“OLOcoach, uniek aanspreekpunt binnen het Omgevingsrecht”

Marktinitiatieven verbetering kwaliteitsborging in de bouw

OLOCoach is het online register voor iedereen die te maken heeft met het omgevingsrecht.  Zij brengt vraag en aanbod samen en ondersteunt zo particulieren, bedrijven en (semi)overheden bij het aanvragen van vergunningen tot en met het uitvoeren conform de wet- en regelgeving.

Waarom
Opvallend is dat het onderlinge expertise niveau van aanvrager en behandelaar binnen het Omgevingsrecht enorm verschilt. De omvang van de organisatie speelt hierin een grote rol, maar ook de interesse in de wet- en regelgeving. Daarbij vraagt een integrale wet als de Wabo ook om de kennis van verschillende fysieke domeinen en is het lastig om up-to-date te blijven en de juiste regels en procedures te kennen en te gebruiken. Nu de overheid zich langzaam terug trekt als adviseur van de aanvrager/gemachtigde, lijkt de kloof tussen burger/bedrijf en de overheid alleen maar groter te worden. Het spreken van dezelfde taal als de overheid zal een pré zijn om te komen tot een snelle omgevingsvergunning of melding.

Doelstelling
Door het beschikbaar stellen van een online kaartenbak van erkende omgevingsrecht specialisten en generalisten met de kennis en kunde van alle fysieke domeinen binnen het Omgevingsrecht, zouden burger en bedrijf de beschikking hebben om alsnog een adviseur (coach) te vinden. OLOcoach fungeert hierin als de beroepsvereniging van Register Toetsers/Adviseurs (RTA) en Register Toezichthouders/Handhavers (RTH) en creëert op deze manier een multidisciplinair team met een unieke kennis en informatiedeling. De belangrijkste doelstelling van OLOcoach is om door middel van dienstverlening, de opdrachtgever, de overheid en de uiteindelijke gebruiker de zekerheid te geven dat iedere aanvraag/melding, vergunning, maar ook de uitvoering voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.

Mogelijkheden
OLOcoach kan u helpen voor een 1 uurtje, 1 dag, of een bv halfjaar, alles is mogelijk. Iedereen die werkzaam is op gebied van omgevingsrecht, zowel in dienstverband of zelfstandig, publiek of privaat, kan zich aansluiten bij OLOcoach. Het systeem biedt voor een Rud/Omgevingsdienst mooie mogelijkheden om samen te werken in een flexibele schil van medewerkers, het contact behoeft daarbij niet langer via het KCC te lopen want men is gewoon rechtstreeks vindbaar. Daarbij maakt het niet uit waar je werkt, want je aanwezigheid is gewoon online zichtbaar. De werkwijze biedt tevens een mooi alternatief voor de gemeentelijke frontoffice,  waarbij private adviseurs op afstand aanvrager/ gemachtigde kunnen ondersteunen. OLOcoach is geen tussenpersoon en werkt integer, men kan zelf bepalen voor welke rollen men vindbaar is.

Werkwijze
OLOcoach erkent alle bij de wet geregelde en geaccrediteerde vormen van publieke- en private kwaliteitsborging, voor nu en in de toekomst, zoals de Kwaliteitscriteria 2.1, de BRL 5019, BRL 5006, de BRL 9500, het asbest certificaat en andere erkende kwaliteitsverklaringen. Met behulp van de Adviesmodule, is het mogelijk om een adviseur te selecteren, op postcode, deskundigheid, werkzaamheid of bijvoorbeeld op functie of op organisatie. Door de kaartenbak te koppelen aan Omgevingsloket online ontstaat een zeer praktische werkwijze. In goed overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt hiervoor de website www.olo.nl ingezet. In de toekomst zal het platform worden uitgebreid naar  +20 modules, naar het grootste kennis- en informatie platform binnen het Omgevingsrecht. Het platform is momenteel nog in ontwikkeling, maar al wel te raadplegen. De eerste 8 gemeenten gebruiken zelfs al de link om burger en bedrijf een maximale online ondersteuning aan te bieden.

De ontwikkelingen van OLOCoach zijn te volgen via haar eigen website www.olocoach.nl, de Linkedin groep en via Twitter @olocoach, contactpersoon Jan Jacob Breimer, info@olocoach.nl. Verwacht wordt 1 mei volledig operationeel te zijn, inschrijven is echter al wel mogelijk. Verschillende beroeps- en brancheorganisaties zoals Stadswerk, NL-ingenieurs, KIVI-NIRIA en NEN hebben al enthousiast gereageerd.