RvA akkoord met BRL5019: wat betekent dat?

BRL5019 – de gecertificeerde bouwbesluittoets – is na harmonisatie door SBK ook aanvaard door de Raad voor Accreditatie. Omdat toetsing van een bouwplan niet te zien is als “een bouwproces [dat] aan bepaalde prestaties moet voldoen zodat het bouwwerk waarin het wordt uitgevoerd voldoet aan een bij of krachtens dit besluit gestelde eis” ontstaat door toepassing van BRL5019 geen erkende kwaliteitsverklaring. Het aanleveren van een onder BRL5019 getoetst bouwplan levert dus geen ‘vrijstelling’ op van de toets aan het Bouwbesluit 2012. In de toekomst zal dit mogelijk wel het geval zijn, hiervoor is echter eerst een wetswijziging nodig.

Het bericht hieronder is overgenomen van BWTinfo 

Eind november jl. ging de Raad voor Accreditatie na jaren van voorbereiding en anderhalf jaar na indiening van de laatste versie akkoord met de BRL5019. Dat is het KOMO®-managementsysteemcertificaat voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit. Op de voorwaarde van accreditatie is deze BRL (BeoordelingsRichtLijn) eerder al door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit aanvaard. Wat betekent dit nu in de praktijk van de toetsing?

Tijdens het congres op 11 december jl.  in Bussum viel onder meer te horen, dat in het nieuwe stelsel, dat in 2015 moet ingaan, toegelaten instrumenten voor private kwaliteitsborging de werking krijgen van een EKV: het bevoegd gezag moet de onder zo’n EKV vallende zaken aanvaarden zonder zich daar via toetsing of toezicht mee te bemoeien. Mocht iemand denken dat dit voor de BRL5019 nu al zou gelden, dan is dat een vergissing. Deze BRL ziet namelijk niet op het bouwwerk, maar op het bouwplan.

Wabo art.2.10 lid 1 sub a regelt de toets van het bouwplan aan het Bouwbesluit: de aanvraag moet aannemelijk maken, dat het uiteindelijke bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet. Bij een bouwwerk, dat onder private kwaliteitsborging wordt gerealiseerd in het beoogde nieuwe stelsel, vervalt dit sub-lid als toetsings- en weigeringsgrond omdat de private borging zelf voorziet aan het voldoen aan deze eis. In het stelsel van private borging verschuift de focus terecht van de virtuele wereld van het bouwplan naar de realiteit van het gebruiksgerede bouwwerk.

Volledigheidshalve vermelden we ook de wettelijke basis van deze uitleg, die te vinden is in Hoofdstuk 1 van Bouwbesluit 2012:   

Artikel 1.8. Toepassing CE-markering en kwaliteitsverklaringen

  1. Indien een bouwproduct, waarop een CE-markering is aangebracht, aan bepaalde prestaties moet voldoen zodat het bouwwerk waarin het wordt toegepast voldoet aan een bij of krachtens dit besluit gestelde eis, is aan die eis voldaan indien het bouwproduct is toegepast overeenkomstig een op die eis toegesneden prestatieverklaring.
  2. Indien een bouwproduct aan bepaalde prestaties die niet onder een geharmoniseerde norm vallen moet voldoen zodat het bouwwerk waarin het wordt toegepast voldoet aan een bij of krachtens dit besluit gestelde eis, is aan die eis voldaan indien het bouwproduct is toegepast overeenkomstig een op die eis toegesneden kwaliteitsverklaring.
  3. Indien een bouwproces aan bepaalde prestaties moet voldoen zodat het bouwwerk waarin het wordt uitgevoerd voldoet aan een bij of krachtens dit besluit gestelde eis, is aan die eis voldaan indien het bouwproces is toegepast overeenkomstig een op die eis toegesneden kwaliteitsverklaring.
  4. Een prestatieverklaring wordt in de Nederlandse taal verstrekt.