Hoe komt het opleverdossier er uit te zien?

Op 1 oktober heeft BZK drie onderzoeksrapporten in het kader van kwaliteitsborging in de bouw aan de Tweede Kamer toegestuurd.

  1. Onderzoek alternatieven voor financiering omgevingsvergunningen en toezicht, activiteit bouwen’, waarin alternatieven voor het legesstelsel worden bekeken. Een echte oplossing is er nog niet. Het rapport geeft oplossingenrichtingen aan als alternatief voor het huidige stelsel van gebouwgebonden leges.
  2. Informatiebehoefte toezicht bestaande bouwwerken’, waarmee de
    benodigde inhoud voor een opleverdossier voor gemeenten wordt bezien. Het rapport bevat een goede aanzet voor het uiteindelijke opleverdossier: registreer as-built informatie bij oplevering, zorg voor een goede toegankelijkheid en zorg dat die informatie beschikbaar is die later niet of moeilijk kan worden achterhaald. Op basis van deze uitgangspunten wordt een voorstel gedaan voor de inhoud van het dossier.
  3. Versterking positie van de bouwconsument – de mogelijkheden van
    benchmarking’, waarin randvoorwaarden voor een goede benchmarking zijn onderzocht.

Alle drie de rapporten leveren input voor de AMvB Kwaliteitsborging die de komende tijd zal worden uitgewerkt.