Onderzoek naar het draagvlak voor de oprichting van een Register van Bouwbesluitdeskundigen

Vanuit het Constructeursregister is onderzocht in hoeverre er bij marktpartijen draagvlak is voor de oprichting van een Register van Bouwbesluitdeskundigen. Een dergelijk register zou – gekoppeld aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan kwaliteitsborgers – direct duidelijk maken welke personen voor welke instrumenten voor kwaliteitsborging ingezet kunnen worden. Naar de mening van iBK draagt een dergelijk register bij aan een goede werking van het beoogde stelsel en om die reden is een bijdrage verleend aan het vooronderzoek. Het Constructeursregister werkt inmiddels aan de vervolg dat naar verwachting volgend jaar zijn beslag krijgt.

De eindrapportage van het onderzoek:  Register van Bouwbesluitdeskundigen.