Centraal Overleg Bouwconstructies: zorgen over borging constructieve veiligheid bij privatisering

Vooruitlopend op het Algemeen Overleg op 27 maart in de tweede kamer met Minister Blok over de private kwaliteitsborg stuurt het Centraal Overleg Bouwconstructie (COBc) deze brief waarin zij aangeven dat de plannen voor private kwaliteitsborging onvoldoende zekerheid bieden voor het borgen van de constructieve veiligheid.

De markt heeft nog onvoldoende aangetoond bereid te zijn om de kwaliteitsborging privaat te gaan invullen. Het COBc is van mening dat een dergelijke omslag de komende decennia ook nog niet voldoende opgepakt zal worden. Om die reden wijst het COBc in de brief op de risico’s die t.g.v een te snelle invoering van het nieuwe stelsel en adviseren met klem om de huidige rol van BWT niet op korte termijn te laten inkrimpen. Eerder nog de rol te versterken door een herverdeling over het land te maken van de capaciteit. Hierbij wordt verwezen naar het visiedocument van het COBc.