“Voor verbetering is meer nodig dan een Wet Kwaliteitsborging Bouw”

Op 27 maart jl. promoveerde Hugo Strang aan de TU Delft op het onderwerp ‘Toezicht en coördinatie in het bouwproces’. Op de website van de TU Delft is een kort interview gepubliceerd waarin Strang een aantal factoren noemt die bepalend zijn voor het slagen van een bouwproject. Toezicht en coördinatie zijn daarbij essentieel. Strang noemt een onafhankelijke coördinator, een heldere overlegstructuur en duidelijk vastgelegde aansprakelijkheidsprikkels als voorwaarden hierbij. De Wkb geeft hieraan  aar zijn mening slecht beperkt invulling.

Strang geeft tevens aan dat de in de Wkb beoogde aanpassing in de aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering een goede ontwikkeling is. Al hoewel er op de formulering naar zijn mening nog wel wat aan te merken is.

Het gehele interview met Hugo Strang is te lezen via deze link. Lees ook het interview met Hugo Strang in Cobouw.

Regiodagen Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland 2018

Op 28 maart en 4, 11, 18, 25 april houdt de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) weer haar jaarlijkse regiodagen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid, de rol van BWT onder de Omgevingswet en gasloos bouwen aan de orde. Tijdens zal tijdens de bijeenkomsten worden ingegaan op de laatste stand van zaken met betrekking tot de Wkb.

Het volledige programma is hieronder gegeven en inschrijven kan – tot uiterlijk een week voor de bijeenkomst – via deze link.

 

 

Programma regiobijeenkomst

09:30 – 10:00 Inloop ontvangst met koffie
10:00 – 10:10 Welkom en opening
10:10 – 10:30 Actualiteiten over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, het platform Handhaving en de Omgevingswet door Wico Ankersmit.
10:30 – 11:10 MPG De milieuprestatie gebouwen een hele prestatie
11:10 – 11:30 Koffiepauze
11:30 – 12:10 De Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid als regel in het Bouwbesluit en het BBL
12:10 – 12:30 ​Lokaal onderwerp gastgemeente
12:30 – 13:30 Lunchpauze/netwerken
13:30 – 14:15 Omgevingswet. De rol van BWT en VTH in de Omgevingswet.
14:15 – 15.00 Transformeren en herbestemming. De interactie tussen ruimtelijke en bouwtechnische regels plus actualiteiten Bouwbesluit en ‘Van Gas Los’
15:00 uur Einde regiobijeenkomst met afsluiting en borrel

Impact Wet kwaliteitsborging op de leverancier

In een tweetal artikelen bespreek Patricia Meijerink de mogelijke gevolgen van kwaliteitsborging voor leveranciers en onderaannemers. Meijerink concludeert in haar afstudeeronderzoek dat een andere werkwijze van de aannemer meer kennis van de bouwregelgeving vraagt van leveranciers en onderaannemers. De aannemer zal namelijk steeds vaker van zijn onderaannemers en leveranciers vragen om niet alleen producten en diensten te leveren, maar tevens te garanderen dat het eindresultaat ook aan de voorschriften voldoet. In een nulmeting constateert Meijerink dat de mate van ondersteuning van de aannemer op dit vlak nu sterk wisselt: veel leveranciers leveren alleen producten aan, een aantal geeft advies tijdens de ontwerpfase, begeleidt een deel van het bouwproces, voert metingen uit en biedt (langere) garantietermijnen. In de artikelen worden enkele praktijkvoorbeelden hiervan besproken.

De volledige artikelen – eerder verschenen in Bouwkwaliteit in de praktijk – zijn via onderstaande links te lezen:

Markinitiatieven: Bouwplannen en gebouwen toetsen!

De informatie op deze pagina is afkomstig van BRIS en is geplaatst onder "Marktinitiatieven" op de website van iBK. Via de betreffende pagina biedt iBK organisaties de mogelijkheid om diensten en producten in het kader van kwaliteitsborging te presenteren.


Hoe toetst u bouwplannen, hoe legt u inspecties vast, hoe werkt u samen met andere projectpartners? En hoe laat u aan de opdrachtgever zien dat de afgesproken kwaliteit geleverd is? Deze vragen kunt U vast en zeker beantwoorden. Maar doet u dit ook op een efficiënte en transparante wijze, zodat u extra kosten vermijdt en geen dubbel werk verricht?

BRIS biedt u hét ideale hulpmiddel hierbij!


Samen met SKG-IKOB biedt BRIS gratis informatiesessies aan, waarin wordt ingaan op deze vragen en uitleg geven over de ideale hulpmiddelen die u hierin ondersteunen! U kunt zich gratis inschrijven voor deze informatiesessies en ze vinden plaats op verschillende locaties in Nederland. Klik hier voor het inschrijfformulier

Tijdens de informatiesessie gaat SKG-IKOB in op de kwaliteit in de bouw en hoe de BRL 5019 u hierbij kan helpen. BRIS geeft u een inkijk in het nieuwe BRIStoets. Een veelzijdig programma waarmee u bouwplannen kunt toetsen en tevens inspecties kunt vastleggen.

