Hercuton realiseert 25e project onder externe kwaliteitsborging

Onderstaand nieuwsbericht is afkomstig van de website van Hercuton d.d. 8 maart 2021

In Hoofddorp realiseert Hercuton op dit moment het nieuwe logistiek centrum voor Nippon Express. Het is het 25e nieuwbouwproject dat het bouwbedrijf sinds 2016 onder externe kwaliteitsborging realiseert. Hiermee loopt het bedrijf vooruit op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die op 01-01-2022 van kracht wordt. Reden voor Hercuton om vooruitlopend op deze datum al aan deze wet te voldoen is het feit dat externe kwaliteitsborging zorgt voor een beter eindproduct met een hogere kwaliteit en minder opleverpunten.

Kosten

De Wkb gaat in eerste instantie gelden voor bouwwerken met gevolgklasse 1. Hercuton realiseert gebouwen in gevolgklasse 2. De verwachting is echter dat deze gevolgklasse binnen enkele jaren ook onder de Wkb zal vallen. Het bouwbedrijf heeft inmiddels voor nagenoeg € 300 miljoen euro aan projecten gerealiseerd onder kwaliteitsborging. De kosten voor externe kwaliteitsborging bedragen gemiddeld 0,45 % van de projectsom. Hier staat tegenover dat er bij de projecten onder externe kwaliteitsborging minder opleverpunten en garantiekosten zijn. Tevens schat Hercuton in dat dit nog omlaag kan in de toekomst door in haar ontwerpen nog meer vanuit ‘standaarden‘ te werken en het verder legoliseren van haar betonnen, houten en stalen bouwsystemen.

Standaard bedrijfsvoering

Maarten Bakker

Volgens Algemeen Directeur Maarten Bakker zijn de ervaringen met externe kwaliteitsborging dermate positief dat het voor projecten met een omvang groter dan € 5 miljoen al enige tijd standaard bedrijfsvoering is: “Je kunt de implementatie van de Wkb blijven uitstellen tot je voor een voldongen feit staat, maar wij hebben ervoor gekozen om de wet te omarmen. Externe kwaliteitsborging helpt ons om ons product te verbeteren en efficiënter te werken. Je krijgt als het ware direct feedback op je werk en de belangrijkste keuzes die je in het ontwerp en het realiseren van een project neemt. Deze pakken we direct op en nemen we ook mee bij volgende projecten. We zien daardoor ook dat collega’s van ons nazorg- en onderhoudsbedrijf ServicebouwPlus nog minder vaak naar een ‘Wkb-pand’ hoeven voor nazorg.”

Proefprojecten

In november bereikten de Vereniging Nederlandse Gemeenten en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een akkoord over de Wkb. Hiermee werd een belangrijke stap gezet richting de beoogde inwerkingtreding van de wet.

Op dit moment liggen de laatste onderdelen van de Wkb bij de Eerste Kamer die aanvullende vragen heeft gesteld met betrekking tot de resultaten van proefprojecten. Met andere woorden, is er door partijen voldoende ervaring opgedaan met de implementatie van de Wkb? Hoewel niet alle projecten van Hercuton volgens de procedure voor proefprojecten zijn uitgevoerd, laat hun ervaring zien dat met kwaliteitsborging een hogere kwaliteit kan worden bereikt tegen uiteindelijk lagere kosten.

Digitale informatie voor het Dossier Bevoegd Gezag

Als gevolg van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zullen betrokkenen steeds vaker gevraagd worden om de prestatie hun werkzaamheden aan te tonen. Niet alleen aannemers voor het consumentendossier, maar ook opdrachtgevers voor het dossier bevoegd gezag en kwaliteitsborgers voor het borgingsplan, toetsing en toezicht. De gevolgen van de Wkb werken op dit punt door in de gehele keten.

Leveranciers van bouwmaterialen staan het begin van de (informatie) keten van ieder bouwproject. De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) heeft daarom een eerste inventarisatie laten uitvoeren naar de informatie die vanuit leveranciers beschikbaar is. Doel was het in kaart brengen van de aansluiting tussen beschikbare productdocumentatie en de voor het dossier bevoegd gezag noodzakelijke informatie. Dit is met partners uit de brede bouwketen gedaan inclusief bevoegd gezag. In een aantal bijeenkomsten is deze informatie opgehaald en gecategoriseerd in een vijftal niveaus (zie afbeelding).

