“Aanbevelingsdocument bouwregelgeving zet gebouwconsument centraal”

Marktinitiatieven verbetering kwaliteitsborging in de bouw

foto Aanbevelingsdoc

Op 2 april 2014, is op voorspraak van het ministerie van BZK en met dank aan de deelnemers van de discussiebijeenkomst ‘Kwaliteit van de gebouwde omgeving en de toekomst van de bouwregelgeving’ het Aanbevelingsdocument aangeboden aan Harry Nieman, kwartiermaker Verbetering Kwaliteitsborging van het Instituut voor Bouwkwaliteit.

In dit aanbevelingsdocument staan de aanbevelingen van deskundigen en professionals uit de bouwsector, zoals opgetekend na de eerste discussiebijeenkomst ‘kwaliteit van de gebouwde omgeving en toekomst van de bouwregelgeving’ op 25 september 2013. ROCKWOOL BV nam het initiatief en organiseerde samen met Arcadis deze bijeenkomst met het besef dat de bouwpraktijk haar kwaliteitsbeleid onbedoeld sterk liet afhangen van de overheid. Niet alleen voor zover het gaat om de kwaliteitsborging:

  • Hoe zorg je dat de vereiste kwaliteit daadwerkelijk wordt gerealiseerd?
  • Het wenselijke kwaliteitsniveau. Wat zijn de verwachtingen, wat is er geregeld, door wie en waarvoor staan we zelf aan de lat?

Het aanbevelingsdocument bevat aanbevelingen voor het verbeteren van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Deze aanbevelingen worden gedaan in het licht van de belangrijke ontwikkelingen in de bouwregelgeving en het denken over kwaliteit en de positie van de consument.

De voornemens van Minister Blok om kwaliteit van de bouw en de positie van de consument hierin te verbeteren, onderschrijven wij volledig. Nadrukkelijk willen wij echter een stap verder gaan dan beoogd met deze verbeterde kwaliteitsborging. De kwaliteit zoals vastgelegd in wet- en regelgeving is slechts het minimum. Wij streven naar een hoger integraal kwaliteitsniveau dat naast wettelijke eisen ook kwaliteitsaspecten van gebouwen omvat die niet zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, maar die vaak voor de consument van groot belang zijn zoals comfort.

Met deze aanbevelingen willen wij de bewustwording creëren die noodzakelijk is om te komen tot een gedragen, brede en integrale kwaliteitsvisie voor de bouwsector als geheel. Feitelijk kunnen we daarmee een goede invulling geven aan het begrip ‘goed en deugdelijk werk’.

Contactgegevens
Louis Cleef –louis.cleef@rockwool.com06 53168617
Bijgevoegde bestanden
Rapport aanbevelingsdoc Rockwool def.pdf