Onderzoek gevolgen Wkb voor gemeenten

In opdracht van de gemeente Woerden heeft Debra Kasbergen vorig jaar onderzoek gedaan naar de gevolgen voor gemeenten mocht de Wkb doorgang vinden. Kasbergen voerde het onderzoek – waarmee ze de jaarlijkse scriptieprijs won – uit in het kader van haar rechtenstudie aan de Hogeschool Leiden.

Het doel van het onderzoek was gemeente Woerden adviseren hoe de huidige werkprocessen, verordeningen en beleid aangepast moeten worden als gevolg van de Wkb. De conclusie die Kasbergen trekt is dat ht nieuwe stelsel staat of valt met ‘loslaten’. Als de gemeente haar traditionele taak uit blijft voeren omdat zij geen vertrouwen heeft in de markt, zal de kwaliteitsborger zijn rol niet oppakken en zal de bouwer niet de urgentie voelen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Een tweede belangrijke conclusie is dat ook handhaving door de gemeenten cruciaal isz voor het slagen van de Wkb. Volgens Kasbergen wordt de kwaliteitsborger “een gekooide tijger” als de gemeente dit nalaat.

Kasbergen pleit er voor om alle partijen binnen een gemeenten tijdig mee te nemen in de nieuwe rol en werkwijze. Ook de gemeenteraad moet vooraf duidelijk worden gemaakt wat taak en rol van de gemeente onder de Wkb is.

Het onderzoeksrapport is via deze link te downloaden

Hercuton: “Met kwaliteitsborging onze klanten een nog betere kwaliteit leveren”

Pilotproject “DC Dordtse Kil”. Deze nieuwbouw fungeerde als pilot voor de aankomende Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) in Gevolgklasse 2

Hercuton, onderdeel van de Janssen de Jong Groep, is gespecialiseerd in het conceptmatig ontwerpen en bouwen van turn-key bedrijfshuisvesting. De afgelopen jaren heeft Hercuton enkele grote logistieke panden gebouwd volgens de werkwijze van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Volgens Hercuton draagt deze manier van werken bij aan een (nog) betere kwaliteit van het eindresultaat: “Wij hebben ervaren dat de Wkb leidt tot een betere kwaliteit en een effectiever, slimmer en efficiënter bouwproces met een hogere klanttevredenheid”.

In een artikel in Logistiek Vastgoed beschrijft Algemeen Directeur Ivo van der Mark de ervaringen hiermee. Het artikel is te lezen via deze link.

Brief VNG, Eigen Huis en Bouwend Nederland aan BZK

Bron: CobouwUpdate: Inmiddels heeft de VNG de brief gepubliceerd

Op de website van Cobouw en LinkedIn wordt bericht over een brief die Vereniging Eigen Huis, Bouwend Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten eind april aan minister Ollongren hebben gestuurd. De drie partijen geven aan voort te willen bouwen op de positieve aandacht voor kwaliteit in de bouw die het traject van totstandkoming van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft opgeleverd. Ze geven daarbij 3 punten aan in relatie tot de invoering van de wet:

  1. Snelle invoering van de gewijzigde regels voor aansprakelijkheid van de bouwer jegens consumenten is wenselijk
  2. Voer het stelsel alleen als de kwaliteit aantoonbaar beter wordt tegen aanvaardbare kosten
  3. De rol van het bevoegd gezag moet helder zijn alvorens de wet kan worden ingevoerd

Cobouw citeert uit de toelichting die de drie partijen op deze drie punten geven. Op LinkedIn geeft Pieter Plass een analyse van de brief waarin hij onder meer aangeeft het een gemiste kans te vinden dat partijen niet met concrete oplossingen komen. De brief zelf is niet openbaar gemaakt.

Omgevingsweb publiceerde gisteren een open brief van Scholten, De Ridder, Thomsen en Nijsse aan de minister. In die brief wordt ook gepleit voor snelle invoering van de gewijzigde regels voor aansprakelijkheid. Het beoogde stelsel wordt echter als te complex beoordeeld en er wordt gepleit voor een grotere rol van de overheid.

“Twijfel over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen”

Dit artikel is geschreven door Pieter Plass en overgenomen van LinkedIn

De Eerste Kamer heeft twijfels over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het is onduidelijk of de beoogde wet ook echt een verbetering is, een verstandige keuze.

Die twijfel is niet weg te nemen met praten, meer uitleg over specifieke componenten en hoe die in samenhang moeten werken.

