Verslag consultatie en aanpassingen van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging

Recent heeft het ministerie van BZK een document gepubliceerd waarin is aangegeven wat – op hoofdlijn – de reacties waren op de consultatieversie van de Wet kwaliteitsborging. De individuele reacties zijn onder meer via deze website al verspreidt en nu geeft BZK een samenvatting en een doorkijkje wat er met de opmerkingen gedaan is. Het document geeft daarmee een aardig beeld van het wetsvoorstel zoals het -na goedkeuring door de Ministerraad op 13 mei jl. – naar de Raad van Staten is gegaan.

BZK noemt onder meer de volgende punten:

  • Het wetsvoorstel zal drie jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd
  • De terminologie – met name in het BW-deel – is aangepast en de memorie van toelichting is op diverse plaatsen aangevuld
  • De toezegging wordt gedaan nog te komen met een berekening van de administratieve en bestuurlijke lasten van het nieuwe stelsel
  • Een duidelijkere uitleg dat de gemeente geen inhoudelijke rol heeft bij bouw en oplevering
  • Het verbod op bouwen in afwijking van de nieuwbouweisen blijft ook onder de Wet kwaliteitsborging in stand
  • Het introduceren van een informatieplicht inzake de risico’s. Het voorstel voor een verplichte verzekering of de plicht tot aanbieden van een verzekering is daarmee komen vervallen
  • De termijn van 15 maanden voor betaling van de laatste 5% vervalt en blijft dus 3 maanden. Wel wordt een actieve rol van de opdrachtgever geïntroduceerd: uitbetaling na toestemming

De gehele reactie van BZK is hier te lezen. Het uiteindelijke wetsvoorstel zal na verwerking van het advies van de Raad van State waarschijnlijk dit najaar aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.