Organisatie rondom de Wkb

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, bouwers, adviseurs, opdrachtgevers en kwaliteitsborgers werken in de Regiegroep kwaliteitsborging samen aan de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Gezamenlijk doel is zorgen voor een goede implementatie van de wet voordat deze inwerkingtreedt (zie Criteria bestuursakkoord).

In bijgevoegd overzicht is de organisatie rondom de Wkb schematisch weergegeven. Vragen aan de Regiegroep of één van de werkgroepen: vul het contactformulier in.

Update kwaliteitsborging / Wkb – februari 2020

Handreiking stimulering van proefprojecten

Aan het Startpakket proefprojecten is een handreiking voor gemeente toegevoegd met daarin tips en voorbeelden om het starten van proefprojecten te stimuleren. De handreiking geeft een aantal opties om deelnemers aan proefprojecten tegemoet te komen, zoals legeskorting of snellere vergunningverlening. Daarnaast geeft de handreiking tips voor het informeren van opdrachtgevers, (lokale) ondernemers en bouwbedrijven. De handreiking te downloaden via deze link.

Helpdesk Bouwregelgeving voor alle vragen over de Wkb

Iedereen die een vraag heeft over de bouwregelgeving (Bouwbesluit, vergunningvrij bouwen, etc.) kan terecht bij de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. De website van de helpdesk bevat een groot aantal vragen en antwoorden en mocht een bepaald antwoord daarin niet te vinden zijn dan kan de vraag via e-mail aan een medewerker van de Helpdesk worden voorgelegd.

De Helpdesk beantwoordt nu ook vragen over Kwaliteitsborging en bevat een specifieke categorie vragen en antwoorden over de Wkb. De komende tijd worden regelmatig nieuwe vragen en antwoorden aan de website toegevoegd.

De agenda van februari 2020

De komende maand zijn er weer het nodige activiteiten op het gebied van kwaliteitsborging. Deze maand met name bijeenkomsten vanuit Bouwend Nederland, zoals een regionale bijeenkomst in de gemeente Westland. Kijk in de Kalender voor meer bijeenkomsten.

Organiseert u een bijeenkomst of training in het kader van kwaliteitsborging? Geef het dan door via onze contactpagina.

Beetje off topic: crowdfunding voor de 354 VMBO-ers

Klik op de afbeelding en doneer!

De bouwaanvraag: hoe gaat dat straks eigenlijk werken?

Hoe gaat het straks nu eigenlijk werken? Een vraag die we vaak krijgen. Het geïllustreerde antwoord is hieronder te vinden… Klik op de strip voor een grotere versie of download de strip als pdf. De toelichting is ook hier te vinden. De gewijzigde regels in het Burgerlijk Wetboek zijn niet meegenomen, zie De BW-eisen in de Wkb voor een uitleg daarover.

strip

DE BOUWAANVRAAG
Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (kortweg: bouwaanvraag) enigszins anders verlopen.

Een idee
De toekomstige opdrachtgever heeft een idee voor een nieuw gebouw of een verbouwing en zoekt daarbij een partij, die hem kan helpen zijn idee uit te werken. Dat kan een architect zijn, maar ook een aannemer of een kennis.

Vergunningcheck
Als hij voldoende beeld heeft van wat hij zou willen, raadpleegt hij de vergunningcheck op omgevingsloket.nl om te bepalen of hij een vergunning nodig heeft. De vergunningcheck leidt hem door een aantal vragen waaruit blijkt of het werk vergunningplichtig is en in welke gevolgklasse zijn bouwwerk valt.
Instrument voor kwaliteitsborging
Als zijn vergunningplichtige bouwwerk in de gevolgklasse 1 valt, dan kan hij via de vergunningcheck direct in de openbare registers van de toelatingsorganisatie nagaan welke instrumenten voor kwaliteitsborging hij mag toepassen en welke kwaliteitsborger daarvoor gekwalificeerd is. Dat wil zeggen op welke manier hij het werk moet laten controleren of het voldoet aan de voorschriften. De toelatingsorganisatie is een rijksdienst die toeziet op de kwaliteitsborging.

Kwaliteitsborger
Dat is nodig omdat in dat geval de gemeente niet meer toeziet op de bouwtechnische kwaliteit van zijn bouwwerk. Die taak heeft een deskundig kwaliteitsborger. Die kwaliteitsborger kan een onafhankelijke deskundige zijn, maar in veel gevallen kan dat ook de architect of de aannemer zijn. Welke architecten of aannemers dat mogen staat in het register van de toelatingsorganisatie.

