nu beoordeeld. Daarna gaan we bij de start van de bouw, in oktober 2020, een nieuwe fase van het proefproject in. Na dit proefproject vindt er een overall evaluatie plaats, die wij delen met de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wij zijn blij met de actieve houding van de initiatiefnemer, aannemer en kwaliteitsborger om het proefproject tot een succes te maken.