Conceptakkoord over verdere uitwerking Besluit kwaliteitsborging

BRON: BWTinfo.nl

Het ministerie van BZK en de VNG, mede namens de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland (VBWTN), hebben deze week overeenstemming bereikt over de verdere uitwerking van het besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb). Met dit conceptakkoord zijn wat BZK en VNG betreft alle juridische belemmeringen weggenomen. Partijen kunnen zich nu gaan richten op de voorbereidingen voor de invoering van de wet op 1 januari 2022.

Begin 2019 hebben de VNG en minister Ollongren de ambities over de rol van het bevoegd gezag en de implementatie vastgelegd in een gezamenlijk bestuursakkoord. Het ontwerpbesluit dat in april dit jaar in voorhang is gebracht, voldeed volgens de VNG echter nog niet aan deze afspraken die in het bestuursakkoord waren opgenomen. De afspraken die nu zijn gemaakt, geven een goede invulling aan hetgeen in het bestuursakkoord is beoogd.

In het besluit kwaliteitsborging voor de bouw wordt de taakverdeling duidelijker beschreven en wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de risicobeoordeling en het borgingsplan.  De gemeente toetst bouwplannen niet meer vooraf. De gemeente houdt haar toezichthoudende en handhavende bevoegdheden zoals die binnen het nieuwe stelsel en de Omgevingswet zijn beoogd. Om deze taken zo goed mogelijk uit te voeren moet het bevoegd gezag beschikken over voldoende informatie. Dit is in de Wkb geborgd door het verstrekken van een risicobeoordeling en een daarop gebaseerd borgingsplan voorafgaand aan de bouw. Op verzoek van het bevoegd gezag worden gegevens en bescheiden verstrekt over specifieke bouwwerkzaamheden en de momenten waarop deze worden uitgevoerd. Dit met het oog op het voorkomen en of beperken van risico’s die van invloed kunnen zijn op het voldoen van het te bouwen bouwwerk aan de bouwtechnische regels. In de risicobeoordeling moeten door de gemeente aangegeven lokale risico’s worden meegenomen.

De kwaliteitsborger maakt op basis van deze risicobeoordeling een plan van aanpak: het zogeheten Borgingsplan waarin hij aangeeft op welke wijze met in achtneming van alle risico’s hij het bouwproject zal gaan borgen.

Er staat alle partijen nu niets meer in de weg om aan de slag te gaan met proefprojecten en de implementatie van de Wkb!

2 gedachten over “Conceptakkoord over verdere uitwerking Besluit kwaliteitsborging”

  1. Zou wel eens willen weten in hoeverre aannemers en zzp’ers in de bouw op de hoogte zijn en/of worden gebracht en wat voor gevolgen dit voir deze bedrijfstak heeft.
    Krijg namelijk steeds meer vragen op de werkvloer wat KWB nu precies inhoudt.
    Met name zzp’ers/eenmans zaken en kleine aannemers kunnen waarschijnlijk niet voldoen aan de eisen voor KWB.

    1. De voorlichting zal de komende tijd – onder meer via deze site maar vooral ook via de diverse branche-organisaties – met name gericht worden op de door u genoemde partijen. Op zich hoeft er vanuit de in te zetten kwaliteitsborger niet direct veel geregeld te worden door aannemers, dat wijst zich vanuit de kwaliteitsborger. Reden te meer om nu al te beginnen met oefenen: fouten maken kan en mag nu nog zonder directe consequenties!

      Belangrijker is op de hoogte te zijn van eisen rondom het consumentendossier: maak in contracten duidelijke afspraken wat er na afloop wordt geleverd om discussie achteraf te voorkomen.

Reacties zijn gesloten.