Schrijf u nu gratis in voor de BRIStoets informatiesessie!

Nieuwsgierig naar BRIStoets? Ga naar de website en download de BRIStoets QuickStart om snel van start te gaan. Ook zonder licentie kunt u alvast een kijkje nemen in de nieuwe omgeving.

Heeft u vragen? bris@bris.nl of 010 763 2000.

Marktinitiatieven: Opleiding Bouwprocesmanagement officieel erkend als Post-HBO opleiding!

De informatie op deze pagina is afkomstig van SKOOB en is geplaatst onder "Marktinitiatieven" op de website van iBK. Via de betreffende pagina biedt iBK organisaties de mogelijkheid om diensten en producten in het kader van kwaliteitsborging te presenteren.

Een bouwprocesmanager moet een brede technische kennis hebben, verbanden zien in een planning die anderen niet zien, een vooruitziende blik hebben in de voortgang van de processen en de vaardigheden hebben om van een bouwteam “een echt team” te maken. De in 2011 door het bedrijfsleven opgerichte PHBO-opleiding Bouwprocesmanagement draait al 4 jaargangen en is nu ook officieel gecertificeerd door het CPION. Een mooie kroon op het werk en vooral erkenning voor de integraal bouwprocesmanager.

De opleiding wordt verzorgd door docenten met veel praktijkervaring waarbij kennis en specialisme geïntegreerd worden. Met als doel een optimaal proces en een duurzaam eindresultaat.

Bent u / ben jij benieuwd wat deze opleiding met je doet en hoe deze opleiding jou verder brengt? Lees dan één van de interviews met de nieuwe bouwprocesmanagers op onze website. Voor meer informatie en aanmelden zie www.bouwprocesmanagement.org. De 5de leergang start in september 2018 met nog een paar plekken beschikbaar.

Marktinitiatieven: STA Software – softwareapplicaties ter ondersteuning van kwaliteitskeuringen, inspecties, rapportages en opleveringen

De informatie op deze pagina is afkomstig van STA Software en is geplaatst onder "Marktinitiatieven" op de website van iBK. Via de betreffende pagina biedt iBK organisaties de mogelijkheid om diensten en producten in het kader van kwaliteitsborging te presenteren.

Met de doorontwikkeling van de huidige apparaten (zoals tablets, smartphones en laptops), in combinatie met de nieuwste softwaretechnieken, heeft het digitaliseren van processen een vlucht genomen.

STA Software B.V. is een softwareontwikkelaar ten behoeve van de B&U Bouw, Infra, Weg- en Waterbouw, Werktuigbouw, Installatietechniek, Scheepsbouw en Industrie. Bestaande uit een jong team van software engineers en ervaren bouwkundigen, ontwikkelen wij softwareapplicaties met de primaire doelstelling de processen binnen bouw (gerelateerde) ondernemingen continu te verbeteren. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn structureren, standaardiseren, het creëren van flow, het verminderen óf elimineren van verspilling, het verminderen van administratie en inzicht en overzicht verkrijgen in de uitvoeringsprocessen. De kwaliteitskeuringen, inspecties, opleveringen en dergelijke, worden met tablets uitgevoerd. De applicaties maken gebruik van reeds gevulde bibliotheken die men zelf kan aanpassen: hierbij spreken we over een zogenaamd “Plug & Play” systeem, waarbij zowel on- en offline werken mogelijk is.

In de rapportages kunnen foto’s worden toegevoegd en kunnen er markeringen op tekeningen worden geplaatst. In de bijbehorende portal is een management tool opgenomen waarmee men de processen real-time kan volgen. Door de gegenereerde (BIG) data worden onder andere trends en verspillingen snel inzichtelijk gemaakt waardoor men, indien nodig, direct kan bijsturen. Veel managementinformatie ten behoeve van het continue verbeterproces. Om verspillingen maximaal te verminderen of zelfs te elimineren, is het standaardiseren, structureren en het beperken van variatie in de uitvoeringsprocessen van groot belang. Softwareapplicaties kunnen hier een belangrijke ondersteunende rol in spelen en STA Software kan ondernemingen hierin ondersteunen.

STA Software B.V.
www.stasoftware.nl
info@stasoftware.nl
040-3046017

Zo werkt bouwtoezicht in Delft

Werkbezoek Schoemakerplantage - fase 2Op vrijdagochtend 19 januari bracht Chris Kuijpers, directeur generaal Bestuur en Wonen, samen met Ferdi Licher (directeur Bouwen en Energie) en Bart Dunsbergen (projectleider Kwaliteitsborging) van het ministerie BZK een werkbezoek aan Delft om hier de praktijkervaringen van de verschillende partijen te horen met het bouwtoezicht. Delft is één van de deelnemers van het project grondgebonden nieuwbouwwoningen, waar in Delft positieve ervaringen mee worden opgedaan.