Aandachtspunten die uit de bijeenkomsten naar voren komen zijn:

  • Opvolgen van installatie- en verwerkingsvoorschriften is cruciaal voor de te leveren prestatie, maar wordt in veel gevallen niet aantoonbaar gemaakt.
  • Procescertificatie en uitvoeringsrichtlijnen zijn lang niet altijd beschikbaar.
  • Er is te weinig aandacht voor verificatie en validatie van het ontwerp en voor prestatiemetingen aan het eindproduct.

De resultaten, aangeboden aan de Regiegroep kwaliteitsborging, zijn een eerste ‘momentopname’ op basis van de input van de deelnemers aan de sessies. In de komende tijd zal onderzocht moeten worden hoe dit verder kan worden uitgewerkt, waarbij met name de informatiewisseling en digitalisering aandacht verdiend.

Het advies, rapport en het bijbehorende Excelbestand zijn via de links de downloaden. De resultaten van het project worden meegenomen in het project Digitalisering dossier bevoegd gezag.

ZiN Kwaliteitsborging tweede kwaliteitsborger met KiK-licentie

Dit artikel is op 30 maart gepubliceerd op de website van KiK-KOMO. Zie de pagina Instrumenten voor een overzicht van alle kwalitreitsborgers die op dit moment proefprojecten kunnen uitvoeren. 

Nieuwbakken kwaliteitsborger klaar om KiK toe te passen

Ton Jans (KiK) en Ruud Verhagen (ZiN Kwaliteitsborging) tekenen de KiK-licentieovereenkomst voor ZiN Kwaliteitsborging op afzonderlijke locaties vanwege het coronavirusZiN Kwaliteitsborging heeft de KiK-licentie verworven! Onlangs tekenden Ruud Verhagen, directeur ZIN Kwaliteitsborging en Ton Jans, directeur KiK, de overeenkomst (ieder op eigen locatie vanwege het coronavirus). Daarmee is de organisatie de eerste kwaliteitsborger in 2020 die is toegelaten om het instrument KiK toe te passen in Wkb-proefprojecten. Een interview met Ruud Verhagen, directeur ZiN Kwaliteitsborging.

Wat ging er vooraf aan de toelating?
Ruud Verhagen: “Om goedgekeurd te worden voor KiK hebben wij een heel traject doorlopen. Zo moet ZiN Kwaliteitsborging in het bezit zijn van het KOMO-certificaat voor de BRL 5019, de KiK-training hebben doorlopen en voldoen aan aanvullende eisen van de (voorlopige) Toelatingsorganisatie, van de Wkb en KiK.”
De nieuwbakken KiK-kwaliteitsborger staat klaar om met KiK aan de slag te gaan in proefprojecten.

Nu u de KiK-licentie heeft, wat is het eerste proefproject waarin u KiK gaat toepassen?
“Ik kan dat nu nog niet met zekerheid te zeggen. In aanmerking komen 120 woningen in Zoetermeer, 11 woningen in Maastricht of diverse bedrijfshallen. Het is maar net welk project daadwerkelijk als eerste start. As we speak worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet voor deze projecten.”

Uw bedrijf is nog een jonge speler in het veld van kwaliteitsborging. Wat zijn uw grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“Aspiraties hebben we zeker! We willen als kwaliteitsborger samen met onze achterban (een pool van ZZP’ers) minimaal 10 procent van de kwaliteitsborgingsmarkt gaan bedienen. Om dat te bereiken, hebben we al snel zo’n 100 professionals nodig. Als organisatie nemen we de projecten aan en zorgen we voor de coördinatie. Met onze pool van ZZP-ers kunnen we de diverse onderdelen van het kwaliteitsborgingsproces uitvoeren.”

U maakt ook gebruik van een ander Wkb-instrument. Wat deed u beslissen om daarnaast te kiezen voor KiK?
“ZiN Kwaliteitsborging heeft in augustus 2019 al gekozen voor KiK, omdat het in mijn ogen op dat moment een voorsprong had op andere instrumenten met een duidelijke visie op het hele plaatje. Niet alleen het kwaliteitsborgingsproces, maar ook de onmisbare software en bijbehorende koppelingen met markpartijen. En door de betrokkenheid van KOMO heeft de gebruiker toegang tot een keten van gecertificeerde producten en processen.”

