Gelijkwaardigheid in het nieuwe stelsel

gelijkwaardigheidOnderdeel van de voorschriften in het Bouwbesluit is het kunnen toepassen van gelijkwaardige oplossingen. In het huidige stelsel beoordelen burgemeester en wethouders (het bevoegd gezag) of een bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit en nemen daarbij eventuele – impliciete of expliciete – gelijkwaardige oplossingen mee. Advies 10 van het Instituut voor Bouwkwaliteit geeft aan hoe gelijkwaardigheid in het nieuwe stelsel zou kunnen worden vormgegeven. Op 25 september 2015 is het advies ter advies aan de Stuurgroep Kwaliteitsborging voor gelegd. Vragen en opmerkingen naar aanleiding van het advies kunt u via de contactpagina aan ons doen toekomen.

Versie 2 van het Advies 2015-10 Gelijkwaardigheid onder het nieuwe stelsel is hier te lezen. In deze versie is het College Gelijkwaardigheid Energieprestatie toegelicht aangezien dat in de eerdere versie niet klopte. Tevens is samengevat wat de positieve effecten van de voorgestelde werkwijze in het nieuwe stelsel zijn.

Advies Ekelmans & Meijer Advocaten: “Geen verplichte verzekering”

De consultatieversie van de Wet Kwaliteitsborging bevat een verplichting voor de aannemer tot het aanbieden van verzekering tegen insolventie. In de consultatieronde is hiertegen vanuit diverse partijen bezwaar gemaakt. De Tweede Kamer is echter nadrukkelijk voorstander van een verplichte verzekerde garantie, zoals ook blijkt uit de motie Jansen / De Vries die in 2013 door de kamer is aangenomen (TK 2012-2013, 32 757, nr. 50).

Minister Blok heeft Ekelmans & Meijer Advocaten gevraagd om een advies uit te brengen hoe met de verplichte verzekering om te gaan. De conclusie is dat een verplichte verzekering leidt tot een toename van de lasten voor de burger. Tevens leidt dit mogelijk tot verslechtering van de bestaande waarborgregelingen. Het advies gaat verder in op een mogelijke informatieplicht van de aannemer. De voordelen hiervan – boven het verplicht aanbieden van een verzekering – zijn met name het in stand laten en wellicht zelfs versterken van de bestaande waarborgregelingen. Dit komt de consument en de kwaliteit ten goede.

Het volledige advies is hier te lezen.

Indieningsvereisten en omgevingsveiligheid in het nieuwe stelsel

Na invoering van het nieuwe stelsel zullen ook de indieningsvereisten van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen moeten worden aangepast. Aandachtspunt daarbij is de omgevingsveiligheid en welke zaken uit het Bouwbesluit 2012 vanuit dat oogpunt zouden moeten worden meegenomen als onderdeel van de ‘resterende’  vergunning. Advies 2015-10 geeft een mogelijke invulling aan Omgevingsveiligheid en wat we uit het Bouwbesluit 2012 daartoe zouden kunnen ‘overhalen’. Het advies is te vinden via Adviezen Kwartiermakers.

Hoe moet dat straks nou met monumenten?

Tijdens presentaties wordt vaak de vraag gesteld hoe moet dat nou met monumenten als er straks geen preventieve toets aan het Bouwbesluit 2012 meer is?. En hoe zit het met de veiligheid van de buren als er diepe bouwputten worden gegraven?

Het wegvallen van de preventieve toets wil niet zeggen dat de omgevingsvergunning voor het bouwen verdwijnt. Of dat monumenten zo maar verbouwd mogen worden. De gemeente blijft in de huidige voorstellen het bevoegd gezag voor deze en andere toestemmingen. Het is dus zaak om goed vooraf af te stemmen. In Advies 2015-09 – Samenloop kwaliteitsborging met andere ‘vergunningen’ wordt toegelicht hoe dat in elkaar zit. De overige adviezen die tot nu toe zijn uitgebracht vindt u hier.

Advies 2015-08: Werkversie Criteria instrumenten voor kwaliteitsborging

Advies 2015-08 betreft een advies inzake criteria die zouden kunnen gelden voor toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen tot het nieuwe stelsel. Het betreft een werkversie, wat wil zeggen dat op basis van commentaar uit het veld wordt gewerkt aan verdere uitwerking van en aanvulling op de criteria.

Het advies is gebaseerd op het stelsel zoals beschreven in het conceptwetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen en de bijbehorende memorie van toelichting. Het advies is gericht aan het ministerie van BZK en de toekomstige toelatingsorganisatie en kan dienen bij de verdere uitwerking van de wet en onderliggende regelgeving. Hoe het stelsel er uiteindelijk uit komt te zien is pas na politieke besluitvorming bekend.

Advies 2015-08 is hier te lezen. Eerdere adviezen vindt u hier.

 

Gepubliceerde adviezen Kwartiermakers verbetering kwaliteitsborging in de bouw

Op de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit zijn diverse adviezen te vinden die in de afgelopen maanden – op basis van gesprekken met betrokken partijen – zijn uitgebracht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor een beter overzicht zijn deze adviezen nu gebundeld op één pagina onder de kop Adviezen Kwartiermakers.

De komende tijd zullen nieuwe adviezen worden toegevoegd aan het overzicht. De meest recente adviezen betreffen de definitie van ‘Risicoklasse 1’ (met welke bouwwerken gaan het nieuwe stelsel straks van start?) en het proces onder het nieuwe stelsel.

Verbetering kwaliteitsborging in de bouw – het nieuwe stelsel in een notendop

Na ca. 3 maanden overleg, voorlichting en het ophalen van informatie bij consumenten, bouwers, adviseurs en overheden hebben we als kwartiermakers een tussenstand samengesteld: Verbetering kwaliteitsborging in de bouw: het nieuwe stelsel in een notendop. Doel van het document is aangeven wat de grote gemene deler is in de input die we de afgelopen periode hebben gekregen. De rode draad daarbij is de door minister Blok in de brief van 27 november geschetste lijn. De vraag hoe de overgangsperiode er uit gaat zien – duaal, per sector, in één keer: de meningen hierover verschillen sterkt – komt in deze notendop niet aan de orde.

De beschrijving betreft de eindsituatie op basis van de nu bekende informatie en is dus geen vaststaand verhaal: het is een tussenstand. U wordt nadrukkelijk gevraagd om hierop te reageren!

Naar aanleiding van de politieke besluitvorming op 27 maart 2014 en de nieuwe input en reacties zullen wij ons uiteindelijke advies aan BZK vormgeven.

Rapportage verkenningsfase: Op weg naar een Toelatingsorganisatie

In de rapportage Op weg naar een Toelatingsorganisatie wordt een schets gegeven van de wijze waarop de Kwartiermakers voor kwaliteitsborging in de bouw de komende tijd willen komen tot een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de op te richten Toelatingsorganisatie. Daarnaast geeft het rapport een beschrijving van de taken van de toelatingsorganisatie en wordt aandacht besteed aan draagvlakontwikkeling en communicatie.

procesontwerp

Het rapport voorziet in de instelling van een overlegstructuur en een stuurgroep zodat alle betrokken partijen gehoord worden bij het voorstel voor het opwerp van het nieuwe stelsel. De kwartiermakers hopen door de gekozen werkwijze te kunnen komen tot een afgewogen advies dat kan dienen als basis voor verdere uitwerking en politieke besluitvorming.