De praten route is een beetje zoals bij een zelfrijdende auto onder de motorkap kijken, eens goed tegen de banden trappen, er nog een keer omheen lopen, het over het ding hebben, praten, praten, om te ‘bepalen’ of het wel verstandig is hem de weg op te laten. Het vertrouwen of dat voertuig veilig is komt enkel van proberen, testen, eerst in een omgeving waar je geen brokken kunt maken en pas dan heel voorzichtig, weloverwogen, is het verstandig hem in het verkeer los te laten. Het is een ontwikkelproces waar vertrouwen uit ontstaat. Het proces op die manier doorlopen geeft feitelijke informatie voor keuzes.

Dat hebben we met de Wkb niet.

Uitgevoerde pilots, met name binnen de seriematige woningbouw, zijn er op gericht (geweest) initiatieven te belichten vanuit de reeds gemaakte keuze voor privatisering van gemeentelijk toezicht.

De vraag of private partijen toezicht kunnen houden is geen punt. Dat kunnen die partijen prima. Waar het om gaat is hoe privaat en publiek in elkaar haken. Effectief toezicht kan niet zonder handhaving en andersom ook niet. Op het raakvlak zit vooralsnog de uitdaging.

Bij uit te voeren pilots is vaker aan de orde gesteld dat het proefdraaien op landelijke schaal als opdracht van het Rijk naar gemeenten in samenwerking met BWT zou moeten plaatsvinden. Dit heeft geen invulling gekregen. Enkel door pilots op een dergelijke wijze uit te voeren kan de huidige werkwijze worden vergeleken met private kwaliteitsborging. Wat doet de gemeente, wat doet de private kwaliteitsborger, hoe gaat dat in zijn werk, waar hebben we elkaar nodig als het om handhaving gaat, hoe zit het met procedures enz.

Naar mijn mening is dit een vereiste voor de afweging of een stelselwijziging verantwoord is, het testen en het voortschrijdend ontwikkelen. Er was/is slechts één steekhoudend argument dit niet te doen. Een onderdeel van het wetsvoorstel is het prikkelen van de aannemer met de verzwaarde aansprakelijkheid. Deze aanpassing moet er voor zorgen dat de aannemer zelf meer met kwaliteitsborging gaat doen. Dat heeft een hoge verwachtingswaarde. Het is vaker als cruciaal onderdeel in de evenwichtigheid van het wetsvoorstel naar voren gebracht. Of dat met die prikkel in de praktijk zo gaat uitpakken kun je uiteraard niet met proefdraaien testen. Het zou is de volgorde der dingen dan ook logisch zijn (geweest) juist dit aspect te knippen van het toezichtdeel door de wijziging van de aansprakelijkheid zo snel mogelijk door te voeren. Hiermee zou duidelijk worden of deze aanpassing er inderdaad voor gaat zorgen dat aannemers zelf de kwaliteitsborging op orde gaan brengen. Nu is het een aanname.

Het wegnemen van twijfel kan slechts op één manier: alsnog de route bewandelen die de vereiste informatie oplevert voor een feitelijke weging.

De op een na beste manier is een fasering beloven’ met de nodige veiligheidspalletjes, momenten van bezinning enz. Een dergelijke route is de praktijktest nadat de wettelijke keuze is gemaakt en een ommezwaai, in praktische zin, nagenoeg onomkeerbaar is geworden. Gaat de knop om dan heeft dat verstrekkende consequenties voor de BWT-organisatie. Dat maak je niet, bij nader inzien, maar weer even ongedaan.

Op 30 april jl. heeft onze minister aangegeven vanwege te voeren overleg met betrokken partijen nog enkele weken extra tijd nodig te hebben alvorens er een brief komt over hoe nu verder.

PVS: Momentum dreigt verloren te gaan, voer Wkb snel in

In een brief aan minister Ollogren (BZK) pleit het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS) voor snelle actie om te komen tot snelle aanvaarding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen door de Eerste Kamer. Invoering zou vervolgens per 1 januari 2020 moeten plaatsvinden, zodat alle partijen zich op de nieuwe situatie kunnen voorbereiden.

PVS constateert dat zowel aan de kant van het bevoegd gezag als vanuit de markt al jaren geanticipeerd is op de Wkb. Nu deze nog niet is ingevoerd is het gevolg hiervan onderbezetting bij het bevoegd gezag en stagnatie bij de ontwikkelingen in de markt.

PVS vraagt de minister tenslotte om proefprojecten te stimuleren: budget voor kennisuitwisseling, medewerking van gemeenten en korting op de leges.

De brief van PVS – die mede aan de griffiers van de Eerste en Tweede Kamer is verzonden – is via deze link te lezen.

Marktinitiatieven: “Kwaliteitsborging in beeld gebracht”

De informatie op deze pagina is afkomstig van BRIS BV en is geplaatst onder "Marktinitiatieven" op de website van iBK. Via de betreffende pagina biedt iBK organisaties de mogelijkheid om diensten en producten in het kader van kwaliteitsborging te presenteren.

