“Begonnen wordt met eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw”

In het nieuwsbericht dat naar aanleiding van de instemming door de Ministerraad met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is uitgegaan, wordt gesproken over een stapsgewijze invoering van de nieuwe regels. De eerste stap die in het nieuwsbericht wordt genoemd heeft bij diverse partijen tot verwarring geleid: om welk deel gaat het nu eigenlijk? Het nieuwsbericht zegt hierover:

"Begonnen wordt met eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw"

Onderstaande bouwwerken – vallend onder gevolgklasse 1 – zullen na invoering van de Wkb dus niet direct onder het nieuwe regime vallen:

  • verandering aan een bouwwerk indien de constructie wijzigt. Wijzigingen van de constructie in combinatie met een vergunningvrije activiteit – denk aan een doorbraak tbv een aanbouw – zijn en blijven overigens vergunningvrij.
  • een verbouwing waarbij de indeling in brandcompartimenten wordt gewijzigd.
  • het meerlaags bijbehorende bouwwerk
  • het bijbehorende bouwwerk hoger dan 5 meter
  • het niet op de grond staande bijbehorende bouwwerk (zoals bijvoorbeeld een dakopbouw)

Voor alle gevallen hiervoor geldt dat ze wel onder het stelsel vallen indien sprake is van seriematige aanpak. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het op 4 maart 2015 gepubliceerde bericht “De onderkant van gevolgklasse 1“, waarin een en ander wordt toegelicht.