VDM Woningen oefent met gBOU en KiK – proefprojecten Wkb

Jan van der Meer, directeur VDM Woningen, was niet geheel positief over de consequenties van de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) voor zijn organisatie. “Oefenen met de projecten conform de Wkb is een hele opgave. Het is een intensief traject. Aan de andere kant is het een mooie manier om faalkosten in de bouw te reduceren.”

Urgentie duidelijk

Tijdens de ledenvergadering van de NBvT (Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie) op 24 oktober jl. raakte Van der Meer in gesprek met Ton Jans, directeur van KOMO en KiK. Jans had zojuist een presentatie gegeven over de Wkb, de verplichte inzet van een kwaliteitsborger en het instrument KiK. “De urgentie om alvast te oefenen met de Wkb was mij inmiddels duidelijk”, merkt Van der Meer op. “Ton Jans adviseerde mij contact op te nemen met kwaliteitsborger gBOU, Keimpe Stroop, om de eerste stappen te zetten. Kort daarop heb ik Stroop gebeld en nog dezelfde week zaten we bij elkaar.”

Lees verder op de site van KiK

Oproep VNG aan gemeenten: bereid je voor op de Wkb!

De VNG roept de Colleges van alle gemeenten in Nederland  op zich voor te bereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Door proefprojecten te starten kunnen gemeenten meer zicht krijgen op wat de Wkb betekent voor hun organisaties. Nu al ervaring opdoen met de Wkb zorgt er voor dat gemeenten zich tijdig de nieuwe manier van werken eigen kunnen maken.

Bij de oproep via de site van de VNG is een gezamenlijke brief van de VNG en BZK gevoegd. In de brief is een beschrijving opgenomen van de Wkb en de nieuwe werkwijze voor gemeenten. Ook wordt ingegaan op de afspraken uit het bestuursakkoord. De VNG en BZK wijzen gemeenten er tevens op dat de invoering van de Wkb gevolgen zal hebben voor het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht en mogelijk ook voor andere werkvelden binnen de gemeente.

De brief is te lezen via deze link.

Voorlopige toelating instrumenten proefprojecten Wkb

Vanuit de Regiegroep Kwaliteitsborging is als één van de spelregels vastgesteld dat bij proefprojecten alleen instrumenten voor kwaliteitsborging mogen worden toegepast die voldoen aan de nu bekende wettelijke eisen. De Regiegroep heeft hiervoor een onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld die 4 potentiële instrumenten voor kwaliteitsborging heeft getoetst aan het wettelijke kader. Het resultaat is dat de volgende instrumenten kunnen worden toegepast in proefprojecten (zie ook het memo aan de Regiegroep Kwaliteitsborging):

Wil u meer weten over de instrumenten en de mogelijkheden om proefprojecten te starten, dan kunt u contact opnemen met de betreffende instrumentaanbieders. Kwaliteitsborgers die met de betreffende instrumenten mogen werken zijn te vinden via de informatiepagina Proefprojecten.

De instrumenten zijn toegelaten voor toepassing in proefprojecten. Over de uiteindelijke toelating tot het stelsel zal de toelatingsorganisatie waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar beslissen.

Project “Bosvilla’s” Etten-Leur: eerste proefproject volgens spelregels Wkb

PlanGarant Nederland BV heeft samen met Sprangers Vastgoedontwikkeling BV end de Gemeente Etten-Leur het eerste proefproject in Nederland opgestart in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het doel van proefproject ‘Bosvilla’s’ is dat alle partijen waardevolle praktijkervaring op doen en eventuele uitdagingen in het stelsel zichtbaar worden. Er wordt daarom bij dit project ‘Bosvilla’s’ zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling van de Wkb en de Omgevingswet.

Lee’s meer over het project op de website van PlanGarant.

Ook starten met een proefproject? De spelregels hiervoor zijn hier te vinden.

