Wat is de definitie van Gevolgklasse 1?

De Wet kwaliteitsborging borging voor het bouwen zal bij inwerkingtreding alleen gelden voor bouwwerken vallend onder Gevolgklasse 1. Welke bouwwerken hieronder vallen is vastgelegd in het (concept) Besluit kwaliteitsborging (zie afbeelding hierna). Het gaat samengevat om bouwactiviteiten die betrekking hebben op de volgende bouwwerken:

 • Grondgebonden eengezinswoningen, inclusief nevenfuncties (garage, kantoor aan huis)
 • Woonboten
 • Vakantiewoningen
 • Bedrijfspanden (industriefunctie) van maximaal 2 bouwlagen, inclusief een klein kantoor / kantine
 • Aanbouwen aan overige gebruiksfuncties van maximaal 2 bouwlagen voor opslag en dergelijke
 • Kleine fiets- en voetgangersbruggen (niet over rijks- of provinciale wegen), maximaal 20 meter overspanning
 • Overige bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog (masten, antennes, etc.)

Verbouwingen van hiervoor genoemde bouwwerken vallen (voor zover niet vergunningvrij) vanaf 6 maanden na inwerkingtreding van de Wkb ook onder gevolgklasse 1.

Vooralsnog vallen de volgende gevallen niet onder kwaliteitsborging:

 • Monumenten (rijks en gemeentelijk)
 • Bouwactiviteiten aan bouwwerken waarbij voor het gebruik een milieuvergunning nodig is
 • Bouwactiviteiten aan bouwwerken waarbij voor het gebruik een vergunning of melding brandveilig gebruik nodig is
 • Bouwactiviteiten waarbij er sprake is van een gelijkwaardige oplossing voor brand- of constructieve veiligheid, inclusief de toepassing van NEN 6060 en 6079

Deze bouwwerken vallen – net als andere bouwwerken die niet voldoen aan gevolgklasse 1 – vooralsnog onder het bestaande regime van de gemeentelijke vergunningverlening. In de eerste 3 jaar na invoering van de Wkb zal worden geëvalueerd of en zo ja met welke eventuele aanpassingen ook de rest van de bouwwerken onder de Wkb gaan vallen. Uitbreiding van gevolgklasse 1 zal niet eerder dan 5 jara na inwerkingtreding plaatsvinden.

Zie de factsheet Gevolgklasse en onderstaande visualisatie voor meer uitleg


Artikel 2.17 (bouwwerken die onder het stelsel van kwaliteitsborging vallen)

1. Categorieën bouwwerken als bedoeld in artikel 7ab, eerste lid, van de Woningwet zijn bouwactiviteiten die vallen onder gevolgklasse 1 als bedoeld in het tweede lid. 
2. Een bouwactiviteit valt onder gevolgklasse 1 als:
a. de bouwactiviteit geen rijksmonument, voorbeschermd rijksmonument, provinciaal monument, voorbeschermd provinciaal monument, gemeentelijk monument of voorbeschermd gemeentelijk monument betreft;
b. de bouwactiviteit alleen ten dienste staat van een gebruiksfunctie als bedoeld in het derde lid;
c. de bouwactiviteit niet betreft een bouwwerk waar voor het in gebruik nemen of gebruiken van het bouwwerk een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 6.7, eerste lid, is vereist;
d. bij de bouwactiviteit geen gelijkwaardige maatregel wordt toegepast in verband met een in dit besluit uit het oogpunt van constructieve veiligheid of brandveiligheid gestelde regel;
e. bij de bouwactiviteit geen toepassing is gegeven aan NEN 6060 of NEN 6079 bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte van een brandcompartiment;
f. de bouwactiviteit niet betreft een bouwwerk dat behoort tot een geval waarin een milieubelastende activiteit vergunningplichtig is op grond van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 
3. De gebruiksfunctie, bedoeld in het tweede lid, onder b, is:
a. een niet in een woongebouw gelegen grondgebonden woonfunctie, niet zijnde een woonfunctie voor zorg of een woonfunctie voor kamergewijze verhuur, en nevenfuncties daarvan;
b. een woonfunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk een drijvend bouwwerk betreft;
c. een niet in een logiesgebouw gelegen grondgebonden logiesfunctie;
d. een industriefunctie en nevengebruiksfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk uit niet meer dan twee bouwlagen bestaat;
e. een industriefunctie als nevengebruiksfunctie van een andere gebruiksfunctie, voor zover gelegen in een bijbehorend bouwwerk van niet meer dan twee bouwlagen;
f. een bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde voor een infrastructurele voorziening bestemd voor langzaam verkeer, voor zover niet gelegen over een rijks- of provinciale weg en met een te overbruggen afstand van niet meer dan 20 meter; of
g. een ander bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde dat niet hoger is dan 20 meter, met uitzondering van een infrastructurele voorzieningen bestemd voor verkeer anders dan bedoeld onder f en bouwwerken met een waterkerende functie.

