Masterclass over Private Kwaliteitsborging

Aankondiging Masterclass Kwaliteitsborging, 17 november 2014, Hilversum

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt samen met partners aan een nieuw stelsel voor het bouwtoezicht in Nederland. Kern is dat private partijen in de toekomst zelf zorgen voor het voldoen aan het Bouwbesluit. Dit nieuwe stelsel heeft vergaande gevolgen voor partijen. Maar wat betekent het concreet? Hoe zit het dan met de eindverantwoordelijkheid? Wordt er daardoor meer risico gelopen en hoe dek je die risico’s af? Enkele vragen die in de Masterclass onderwerp van gesprek zijn. De Masterclass vindt plaats op maandag 17 november 2014 in Theater en Congrescentrum Gooiland te Hilversum.

Stelselwijziging bouwregelgeving
Doorgaans wordt er in de bouw goede kwaliteit geleverd. Maar net als in andere sectoren is dat niet altijd het geval. Te vaak komen bouwpartijen daar nu nog mee weg. Dat is niet in het belang van de eindgebruiker en opdrachtgever. Maar ook niet in het belang van de bouwpartijen die wel gewoon kwaliteit leveren. Met behulp van een andere manier van kwaliteitsborging is het doel de klant beter te beschermen en het leveren van slechte prestaties te bestraffen.

Professionaliteit en het nemen van verantwoordelijkheid staan centraal. Net als vakmanschap, ‘staan voor je werk’. Dat vraagt van marktpartijen ook dat zij intensiever samenwerken. Private kwaliteitsborging zorgt voor de nodige externe prikkels waardoor de investering in kennis, kunde en toetsing van kwaliteit voor iedereen loont.

Maar wat betekent dat nu? Hoe zit het dan met de eindverantwoordelijkheid, productverantwoordelijkheid en de gebruikelijke aansprakelijkheden? Wordt er daardoor meer risico gelopen en hoe dek je die risico’s af? Hoe zal er in de gehele bouwketen met verantwoordelijkheids- en kwaliteitsdenken worden omgegaan? Vragen die op dit moment niet beantwoord kunnen worden maar in de Masterclass onderwerp van gesprek zijn.

Inhoud van de masterclass
Sprekers uit de brancheorganisaties, advocatuur, verzekeringswezen, gemeenten en brandweer stellen u op inspirerende wijze op de hoogte van de mogelijkheden die u heeft adequaat te reageren en te anticiperen op deze ingrijpende stelselwijziging in de bouwregelgeving. Onder meer Gert-Jan van Leeuwen, kwartiermaker IBK, Johan van der Graaf van de Nieman Groep, Harm van den Oever van Uneto-VNI, Bob Gieskens van Bouwend Nederland en Joost Pothuis van Arcadis treden op als spreker. Marjet Rutten, vernieuwer in de bouw, is deze dag uw dagvoorzitter.

Medezeggenschap en persoonlijke inbreng
Tijdens de Masterclass wordt gebruik gemaakt van een stemsysteem. Hiermee kunt u antwoorden op vragen en stellingen die door de keynote speakers aan u worden gesteld. De resultaten van de stemmen worden direct middels projectieschermen getoond.

Datum, locatie en kosten
Deze Masterclass vindt plaats op maandag 17 november 2014 van 09:30 uur tot 17:00 uur in Theater en Congrescentrum Gooiland te Hilversum. De kosten voor deelname bedragen 295 euro exclusief 21% BTW. Hierbij is inbegrepen – naast het volgen van de Masterclass – de catering en toezending van de verslaglegging.

Nadere informatie alsmede inschrijven is mogelijk via http://royaldutchmasterclasses.com