Evaluatie pilotprojecten gemeente Den Haag en Haagse corporaties

Evaluatie Den Haag

Op donderdag 10 april is het evaluatierapport “Extern bouwtoezicht” gepresenteerd. Het rapport beschrijft een aantal pilotprojecten die drie Haagse corporaties en de gemeente Den Haag de afgelopen jaren hebben gehouden met  plantoetsing en toezicht op de uitvoering door externe (private) partijen. Tijdens de bijeenkomst zijn de bevindingen uit de pilots toegelicht en zijn aanbevelingen gedaan voor toekomstige projecten en voor het nieuwe stelsel in het kader van Verbetering kwaliteitsborging in de bouw. Enkele interessante punten hieruit:

  • Kennis van het Bouwbesluit is niet lokaal gebonden en meer dan voldoende aanwezig bij specialisten in de markt
  • In de samenwerking tussen de gecertificeerde toetser en de adviseurs van de vergunningaanvrager (opdrachtgever) ligt rolvermenging op de loer
  •  In beide proefplannen was de gemeente tevreden over de kwaliteit van het private toezicht
  • Bij beide proefplannen werd duidelijk dat onafhankelijk toezicht beslist niet overbodig was om de kwaliteit in de uitvoering te bewaken en bij te sturen.
  • In een kwaliteitssysteem voor privaat toezicht dient niet alleen de diepgang van uit te voeren controles vastgelegd te zijn, maar ook het minimale aantal steekproeven/controles
  • In de uitvoeringsfase moet teruggegrepen kunnen worden op een toetsende partij in verband met nader in te dienen gegevens zoals constructiegegevens
  • Bij kleinschalige projecten moet opgepast worden voor een ‘overkill’ aan toezicht.

De deelnemers aan de pilots beschouwen deze als geslaagd. Een conclusie die tijdens de bijeenkomst wel nadrukkelijk naar voren kwam is dat de private toezichthouder een dwangmiddel moet hebben om ook daadwerkelijk op te kunnen treden. Een systeem met tanden dus, met een duidelijke rolverdeling!

Het volledige rapport is via de volgende link te downloaden: Evaluatierapport project Extern Bouwtoezicht november 2013 – gemeente Den Haag