Gelijkwaardigheid bij Kwaliteitsborging: welke oplossingen worden nu al vaak toegepast?

Eind september heeft iBK Advies 10 uitgebracht waarin een voorstel wordt gedaan voor het opbouwen van een landelijke database met gelijkwaardige oplossingen. In opdracht van iBK onderzoekt SBRCURnet op dit moment wat de mogelijkheden van een dergelijke database zijn. Onderdeel van dat onderzoek is een inventarisatie van bekend en geaccepteerde gelijkwaardige oplossingen. In onderstaande oproep vraagt Aldo de Jong van SBRCURnet u om informatie hierover toe te zenden. Heeft u informatie dan kunt u die mailen aan aldo.dejong@sbrcurnet.nl.

Geachte heer of mevrouw,
 
Namens het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) doet SBRCURnet een inventariserend onderzoek naar veelvoorkomende gelijkwaardige oplossingen in Nederland.
 
Alle eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw wordt –naar verwachting- per 1 januari 2017 privaat getoetst volgens de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Ook de beoordeling van gelijkwaardige oplossingen die geen betrekking hebben op brandveiligheid of constructieve veiligheid, valt hieronder. 
 
Elke gelijkwaardige oplossing is per definitie in strijd met de prestatie-eisen van het Bouwbesluit en mag alleen als gelijkwaardig worden beschouwd als aangetoond is, dan wel aannemelijk is gemaakt, dat een gelijkwaardige veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid of bescherming van het milieu wordt gewaarborgd. Hiervoor is een onderbouwing noodzakelijk. Het vergt kennis en expertise om zo’n onderbouwing te maken en te beoordelen. Het is de verwachting dat voor de onderbouwingen van gelijkwaardige oplossingen door bouwpartijen die werken in gevolgklasse 1 de kennis en expertise soms onvoldoende aanwezig is.
 
Voor de beoordeling van complexe gelijkwaardige oplossingen kan de binnenkort te installeren Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (nu nog de Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften / commissie Koudijs) worden ingeschakeld als klankbord. Voor eenvoudige veelvoorkomende gelijkwaardige oplossingen zou dit te ver voeren en heeft iBK het plan opgevat om een database / bundeling te maken van veel voorkomende gelijkwaardige oplossingen in Nederland en de elementen daarvan die essentieel zijn voor de onderbouwing. Deze zal, in nader te bepalen vorm, beschikbaar worden gemaakt voor de bouw- en bouwtoezichtsector.
 
Als onderdeel van onze inventarisatie benaderen wij verschillende gemeenten, kwaliteitsborgers, adviseurs en bouwers met de volgende concrete vragen:
 
1. Bent u in het bezit van inventarisaties of intern document die veel voorkomende gelijkwaardige oplossingen beschrijven of de beoordeling daarvan? Zo ja, zouden wij daar inzage in mogen krijgen voor dit inventariserend onderzoek?
2. Bent u van mening dat een beschikbaar te stellen database / bundeling van veel voorkomende gelijkwaardige oplossingen voorziet in een toekomstige behoefte met het oog op de private kwaliteitsborging?
3. Hebt u suggesties voor op te nemen veel voorkomende gelijkwaardige oplossingen die zeker niet mogen ontbreken in de database / bundeling van veel voorkomende gelijkwaardige oplossingen? Denk hierbij aan:
a. breed geaccepteerde gelijkwaardige oplossingen (bijv. afmetingen toilet met inbouwreservoir);
b. alternatieve bepalingsmethoden (bijv. niet aangestuurd via het Bouwbesluit);
c. praktische oplossingen;
d. niet-gelijkwaardige, strijdige oplossingen;
4. Hebt u nog opmerkingen, aandachtspunten, etc.
 
Ik hoop van harte dat u bereid bent om deze vragen te beantwoorden en mij evt. relevante documenten toe te sturen. Indien u liever eerst persoonlijk contact heeft, neem ik graag contact met u op. Ik verzoek u dan om mij te mailen met het verzoek om contact op te nemen en uw contactgegevens daarbij te vermelden.
 
Alvast hartelijk dank voor de beantwoording van deze vragen, mede namens Stichting IBK.
 
Met vriendelijke groet,
 
Aldo de Jong (aldo.dejong@sbrcurnet.nl)