Waarborginstellingen nemen in het project de technische toets- en toezichttaken over van de gemeente. Dat betekent leren van elkaar, goed communiceren, een duidelijke rolverdeling en helderheid over waar de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden liggen. Het betekent ook: vertrouwen op elkaar en durven loslaten.

Werkbezoek Schoemakersplantage - fase 2Doel van het werkbezoek was om zich ter plekke te laten informeren over de ervaringen met de nieuwe werkwijze. Tijdens het bezoek aan bouwplaatsen in de Coendersbuurt en de Schoemakerplantage vertelden aannemers en toezichthouders over hoe zij de nieuwe werkwijze ervaren. De verschuiving van een deel van de taken van bouwtoezicht van gemeente naar private toezichthouders past in het beleid gemeente Delft, waarin partijen zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor de kwaliteit van de bouw.

Lees meer over het werkbezoek op de website van de gemeente Delft

Legeskorting met Kwaliteitsborging

Ook dit jaar heeft Rowiq Advies op zijn website weer een overzicht gemaakt van gemeenten waar met toepassing van een instrument voor kwaliteitsborging korting kan worden verkregen op de leges. Ten opzicht van 2017 zijn er twee gemeenten afgevallen. Het betreft de gemeenten Steenbergen en Kaag en Braassem, die in 2017 een pilotproject hebben gedraaid dat in 2018 is beëindigd. Verder zijn de gemeenten Ermelo en Wierden nieuw in de lijst. In totaal is nu – voor zover bekend – bij 29 gemeenten korting beschikbaar. Missen er gemeenten, geef dat dan aan ons en aan Rowiq door.

De hele lijst is te zien via de site van Rowiq.

“Doorbreek impasse kwaliteitsborging nu! “

Door Peter van der Mars, beleidssecretaris Metaalunie
Beleidsvisie, nr. 4-2017

Vlak voor het politieke zomerreces is er een impasse ontstaan in het wetgevingstraject rond kwaliteitsborging in de bouw. Voor sommigen volkomen onverwacht en voor anderen precies zoals zij gedacht hadden, wenst de Eerste Kamer de in de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp aangepast te zien. Hierbij werd vooral gefocust op twee aspecten: de rol van het bevoegd gezag in het nieuwe stelsel en de aansprakelijkheid van de aan- nemer in geval van een zakelijke/professionele opdrachtgever.

Er valt wat te zeggen voor de opmerkingen van de aannemers vertolkt door de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Opdrachtgevers wiens businessmodel is het bouwen van bouwwerken ten behoeve van de verhuur of verkoop van gebouwen of het exploiteren van een GWW-werk, moeten worden geacht in staat te zijn om zelf aansprakelijk te zijn voor het ontwerp dat men wenst te laten bouwen. En in dit kader ook te bepalen of dat bouwplan gaat leiden tot een bouwwerk dat voldoet aan de wettelijke eisen zoals het Bouwbesluit.

Belangrijk hier is het natuurlijk wel om het Metaalunielid dat een nieuwe productiehal laat bouwen niet tot die categorie opdrachtgevers te rekenen. Het definiëren van de grens zal best lastig zijn maar is wel noodzakelijk. We kunnen hierin niet volstaan met een beschrijving als zakelijke opdrachtgevers versus niet-zakelijke opdrachtgevers. Met betrekking tot de positie van het bevoegd gezag is het van belang dat hierin snel duidelijkheid moet worden gecreëerd. Bijna alle partijen staan nu in de wachtstand. Gemeenten zijn hun afdelingen Bouw en woningtoezicht (BWT) aan het afbouwen (geweest) en de nieuwe kwaliteitsborging organisaties hebben nog lang geen bezetting aan borgers opgebouwd om de taken van BWT over te nemen. Logisch omdat er geen duidelijkheid is of de wet alsnog aangenomen wordt of niet en ook niet hoe lang of dit nog gaat duren.

Deze impasse komt juist op een tijdstip dat de bouw sterk aantrekt en er vele bouwprojecten op stapel staan. Er kunnen grote problemen verwacht worden bij het behandelen van de vergunningsaanvragen om- dat de capaciteit er niet meer is om die aanvragen te beoordelen. Hier past dus maar een credo: neem een besluit! Wees duidelijk en wacht daar niet nog maanden mee!

Een verslag van de 2de Praktijkdag Kwaliteitsborging

Op 23 november 2016 organiseerden Nieman Kwaliteitsborging en Balance & Result de eerste Praktijkdag Kwaliteitsborging. Zo’n 250 medewerkers van bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten en opdrachtgevers werden bijgepraat over wat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen voor hen zou gaan betekenen. De bijeenkomst was een groot succes en reden om ook in 2017 een Praktijkdag te organiseren. Het aanhouden van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op 4 juli 2017 leek roet in het eten van de organisatoren te strooien. Besloten werd om toch door te gaan en uiteindelijk kwamen op woensdag 11 oktober 2017 ruim 100 deelnemers naar Apeldoorn om praktijkervaringen met elkaar te delen. Lees meer…