“Ook kozen we voor KiK omdat de KiK-tool 1.0 in die tijd al was ontwikkeld. Hiermee kun je de risicoanalyse en het borgingsplan maken. Daarnaast zoekt KiK samenwerking met betrouwbare marktpartijen als BRIS om data te koppelen en om de KiK-tool 2.0 verder te ontwikkelen.”

“Als extra voordeel zie ik dat producten en processen in de KiK-tool 2.0 automatisch worden gekoppeld aan KOMO-certificaten en KOMO-certificaathouders. Genoeg redenen om in onze kwaliteitsborgingsprojecten gebruik te maken van de KiK-tool.”

Hoe kijkt u aan tegen de Wkb?
“Ik verwacht dat de kwaliteit in de bouw significant verbetert door de inzet van kwaliteitsborgers, de eisen vanuit de Wkb en het Bouwbesluit. Uiteindelijk zullen de bouwende partijen uit zichzelf de bouwkwaliteit nog verder verhogen, denk ik. Zij hebben daar per slot van rekening zelf veel baat bij. Als zij hogere kwaliteit leveren, worden de kosten van de kwaliteitsborger lager. Daarnaast zorgt het inzetten van een kwaliteitsborger uiteindelijk voor het verlagen van de faalkosten hebben we gezien in een aantal proefprojecten.”

Opleidingseisen kwaliteitsborging

Om de Wkb per 1 januari 2022 in te kunnen voeren is het essentieel dat er voldoende goed opgeleide kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. Op dit moment werken er zo’n 200 personen in Nederland als kwaliteitsborger en dat zullen er uiteindelijk ca. 900 moeten worden. Dit aantal is niet meteen bij invoering nodig – bouwprojecten aangevraagd voor invoering vallen nog onder het oude regime – maar het is wel zaak vroegtijdig met opleiding van nieuwe kwaliteitsborgers te beginnen. Drie opleiders – Berghauser Pont Academy, BOB-KOB opleidingen en PAO techniek en management hebben om die reden het voortouw genomen om de opleidingseisen die zijn opgenomen in de conceptregeling Kwaliteitsborging te vertalen naar praktische eindtermen waaraan een kwaliteitsborger moet voldoen. In een oplegnotitie hierbij wordt toegelicht welke doelgroepen mogelijk in aanmerking komen om als kwaliteitsborger aan de slag te gaan en wat de potentiële opleidingsbehoefte van de verschillende doelgroepen is.

Tijdens het overleg van de Regiegroep Kwaliteitsborging op 31 januari 2020 is besloten om het document te verstrekken aan alle opleiders zodat partijen voortvarend aan de slag kunnen met het ontwikkelen van doelgerichte opleidingen tot kwaliteitsborger / medewerker kwaliteitsborging. De Regiegroep beoogt hiermee te stimuleren dat op korte termijn meer trainingen worden aangeboden in de markt.

De eindtermen en oplegnotitie zijn via deze link te vinden.

VDM Woningen oefent met gBOU en KiK – proefprojecten Wkb

Jan van der Meer, directeur VDM Woningen, was niet geheel positief over de consequenties van de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) voor zijn organisatie. “Oefenen met de projecten conform de Wkb is een hele opgave. Het is een intensief traject. Aan de andere kant is het een mooie manier om faalkosten in de bouw te reduceren.”

Urgentie duidelijk

Tijdens de ledenvergadering van de NBvT (Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie) op 24 oktober jl. raakte Van der Meer in gesprek met Ton Jans, directeur van KOMO en KiK. Jans had zojuist een presentatie gegeven over de Wkb, de verplichte inzet van een kwaliteitsborger en het instrument KiK. “De urgentie om alvast te oefenen met de Wkb was mij inmiddels duidelijk”, merkt Van der Meer op. “Ton Jans adviseerde mij contact op te nemen met kwaliteitsborger gBOU, Keimpe Stroop, om de eerste stappen te zetten. Kort daarop heb ik Stroop gebeld en nog dezelfde week zaten we bij elkaar.”

Lees verder op de site van KiK

Kom naar de Workout kwaliteitsborging van AEDES en NEPROM

1 januari 2021 gaat het er van komen, de wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt in werking. Eerst moet er nog wel geoefend worden, spraken VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken af. In de afgelopen jaren zijn er al de nodig pilots geweest in het kader van de wet kwaliteitsborging, waar ook NEPROM- en Aedes-leden bij betrokken waren. Wat hebben zij daar geleerd? Welke nieuwe pilots komen er aan, heeft het voordeel om daar aan deel te nemen, en wat zijn dan belangrijke aandachtspunten? Wil jij als professioneel opdrachtgever meer weten over resultaten van eerdere pilots of de spelregels voor op te starten pilots?

