Archief pilots kwaliteitsborging

Op deze pagina wordt  meer informatie getoond over projecten, experimenten en pilots in het kader van private kwaliteitsborging in de periode 2014-2019. De resultaten van de projecten zijn verwerkt in instrumenten voor kwaliteitsborging of op andere wijze meegenomen in de totstandkoming van de Wkb.

Naast genoemde pilots zijn er diverse initiatieven van marktpartijen op het gebied van de verbetering van de kwaliteit en de kwaliteitsborging in de bouw. Een overzicht van overige initiatieven die aan het instituut voor Bouwkwaliteit zijn doorgegeven, is te vinden op Marktinitiatieven verbetering kwaliteitsborging in de bouw. En via het overzicht op kaart.

Wilt u nu al starten met pilots?
In het het document Reikwijdte aannemelijkheidstoets – nu al starten met pilots kunt u nalezen waar u binnen het huidige wettelijke kader minimaal aan moet voldoen. Instrumenten voor kwaliteitsborging waarmee wordt geëxperimenteerd moeten wel voldoen aan minimale eisen om – nadat alle criteria zijn vastgesteld – toegelaten te kunnen worden tot het nieuwe stelsel. Op basis van de huidige informatie zijn dat de volgende eisen:

  1. Een instrument moet robuust zijn in relatie tot de risico’s binnen het toepassingsgebied.
  2. Wie verantwoordelijkheid is voor het voldoen aan het Bouwbesluit is per bouwwerk duidelijk.
  3. De toepassing van het instrument moet verifieerbaar en reproduceerbaar zijn.
  4. Communicatie is gedurende de gehele looptijd van de toepassing van een instrument op een bouwwerk proportioneel gewaarborgd.
  5. De aansprakelijkheid voor schade in het geval niet aan het Bouwbesluit wordt voldaan, moet effectief zijn geregeld.

Meer uitleg over de eisen aan instrumenten en informatie over bestaande instrumenten kunt u nalezen in Toelatingseisen en instrumenten – 20140117