Rapportage verkenningsfase: Op weg naar een Toelatingsorganisatie

In de rapportage Op weg naar een Toelatingsorganisatie wordt een schets gegeven van de wijze waarop de Kwartiermakers voor kwaliteitsborging in de bouw de komende tijd willen komen tot een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de op te richten Toelatingsorganisatie. Daarnaast geeft het rapport een beschrijving van de taken van de toelatingsorganisatie en wordt aandacht besteed aan draagvlakontwikkeling en communicatie.

procesontwerp

Het rapport voorziet in de instelling van een overlegstructuur en een stuurgroep zodat alle betrokken partijen gehoord worden bij het voorstel voor het opwerp van het nieuwe stelsel. De kwartiermakers hopen door de gekozen werkwijze te kunnen komen tot een afgewogen advies dat kan dienen als basis voor verdere uitwerking en politieke besluitvorming.