Stimuleringsprogramma proefprojecten Wkb

*** De stichting iBK is NIET betrokken bij de toekenning van uw aanvraag ***

U vraagt de STIPP-bijdrage rechtstreeks bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan. Na indienen van uw aanvraag ontvangt u meer informatie van de VNG. Voor vragen over de STIPP-regeling mail naar wkb@vng.nl.

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking getreden. Om goed voorbereid aan de start te staan kunt u (opdrachtgever, gemeente, aannemer of kwaliteitsborger) nu al ervaren hoe het is om te bouwen onder kwaliteitsborging via deelname aan een proefproject. Via onderstaand formulier kunt u een bijdrage aanvragen in de (meer)kosten die bouwen onder de Wkb met zich meebrengt.

De bijdrage is – zolang er budget is – beschikbaar voor verbouwprojecten. Vanaf 15 april 2024 kan er voor nieuwbouwprojecten geen bijdrage meer worden aangevraagd.

Per aannemer en/of opdrachtgever worden maximaal 16 aanvragen gehonoreerd.

Welke projecten komen voor een financiële bijdrage in aanmerking?
De bijdrage kan worden aangevraagd voor projecten die aan de volgende eisen voldoen:

 • De verbouwactiviteit moet vallen binnen gevolgklasse 1.
 • De aannemer en de kwaliteitsborger voeren de werkzaamheden uit alsof de Wkb al is ingevoerd. Dat wil zeggen dat risicobeoordeling en borgingsplan 4 weken voor start bouw vastgesteld moeten zijn.
 • De gemeente neemt (bij voorkeur actief) deel aan het project. Dat de vergunning al verleend is, is geen probleem.
 • De veiligheidsregio/ brandweer is bij voorkeur (rechtstreeks of via de gemeente) aangehaakt.
 • De kwaliteitsborger is opgenomen in het landelijke register van kwaliteitsborgers.
 • Het vergunningaanvraag is voor inwerkingtreding van de Wkb gedaan en het bouwproject is binnen 3 jaar afgerond
 • Ieder van de deelnemers kan, mede namens de overige deelnemers, de bijdrage aanvragen.
 • Het Aanjaagteam Wkb bepaalt, mede op basis van het type project en het aantal projecten dat door dezelfde partijen wordt aangevraagd, of een bijdrage wordt toegekend. Meer dat 16 aanvragen per aannemer is in ieder geval niet mogelijk.
 • Bij de aanvraag moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:
  • de offerte van de kwaliteitsborger
  • een door de aanvrager ingevuld offerteformulier in pdf-formaat
 • Aanvrager zonder deze 2 bijlagen worden niet in behandeling genomen.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten is geen overheid en geen subsidieverstrekkende instantie. Daarmee is er geen sprake van een subsidie. De bijdrage is een inkoopopdracht aan de aanvrager voor levering van diensten en producten, waarop BTW van toepassing is. Een factuur met BTW-specificatie is derhalve noodzakelijk.

In aanvulling hierop gelden enkele andere regels waaraan deelnemers moeten voldoen, zoals het per fase invullen van een enquête. Alle spelregels zijn te vinden in het document Spelregels STIPP en in het kort in de flyer Aan de slag met kwaliteitsborging. Met het aanvragen van de bijdrage verklaren deelnemers zich akkoord met de spelregels.

Voor wie is de financiële bijdrage bedoeld en wie kan een bijdrage aanvragen
Uitgangspunt is dat de opdrachtgever niet met extra kosten geconfronteerd wordt. De bijdrage is dan ook bedoeld voor de kosten van de inhuur van een kwaliteitsborger (offertebedrag, maximaal €5.000 excl. BTW) en de extra kosten van de aannemer* (€1.000 excl. BTW). Alle overige (leer)kosten worden door de deelnemers zelf gedragen. We gaan er van uit dat degene die de bijdrage ontvangt dit met de andere deelnemers verrekend.

Bij aanvragen in de categorie Verbouw geldt: er mag een bedrag worden geoffreerd ter hoogte van maximaal de (reële) kosten voor de kwaliteitsborger, met een maximum van EUR 5.000. Plus daarbij maximaal EUR 1.000 voor de kosten van de aannemer. In totaal maximaal EUR 6.000,- Alle bedragen excl. BTW

Meer informatie?
Voor deelnemers zijn over verschillende onderwerpen factsheets beschikbaar. Tevens is een korte brochure beschikbaar voor opdrachtgevers.

Voor meer informatie, vragen of ideeën voor een alternatief proefproject kunt u contact opnemen met het Aanjaagteam STIPP via het contactformulier.

——-

*Betreft een vergoeding voor de extra kosten gemaakt voor de interne kwaliteitsborging / het aanleveren van extra informatie aan de kwaliteitsborger. Uitgangspunt is dat de aannemer deze werkzaamheden uitvoert. Wordt dit door een architect of adviseur gedaan, dan is de vergoeding ook daarvoor te gebruiken. De verdeling van de bijdrage is aan partijen zelf.


1
2

Deelnemers proefproject

Gegevens bouwproject

Aanvraag financiële bijdrage

Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 2 bestanden uploaden.
Voeg de offerte van de kwaliteitsborger en het offerteformulier toe aan uw aanvraag. Geef in de bestandsnaam de naam van het project aan.

Mocht het formulier niet werken probeer dan eerst een andere browser en/of een andere locatie. Bijvoorbeeld via een mobiele verbinding of vanaf een ander netwerk. Sommige servers / filters blokkeren het formulier.

Mocht dit uiteindelijk niet lukken dan kunt in het uiterste geval de aanvraag doen door de volgende informatie te mailen aan wkb@vng.nl:

- Bedrijfsnaam, contactpersoon en mailadres van de initiatienemer


- Bedrijfsnaam, contactpersoon, mailadres en toe te passen instrument van de Kwaliteitsborger 


- Gemeenten, contactpersoon en mailadres van de initiatienemer


- Straat, huisnummer, postcode en plaats van het proefproject


- Type proefproject: nieuwbouw woningen, verbouw woningen, bedrijfshal, overig


- Beschrijving project (aantal + soort bouwactiviteit)


- Aan te vragen bijdrage (maximaal €6.000 excl. BTW) en wie de bijdrage aanvraag 


- Geef in de mail aan dat u:de spelregels gelezen en akkoord gaat met uitvoering van het proefproject volgens de spelregels
akkoord gaat met verwerking van de verstrekte gegevens t.b.v. de aanvraag en ondersteuning van het proefproject


- De twee bijlagen (zie hierboven) 

 Hou er rekening mee dat aanvragen de verwerking van aanvragen per mail aanzienlijk langer duren! Na ontvangst ontvangt een bevestiging van de aanvraag per mail van de VNG