Nieuwbouw in Amsterdam via private kwaliteitsborging

ZeeburgereilandInformatie & documentatie

Het project
Op donderdag 20 februari 2014 hebben de Alliantie en de gemeente Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de eerste nieuwbouw op het Zeeburgereiland. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om dit project aan te melden als kopgroep project voor private kwaliteitsborging in de bouw.

Met de ondertekening is een belangrijke stap gezet theo koomenin de verdere ontwikkeling van Zeeburgereiland. Het door de Alliantie en gemeente gemaakte plan voorziet in de bouw van minimaal 460 woningen aan de westzijde van het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering, de Theo Koomenbuurt.

 Samenwerken, flexibiliteit en sneller bouwen
De Alliantie en de gemeente werken met een ambitieuze planning. Vereenvoudiging en flexibiliteit zijn nodig om deze planning te halen. Toepassing van de systematiek van de private kwaliteitsborging kan deze vereenvoudiging en flexibiliteit bieden. De bouwtechnische toets en het bijhorende toezicht wordt bij dit project in opdracht van de Alliantie uitgevoerd door de private partij Interconcept. Interconcept maakt hierbij gebruik van de uitgangspunten van TIS BB. Voor alle partijen is dit project een goede gelegenheid om ervaring op te doen met de toekomstige regelgeving en zodoende hierop te anticiperen.

De voorbereiding en doorlooptijd van de vergunningsaanvraag kan aanzienlijk versneld worden doordat de bouwtechnische toets gelijktijdig met het ontwerpen plaatsvindt. Binnen drie weken na indiening wordt de vergunning afgegeven. Maar ook tijdens de bouw kunnen aanpassingen aan het ontwerp direct getoetst en uitgevoerd worden. De gezamenlijke doelstelling is om door middel van een integrale samenwerking de omgevingsaanvragen en toezichtstaken efficiënt, kwalitatief meetbaar, versneld en uiteindelijk kostenreducerend te laten verlopen.

Verder is er in plaats van een stedenbouwkundig plan een stedenbouwkundig frame opgesteld. Dit is in feite een flexibel stedenbouwkundig plan, waarin de kwaliteit van de locatie en de openbare ruimten centraal staan en er tegelijkertijd ruimte overblijft voor de ontwikkeling van de woningen. Het biedt flexibiliteit voor de ontwikkeling van de woningen en daardoor ook de mogelijkheid in te spelen op veranderingen in de woningmarkt. Het bestemmingsplan en de welstandscriteria en met bijhorende proces zijn daarop aangepast.

Heldere en beter verantwoordelijkheidsverdeling
Amsterdam wil de transitie maken naar een faciliterende overheid met een heldere en betere verantwoordelijkheidsverdeling tussen markt en overheid. Het huidige politieke en bestuurlijke systeem is gebaseerd op controle en veel minder op vertrouwen. Amsterdam wil niet zelf organiseren en ontwerpen, maar de uitvoering van private- en burgerinitiatieven vergemakkelijken en zorg dragen voor, beperkte- passende wet- en regelgeving en handhaving, met wederzijdse inspanningsverplichtingen. Private kwaliteitsborging is een instrument om dit te bereiken. Je kan ontdubbelen, de regeldruk terugdringen, de administratieve lasten verlichten en sneller werken.

Dit unieke project vraagt om een unieke aanpak. Deze unieke aanpak wordt mogelijk gemaakt binnen een nieuwe manier van werken en de integrale samenwerking tussen de Alliantie, gemeente Amsterdam en Interconcept.

Meer informatie? Neem contact op via het webformulier of mail met Tessa Meijer van de gemeente Amsterdam (T.meijer@oost.amsterdam.nl).