In een animatie legt BRIS uit hoe kwaliteitsborging in de bouw werkt met BRIStoets. met BRIStoets kun je bouwplannen toetsen en tevens inspecties vastleggen. Met BRIStoets bepaal je transparant en eenduidig of bouwplannen voldoen aan het Bouwbesluit. Met de toezicht module leg je gemakkelijk de bevindingen van controles tijdens de uitvoering, het beheer of de sloop van een gebouw vast. Dat maakt BRIStoets hét ideale product voor kwaliteitsborging. Het filmpje is te bekijken door hier of op de afbeelding te klikken.

Kenmerken:

  • Transparant toets- en toezichtproces in één programma
  • Relevante regelgeving bij de hand
  • Werken met standaard of eigen checklists
  • Werken met meerdere projectpartners in één programma

 

Nog geen helderheid over kwaliteitsborging

De door minister Ollongren (BZK) voor april 2018 toegezegde brief over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is enkele weken vertraagd. Dit schrijft de minister op 30 april in een uitstelbrief aan de Tweede Kamer. Als reden voor de vertraging wordt het nog lopende overleg met betrokken partijen genoemd.

Zowel vanuit betrokken partijen als vanuit de Tweede Kamer wordt al een aantal maanden gevraagd om meer duidelijkheid. Koershuis (VVD) geeft in een artikel in Cobouw dan ook aan verbaasd te zijn over het benodigde uitstel.

Benchmark van de bouw – De klant centraal

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een onderzoek gedaan naar de mogelijke invulling van een benchmarksysteem van de bouw. Doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in de mogelijke routes voor een robuust raamwerk dat voor consumenten een transparantere bouwmarkt creëert.

EIB concludeert onder meer het essentieel is dat de informatie over kwaliteit en prijs van (ver)bouwwerkzaamheden door een onafhankelijke partij verzameld en verwerkt worden. Daarnaast is geconstateerd dat consumenten naast een score per aannemer ook zoeken naar informatie over bijvoorbeeld specialisaties en certificering van bedrijven.

Het rapport is via deze link te lezen.

“Voor verbetering is meer nodig dan een Wet Kwaliteitsborging Bouw”

Op 27 maart jl. promoveerde Hugo Strang aan de TU Delft op het onderwerp ‘Toezicht en coördinatie in het bouwproces’. Op de website van de TU Delft is een kort interview gepubliceerd waarin Strang een aantal factoren noemt die bepalend zijn voor het slagen van een bouwproject. Toezicht en coördinatie zijn daarbij essentieel. Strang noemt een onafhankelijke coördinator, een heldere overlegstructuur en duidelijk vastgelegde aansprakelijkheidsprikkels als voorwaarden hierbij. De Wkb geeft hieraan  aar zijn mening slecht beperkt invulling.

Strang geeft tevens aan dat de in de Wkb beoogde aanpassing in de aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering een goede ontwikkeling is. Al hoewel er op de formulering naar zijn mening nog wel wat aan te merken is.

Het gehele interview met Hugo Strang is te lezen via deze link. Lees ook het interview met Hugo Strang in Cobouw.

Regiodagen Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland 2018

Op 28 maart en 4, 11, 18, 25 april houdt de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) weer haar jaarlijkse regiodagen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid, de rol van BWT onder de Omgevingswet en gasloos bouwen aan de orde. Tijdens zal tijdens de bijeenkomsten worden ingegaan op de laatste stand van zaken met betrekking tot de Wkb.

Het volledige programma is hieronder gegeven en inschrijven kan – tot uiterlijk een week voor de bijeenkomst – via deze link.

 

 

Programma regiobijeenkomst

09:30 – 10:00 Inloop ontvangst met koffie
10:00 – 10:10 Welkom en opening
10:10 – 10:30 Actualiteiten over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, het platform Handhaving en de Omgevingswet door Wico Ankersmit.
10:30 – 11:10 MPG De milieuprestatie gebouwen een hele prestatie
11:10 – 11:30 Koffiepauze
11:30 – 12:10 De Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid als regel in het Bouwbesluit en het BBL
12:10 – 12:30 ​Lokaal onderwerp gastgemeente
12:30 – 13:30 Lunchpauze/netwerken
13:30 – 14:15 Omgevingswet. De rol van BWT en VTH in de Omgevingswet.
14:15 – 15.00 Transformeren en herbestemming. De interactie tussen ruimtelijke en bouwtechnische regels plus actualiteiten Bouwbesluit en ‘Van Gas Los’
15:00 uur Einde regiobijeenkomst met afsluiting en borrel