Erkenningsregeling Kleine Bouwwerken: Publiek private samenwerking (ver)bouwen in Deventer

Deventer

Partijen hebben besloten om de Erkenningsregeling kleine bouwwerken niet verder door te zetten

Informatie en documentatie:

Het is de bestuurlijke wens en ambitie van de gemeente Deventer om de behandeling van aanvragen omgevingsvergunning activiteit (ver)bouwen op een andere manier te organiseren. Het betreft dan vooral de kleinere aanvragen (voor zover zij nog vergunningplichtig zijn), die het grootste deel van het werkaanbod vormen. De gemeente wil zich op dit moment al ten aanzien van het deel van de bouwkwaliteit “terugtrekken” door diverse werkzaamheden aan de markt over te laten. Het betreft dan de toets aan de voorschriften van het Bouwbesluit en het toezicht op de uitvoering van technische werkzaamheden. Het gemeentelijke uitgangspunt is als volgt: als een architect of aannemer met een bouwplan bezig is en deze zijn werk goed doet, dan is het niet efficiënt en effectief dat de gemeente ook nog eens onderdelen beoordeelt.

De gemeente Deventer wil op de landelijke ontwikkeling inzake privatisering van het bouwtoezicht i.c. private kwaliteitsborging vooruitlopen. Zij wil aan deze ontwikkeling een bijdrage leveren en heeft hiervoor de handen op elkaar gekregen van diverse private partijen, die regelmatig in Deventer betrokken zijn bij (ver)bouwactiviteiten.

Er wordt inmiddels gewerkt aan een erkenningsregeling voor veel voorkomende kleine bouwwerken. Deze regeling is een allesomvattend systeem dat binnen het private domein moet gaan functioneren. Belangrijke elementen van de regeling zijn een kwaliteitsrichtlijn voor het gerede bouwwerk, een onafhankelijke beheerorganisatie, borgings- en sanctiemechanismen, een informatiesysteem en een private en publieke toepassingsleidraad. Het doel is om de erkenningsregeling een landelijk karakter te geven en straks door de landelijke toelatingsorganisatie te laten beoordelen. Diverse gemeenten hebben interesse getoond, private partijen worden geïnformeerd.

Bij gebruikmaking van een opdrachtgever van een private partij die werkt volgens de erkenningsregeling geeft de gemeente alleen een ruimtelijke vergunning af en houdt hier toezicht op. Private partijen zorgen via deze richtlijn voor eigen kwaliteitsborging bij de technische toetsing van het bouwtechnische deel en het toezicht hierop. Er komen op basis van de erkenningsregeling nieuw contactmomenten tussen de gemeente en private partijen. Zolang sprake is van een duaal stelsel hanteert de gemeente ook het niveau zoals afgesproken in de erkenningsregeling. Met andere woorden, van de private sector wordt verwacht dat zij zonder toetsing en toezicht van gemeentewege op het technische deel hun verantwoordelijkheid oppakken. Opdrachtgever en bedrijven moeten gezamenlijk hieraan vorm en inhoud geven. De gemeente is voor opdrachtgever en bedrijven geen stok meer achter de deur. De erkenningsregeling richt zich op kleinere aanvragen. In het project wordt expliciet aandacht besteed aan de factoren, die als vliegwiel kunnen fungeren voor het omarmen van de erkenningsregeling door private partijen: leges, doorlooptijd behandeling, gemak van indiening en vermindering van administratieve lasten.