Gelijkwaardigheid in het nieuwe stelsel

gelijkwaardigheidOnderdeel van de voorschriften in het Bouwbesluit is het kunnen toepassen van gelijkwaardige oplossingen. In het huidige stelsel beoordelen burgemeester en wethouders (het bevoegd gezag) of een bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit en nemen daarbij eventuele – impliciete of expliciete – gelijkwaardige oplossingen mee. Advies 10 van het Instituut voor Bouwkwaliteit geeft aan hoe gelijkwaardigheid in het nieuwe stelsel zou kunnen worden vormgegeven. Op 25 september 2015 is het advies ter advies aan de Stuurgroep Kwaliteitsborging voor gelegd. Vragen en opmerkingen naar aanleiding van het advies kunt u via de contactpagina aan ons doen toekomen.

Versie 2 van het Advies 2015-10 Gelijkwaardigheid onder het nieuwe stelsel is hier te lezen. In deze versie is het College Gelijkwaardigheid Energieprestatie toegelicht aangezien dat in de eerdere versie niet klopte. Tevens is samengevat wat de positieve effecten van de voorgestelde werkwijze in het nieuwe stelsel zijn.