Bouwaanvraag
Als het ontwerp zover is uitgewerkt dat duidelijk is hoe het er uit komt te zien, kan de bouwaanvraag met het bouwplan worden ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeelt het plan op eisen van welstand, of het past binnen het bestemmingsplan en of er geen gevaar ontstaat voor uw buren en passanten door uw bouwactiviteiten, maar niet op het voldoen aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. De gemeente gaat wel na of het gekozen instrument voor kwaliteitsborging correct is voor dit bouwplan.

Start bouw
Als de gemeente akkoord gaat met het ingediende plan ontvangt de aanvrager de vergunning en kan het plan verder worden uitgewerkt. De aanvrager kan de opdrachtgever zijn of iemand die dat namens hem doet. Als hij dat nog niet gedaan heeft, zoekt de opdrachtgever een aannemer en een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger bekijkt of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen moet de aanvrager aan de gemeente laten weten dat het werk gaat beginnen en wie de kwaliteitsborger is. De gemeente zal dan controleren of de kwaliteitsborger voor dit werk gekwalificeerd is.

Bouwtoezicht
De gemeente houdt in de gaten of het bouwen niet te veel hinder veroorzaakt voor de omgeving, maar houdt geen toezicht op het bouwen zelf. Die taak is voor de kwaliteitsborger. Tijdens het werk ziet de kwaliteitsborger erop toe dat alles volgens de bouwvoorschriften wordt uitgevoerd. Eventuele afwijkingen meldt hij aan de aannemer en hij ziet erop toe dat de afwijkingen door de aannemer worden gecorrigeerd.

Verklaring
Als het werk klaar is, levert de aannemer het werk op en overhandigt een set met gegevens aan de opdrachtgever, het opleverdossier. Intussen heeft de kwaliteitsborger vastgesteld dat het werk aan de voorschriften voldoet en geeft hij een verklaring daarover af aan de opdrachtgever. De kwaliteitsborger zal in de veel gevallen ook nagaan of het opleverdossier correct is en overeenkomt met hetgeen is gebouwd.

Gereedmelding
Nu rest de opdrachtgever nog één belangrijke taak. Hij moet de gemeente laten weten dat het werk gereed is en daarbij de verklaring, die hij heeft gekregen van de kwaliteitsborger, overhandigen. Als ook dat is gebeurd mag hij het bouwwerk in gebruik nemen.

Aanpassing definitie Gevolgklasse 1

Bron: www.energiesprong.nlIn de definitie van Gevolgklasse 1 die op de site van iBK is gepubliceerd, is opgenomen dat een verbouwing niet tot Gevolgklasse 1 behoort indien het volume van het bouwwerk toeneemt. Een wijziging van het volume is – achteraf bezien – een nodeloze beperking van Gevolgklasse 1. De oorspronkelijke reden was het voorkomen dat bestaande bouwwerken vergroot worden tot boven de grens van Gevolgklasse 1. De eis dat de hoofddraagconstructie niet mag wijzigen dekt dit echter al af.

De notitie over de gevolgklassen is te vinden bij Adviezen kwartiermakers, advies nr. 4.

Nu de eis geschrapt is vallen bijvoorbeeld ook Nul-op-de-meter-renovaties van woongebouwen onder Gevolgklasse 1.

Website en mail Instituut voor Bouwkwaliteit mogelijk slecht te bereiken….

As gevolg van een zogenoemde DDOS-aanval zijn de website en mail van iBK op dit moment zo nu en dan niet of slechts bereikbaar. Wij hopen dat de onverlaten spoedig hun pogingen staken zodat we weer normaal bereikbaar zijn.

Onze excuses voor de overlast….

Masterthesis Kwaliteitsborging in de bouw – Inge van der Aa

Ter afronding van haar studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg heeft Inge van der Aa een onderzoek uitgevoerd naar zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijk aspecten van private kwaliteitsborging in de bouw. De focus bij het onderzoek lag bij het borgen van de constructieve veiligheid, met als centrale vraag:

In hoeverre waarborgt het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen de constructieve veiligheid van bouwwerken in de realisatiefase van het Nederlandse bouwproces?

Kernwoorden in het onderzoek zijn deskundigheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en draagvlak. Van der Aa concludeert: “Ondanks dat het een hele opgave wordt om het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging in te voeren en alle partijen tot op zekere hoogte met hun neus dezelfde kant op te krijgen, zal het nieuwe stelsel geen afbreuk doen aan de borging van de constructieve veiligheid en levert het mogelijk zelfs een bijdrage aan de verbetering daarvan.”

Lees hier de Masterthesis Rechtsgeleerdheid van EMA van der Aa

vanderAA