Proefdraaien met een kwaliteitsborger

Onderstaande video's zijn overgenomen van Plannen kabinet voor meer toezicht in de bouw

Een aantal bouwprojecten werkt als proef al volgens de nieuwe bouwregelgeving uit Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Zo ook in de gemeente Delft tijdens de bouw van het Grachtenhuis. Naar tevredenheid. Naast de opdrachtgevers (particulieren) waren op de bouwplaats zelf 4 partijen actief: architect Liesbeth Janson (Studio Huijgens), aannemer Bram van der Knaap (Capelse Streekbouw B.V.), kwaliteitscontroleur Erik Schot (PlanGarant) en Glenn Daniëls van de gemeente Delft. Zij vertellen over hun ervaring en het belang van kwaliteitsborging op de bouwplaats.

 

 

Liesbeth Janson, architect, over werken met een kwaliteitsborger

Duur:00:59
Video | 13-05-2019

Bram van der Knaap, aannemer, over werken met een kwaliteitsborger

Duur:00:49
Video | 13-05-2019

Erik Schot, kwaliteitscontroleur, over zijn werk als kwaliteitsborger

Duur:00:52
Video | 13-05-2019

Glenn Daniëls, inspecteur gemeente Delft, over werken met een kwaliteitsborger

Duur:00:46
Video | 13-05-2019

Factsheet VNG: start met proefprojecten!

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat gemeenten de komende tijd ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van proefprojecten met de Wkb. Hiertoe heeft de VNG – in nauwe samenwerking met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland – het Implementatieteam Wkb opgezet. Naast het uitvoeren van proefprojecten heeft de invoering van de Wkb een bredere impact op de gemeentelijke organisatie. Zo spelen er vraagstukken rond het heffen van leges/belastingen, de inhoud van het dossier bevoegd gezag, opleiding en scholing van medewerkers VTH, het aanschaffen van softwarepakketten en zijn er raakvlakken met de Omgevingswet. Ook hierbij zal het Implementatieteam ondersteuning gaan bieden.

Meer informatie over het Implementatieteam is te lezen in de factsheet Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen van de VNG. De spelregels voor de uitvoering van projecten zijn te vinden via Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging.

Wet-kwaliteitsborging_20191004

Vergunningverlening bij proefprojecten Wkb

De komende maanden worden diverse proefprojecten in het kader van de Wkb opgestart. Bij die proefprojecten wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling na inwerkingtreding van de Wkb en de Omgevingswet (zie ook Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging). Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de vergunningverlening nog plaatsvindt volgens de regels van de Wabo.

Het memo 20191001 Indieningsvereisten en werkwijze proefprojecten beschrijft de wijze waarop de vergunningverlening kan worden aangepakt; passend onder de Wabo en zoveel mogelijk aansluitend bij de Wkb. Het memo beschrijft een aanpak in twee stappen: in de eerste stap worden de ruimtelijke aspecten beoordeeld en in de tweede de technische. Daarbij is de afspraak dat de gemeente ta allen tijde kan beschikken over definitieve informatie waarover ook de kwaliteitsborger beschikt.

 

Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging

Op vrijdag 30 augustus heeft BZK in overleg met marktpartijen een aantal spelregels vastgelegd voor de proefprojecten die de komende tijd zullen worden opgestart. Doel van de spelregels is om – vooruitlopende op de start van de regiegroep die de proefprojecten gaat begeleiden – meer duidelijkheid te geven over de manier van samenwerken in proefprojecten zodat de projecten op korte termijn kunnen starten. Afgesproken is tevens om te starten met een landelijke begeleidingsgroep voor de proefprojecten. Zodra deze aan de slag is zal er meer informatie beschikbaar komen over de wijze waarop projecten kunnen worden aangemeld.

De spelregels zijn vastgelegd in de volgende documenten:

De afspraken / memo’s zijn gebaseerd op de stand van zaken op dit moment. In de komende periode wordt door de gezamenlijke partijen doorgewerkt aan de verder invulling van wet- en regelgeving, de regiegroep (en de daaronder vallend begeleidingsgroep) en de toelatingsorganisatie.

Voor proefprojecten moet vergunning worden verleend onder de Wabo . De wijze waarop dit kan is terug te lezen in het memo 20191001 Indieningsvereisten en werkwijze proefprojecten. Lees ook: Factsheet VNG: start met proefprojecten!