Klik hier als u dit nuttig antwoord vindt.
25 anderen vonden dit nuttig.


Category: Algemeen: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

← Wat is de definitie van Gevolgklasse 1?

26 gedachten over “Wat is de definitie van Gevolgklasse 1?”

 1. Als ik een bedrijfsverzamelgebouw heb met 10 brandcompartimenten van 2500 m2 en voor de rest ook aan alle eisen van het BBL voldoe dan zou dit gebouw dus vallen onder gevolgklasse 1?

  1. Dat is juist. Het gebouw voldoet dan aan de regels van 2.17 Bbl: industriefunctie, geen gelijkwaardigheid, gen gebruiksmelding, geen milieuvergunning. Dus inderdaad te bouwen onder kwaliteitsborging.

 2. Wanneer je een gecombineerd werk hebt, bestaande uit én grondgebonden woningen én appartementen, hoe moet je hier dan mee om gaan? vallen deze onder gevolgklasse 1 voor wat betreft de grondgebonden woningen óf, wanneer je één vergunning voor volledige werk aanvraagt, valt deze dan in zijn geheel onder gevolgklasse 2?

  1. Alleen als de gehele bouwactiviteit onder gevolgklasse 1 valt kan met een melding onder de Wkb worden volstaan. Dus bij gecombineerde projecten gevolgklasse 1 en andere gevolgklasse zal voor het gehele project vergunning aangevraagd moeten worden. Een andere optie is het project splitsen in 1) een vergunning voor de appartementen en 2) een melding voor de grondgebonden woningen.

 3. Voor kleine bruggen lijkt de gevolgklasse aanduiding niet aan te sluiten op de door het bouwbesluit aangewezen NEN-EN 1990 inclusief Nationale Bijlage. Zo ontbreekt bij categorie f (volgens de wet) de uitzondering van langzaam verkeersbruggen over landelijke spoorwegen die altijd in gevolgklasse 3 zullen vallen. Aan de andere kant ontbreken verkeersbruggen die volgens NEN-EN 1990 juist in gevolgklasse 1b zullen vallen (bv verkeersbruggen in woonwijken).
  Wat heeft nu voorrang bij de vaststelling van de gevolgklasse: de wet of NEN-EN 1990 (die voortvloeit uit Europese regelgeving)?

  1. Voor alle duidelijkheid: de wet gaat voor op de nationale bijlage. Met betrekking tot die vraag is dat overigens niet relevant: de consequente classes in de Eurocodes hebben geen directe relatie met de gevolgklasse van de Wkb. Bij het bepalen of een bouwwerk valt onder de Wkb miet u uitgaan van de bijbehorende definities in de Wkb. Met betrekking tot de toepassing van de Eurocodes bevat gevolgklasse 1 van de Wkb een aantal bouwactiviteiten die onder CC2 vallen.

  1. Bouwwerken met een waterkerende functie zijn uitgesloten van gevolgklasse 1, zie 2.17, eerste lid onder g. Overigens zijn kleine stuwen en dergelijk vergunningvrij voor bouwen.

  1. Nee, alleen grondgebonden woonfuncties vallen onder gevolgklasse 1. Woongebouwen worden niet genoemd in de definitie gevolgklasse 1.

 4. Het concept Besluit dd 6 jan 2021 tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met duurzaam gebruik van daken introduceert de bevoegdheid voor gemeenten om bij maatwerk te bepalen dat de daken van industriefuncties gebruikt worden voor de opwek van hernieuwbare energie of maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie, zoals groendaken.
  VRAAG: Indien op een bedrijfspand 2.500 m2?

  1. Ja. Een industriefunctie plus eventuele nevenfunctie valt onder gevolgklasse 1 voor zover er geen gelijkwaardige maatregel van toepassing is. Het wijzigen van de dakconstructie valt daar dan dus ook onder.

