Gevolgklassen kwaliteitsborging: waar leggen we de grens?

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw is de categorie bouwwerken  waarmee het stelsel in – naar verwachting – 2016 gaat starten. De politiek heeft zich uitgesproken voor een start met bouwwerken met een ‘laag risico’. In de Memorie van Toelichting op het nieuwe wetsvoorstel is dit als volgt vertaald:

Laag risico: risicoklasse 1: kans op beperkte maatschappelijke of persoonlijke gevolgen, indien niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan; beperkte complexiteit. Hierbij valt te denken aan woningen, kleine woongebouwen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Bij verbouw kan het ook gaan om ingrepen met een beperkt risico in een bestaand gebouw waarvan de bouw zelf onder een hogere risicoklasse valt.

De komende tijd zal de discussie zich toespitsen op een exacte bepaling van de gevolgklassen (zoals ze inmiddels worden genoemd). Vanuit de constructieve hoek is nadrukkelijk gesteld dat aangesloten moet worden bij de zogenoemde Consequence Classes uit de Eurocodes. Joop van Leeuwen van het COBc licht dit toe in een artikel in Cementonline.