Wil je horen van collega’s hoe ver zij al zijn en wat hun ervaringen waren? Kom dan naar de gezamenlijk workout kwaliteitsborging van AEDES en NEPROM op 31 oktober. We besteden aandacht aan de relatie met gemeenten en het publiekrechtelijke deel van de wet.

Datum: donderdag 31 oktober 2019
Locatie en tijd: De Veenderhoeve, Stationsweg 5 in De Klomp. 12.00 uur (ontvangst met lunch) – ca. 16 uur.
Voor wie: Deze bijeenkomst is voor leden van NEPROM en AEDES als professioneel opdrachtgever.  
Aanmelden: Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Margot Meijerink (m.meijerink@neprom.nl).
Voorwaarden evenement: Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Afmeldingen dienen uiterlijk 48 uur vóór aanvang van het evenement te worden gestuurd naar info@neprom.nl. Daarna geldt een ‘no show’ van €50 ex. btw.

Programma Workout Kwaliteitsborging 31 oktober

Symposium “Risicoleiderschap in de bouw”

De informatie op deze pagina is afkomstig van SKOOB en is geplaatst onder "Marktinitiatieven" op de website van iBK. Via de betreffende pagina biedt iBK organisaties de mogelijkheid om diensten en producten in het kader van kwaliteitsborging te presenteren.

Op 14 mei organiseert de SKOOB het middagsymposium Risicoleiderschap in de bouw. In een bouwproces vol onzekerheden vraagt het realiseren van succesvolle projecten om een op kennis ingerichte beheerste aanpak. Want wat kan er fout gaan? En hoe kunnen we dit vóór zijn? Het nadenken over risico’s én kansen zit de bouwprocesmanager in de genen en bepaalt uiteindelijk het succes. Een integrale aanpak vraagt om risicoleiderschap. Een voorwaarde om tot duurzaam succes te komen.

Tijdens het symposium nemen diverse sprekers u mee in de risico’s in het bouwproces en hoe hiermee om te gaan. De slotspreker is Martin van Staveren,  kerndocent aan de executive masteropleidingen Risicomanagement en Public Management, Universiteit Twente, die zal reflecteren op risicomanagement in de bouw.

Meer informatie over het symposium vindt u in de flyer hieronder. U kunt zich inschrijven via de website van SKOOB. U ontvang bij deelname aan het symposium het boek Risicomanagement, zodat u zelf ook direct aan de slag kunt!

BK Plus: Themasessie “Routekaart bouwkwaliteit”

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
Minister Ollongren heeft voor het zomerreces per brief de Eerste Kamer verzocht de behandeling van de wet te agenderen. Achter de schermen wordt door diverse partijen gewerkt aan de nodige afstemming. U wordt bijgepraat door Eric Houtman, voorzitter van de Vereniging KwaliteitsBorgers Nederland.

Parkeergarage Eindhoven
De instorting van de parkeergarage in Eindhoven heeft de noodzaak voor kwaliteitsborging op een pijnlijke manier duidelijk gemaakt. Was dit een incident of is er een structureel probleem? Dit is een vraag die politiek Den Haag de bouwsector heeft gesteld. Erik Ronnes, Tweede Kamer lid namens het CDA, zal hierop ingaan. Tevens zal hij de visie van het CDA op de Wet Kwaliteitsborging nader toelichten.

Structureel werken aan kwaliteitsverbetering
Niet alleen gemeenten, architecten en adviseurs zoeken hun weg, ook aannemers  zijn zoekende om de juiste koers te vinden. In toenemende mate worden controle apps toegepast om onderaannemers tot de orde te roepen. Maar is dit het eindstation of slechts het begin? Vanuit de kennis en ervaringen die BouwKwaliteitPlus heeft opgedaan is een stappenplan kwaliteitsborging opgesteld dat zal worden toegelicht.

Deze onderwerpen komen aan de orde tijdens de themasessie op vrijdag 2 november 2018 van 13:00 tot 16:00 uur in het Business Center te Gemert (Scheiweg 26, 5421 XL Gemert)

Aanmelden
Voor uw aanmelding kunt u contact met ons opnemen via info@bkplus.nl, of op 0492 820 999 / 06 1400 4458. Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.