   1. En wat als een dak van 2.500 m2 wordt volgelegd met PV-panelen en de dakconstructie niet gewijzigd wordt? Moet het bevoegd gezag in dat geval wel of niet worden geinformeerd?

   2. Een dergelijke activiteit – het plaatsen van zonnepanelen op een dak – is vergunningvrij.

 5. Indien een hoogbouw appartementencomplex vanaf de buitenzijde wordt gerenoveerd (geisoleerd idem Grenfell tower Londen), valt dit dan onder gevolgklasse 1? En zo ja, waar kan ik dat dan vinden.

  1. Nee. De Wkb gaat over bouwen en verbouwen van in eerste instantie bouwwerken vallend onder gevolgklasse 1. Aangezien een appartementencomplex niet valt onder gevolgklasse 1 valt het isoleren daarvan ook niet onder gevolgklasse 1.

   1. Klopt het dat als de bestaande gevel constructief niet wordt gewijzigd er geen vergunning nodig is en de activiteit (het extra isoleren van de schil) na invoering van de WKB alleen moet worden gemeld voor aanvang werkzaamheden?

   2. Als er geen vergunning voor het bouwen nodig is dan is er ook geen melding voor aanvang werkzaamheden nodig. Voor het aanbrengen van isolatie zal alleen een vergunning nodig zijn indien dat specifieke hoge gebouwen betreft.

   3. Als er constructief dus niets aan de gevel wordt gewijzigd is zoals ik begrijp uit het antwoord alleen een vergunning nodig voor het extra isoleren van de schil indien het een zg specifiek hoog gebouw betreft.
    Wat is de definitie cq omschrijving van een specifiek hoog gebouw? Is dat afhankelijk van het type gebruikers en/of de hoogte?

   4. Dat is juist. Voor de definitie van vergunningplichtige situaties zal worden aangesloten bij bouwwerken die ook zijn meegenomen in de inventarisatie van bouwwerken met mogelijk risicovolle gevels.

    Voor de duidelijkheid: het gaat hier over de vergunningplicht voor de bouwactiviteit. Mogelijk is er wel een vergunning nodig voor de omgevingsplanactiviteit. Gemeenten bepalen zelf of dit het geval is.

 6. Van alle onder de wet vallende bouwwerken zullen proefprojecten gestart en geëvalueerd worden.
  Artikel 135, lid 2 onder b stelt een kwaliteitsborger verplicht bij de bouw van een drijvend bouwwerk met woonfunctie of nevenfuncties daarvan. Nu is de bouwplaats en het bouwproces van dit soort bouwwerken behoorlijk afwijkend van de bouwpraktijk van andere woningen.
  Zijn er al proefprojecten uitgevoerd of gepland voor deze bouwwerken om aan de eerste zin te kunnen voldoen.
  Zijn er al resultaten over te vinden, en zo ja waar?

  1. Inderdaad vallen ook drijvende woningen onder kwaliteitsborging. Helaas zijn er nog geen proefprojecten met dergelijke bouwwerken uitgevoerd.

 7. Een industriefunctie met minder dan 150 personen maar met een heel groot brandcompartiment en zonder milieuvergunning (maar bijvoorbeeld wel een melding) bepaald met NEN 6079 valt dus wel onder gevolgklasse 1?

  1. Nee, alleen als het binnen de maximale prestatie-eis blijft (2500 m2) is sprake van gevolgklasse 1. Een omvang berekend op basis van NEN 6079 / 6060 is van gevolgklasse 1 uitgesloten

 8. Art. 1.35 gevolgklasse 1 stelt onder 2d een industriefunctie met max. 2 bouwlagen.
  Waar halen jullie de info vandaan dat dit niet geldt voor Bouwwerken waarbij voor het gebruik een milieuvergunning nodig is en Bouwwerken waarbij voor het gebruik een vergunning of melding brandveilig gebruik nodig is ?

  Hoe wordt de gevolgklasse van een nieuwe winkel voor een supermarkt beoordeelt als dit een 1-laagse bouwwerk is met slecht een kantoor/pauzeruimte van max. ca. 50 m2 ?

  1. Dat kunt u lezen in het eerste lid, onder e van 1.35. Hier wordt verwezen naar een vergunning voor het in werking hebben van een inrichting en dat is een milieuvergunning.

   Een supermarkt is een winkelfunctie en valt dus niet onder gevolgklasse 1. Het gata om de industriefunctie: bedrijfshallen, kassen, etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.