Concept-AMvB #Kwaliteitsborging openbaar

Op 1 mei heeft Minister Plasterk (BZK) de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen) toegezonden. De AMvB Kwaliteitsborging wordt – zoals dat heet – voorgehangen voordat het aan de Raad van State voor advies wordt voorgelegd. Naar aanleiding van de voorhang kan het parlement eventueel vragen stellen aan de minister over het voorstel. De Eerste Kamer zal de concept-AMVB betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel kwaliteitsborging. De Tweede Kamer zal nog niet beslissen over de AMvB. Dat zal pas plaatsvinden als de concept-AMvB ter goedkeuring wordt voorgelegd, nadat eventueel het advies van de Raad van State is verwerkt.

De AMvB geeft nadere invulling aan de Wkb en regelt bijvoorbeeld welke bouwwerken onder gevolgklasse 1 vallen. Andere onderwerpen zijn het dossier bevoegd gezag, eisen aan instrumenten, het openbaar register en de kostenverdeling van het toezicht op het stelsel. De AMvB is via de website van de Rijksoverheid te downloaden. Als laatste stap van de Wkb zal – naar alle waarschijnlijkheid rond de zomer – de Regeling kwaliteitsborging worden gepubliceerd. De regeling bevat onder meer de opleidingseisen waaraan kwaliteitsborgers moeten voldoen en de indieningsvereisten van de – resterende – vergunningaanvraag.

1 gedachte over “Concept-AMvB #Kwaliteitsborging openbaar”

Reacties zijn gesloten.