Verslag tweede termijn debat #Wkb

Vijf Kamerleden maakten tijdens de tweede termijn van het debat Wet kwaliteitsborging voor te bouwen van de gelegenheid gebruik een laatste opmerking te maken of moties en amendementen in te dienen. De meesten hielden het – na een welkom aan de nieuw minister Plasterk – kort en in 36 minuten was het debat voorbij. Dinsdag 21 februari om 15.00 uur is de stemming en weten we meer.

Een korte samenvatting van de tweede termijn, inclusief een overzicht van amendementen en moties en de reactie hierop van minister Plasterk. De stukken zelf zijn te vinden via het overzicht van het wetgevingsdossier.

De Vries (PvdA) begon met nogmaals te herhalen dat het wetsvoorstel volgens hem erg complex is. Gezien het belang van een betere consumentenbescherming in de rest van het wetsvoorstel, neem De Vries het stelsel ‘voor lief’. De Vries vroeg verder de minister de eerdere toezeggingen met betrekking tot onderzoek naar verzekeringen, de positie van huurders en een eenvoudige wijze van geschillenbeslechting te onderzoek, wat de minister ook heeft gedaan. De Vries diende 3 amendementen en 2 moties in:

  • Amendement 15 expliceert de waarschuwingsplicht van de aannemer. De aannemer moet een waarschuwing conform de waarschuwingsplicht in het BW voortaan schriftelijk doen en daarbij aangeven wat de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst zijn. Met dit amendement wordt duidelijker waarvoor de aannemer aansprakelijk is. Minister Plasterk laat het oordeel over dit amendement aan de Kamer.
  • Doel van amendement 16 is dat het bevoegd gezag bij de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen die valt onder kwaliteitsborging een risicobeoordeling van het bouwwerk ontvangt. Dit wordt bepaald via een toevoeging aan artikel 2.8 van de Wabo en vervolgens uitgewerkt via lagere wetgeving. Minister Plasterk laat het oordeel over deze motie aan de Kamer waarbij hij aangaf dit amendement te lezen als het verstrekken van een risicobeoordeling aan de gemeente in het kader van haar handhavende taak en niet om deze inhoudelijk te beoordelen en het werk van de kwaliteitsborger over te doen.
  • Amendement 17 introduceert een consumentendossier – door de aannemer te leveren aan zijn opdrachtgever bij gereedmelding – maar de gemeente heeft hierbij geen rol meer. Het amendement zorgt er verder voor dat bij AMvB regels opgenomen moeten worden inzake het dossier bevoegd gezag. Dit laatste was al voorzien in de concept-AMvB maar kent met dit amendement een directe wettelijke grondslag. Minister Plasterk laat het oordeel over dit amendement aan de Kamer waarbij hij ook bij deze motie aangaf deze te lezen in het kader van de handhavingstaak van de gemeente.
  • De eerste motie van De Vries (nr. 19) is samen met Van der Linde ingediend en roept de minister op te bevorderen dat er een stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen en erkende technische toepassingen ontstaat. Een onafhankelijke instantie zou deze moeten beoordelen en bij toelating zou slechts een marginale toetsing door een kwaliteitsborger plaats hoeven vinden. Minister Plasterk liet het oordeel over deze motie aan de Kamer
  • De tweede motie van De Vries (nr. 20) betreft de kwaliteitsborging bij Rijksmonumenten. Deze zouden pas in een volgende fase meegenomen moeten worden in het stelsel. Minister Plasterk ontraadde deze motie aangezien daar er naar zijn mening voldoende waarborgen in het stelsel zijn, ook voor monumenten.

De Tweede spreker van de avond was Van der Linde (VVD). Naar de mening van Van der Linde lag er een voorstel van wet voor dat recht doet aan alle belangen. Gezien de discussie rondom de aansprakelijkheid (CDA – minder / PvdA – meer) diende Van der Linde een motie in (nr. 22) met het voorstel de aansprakelijkheid te laten en dit punt mee te nemen in de evaluatie. Minister Plasterk liet het oordeel over deze motie aan de Kamer.

Ronnes (CDA) ging in zijn bijdrage nogmaals in op de aansprakelijkheidsverdeling en diende hier het aangepast amendement 18 over in. Het nieuwe amendement probeert een einde te maken aan de discussie uit de eerste termijn over of de bakker en het schoolbestuur nu wel of niet als professionele opdrachtgever gezien moeten worden. In het voorstel van Ronnes is de gewijzigde aansprakelijkheid alleen aan de orde voor een “natuurlijk persoon die niet vanuit diens opleiding, beroep of bedrijf over een bijzondere deskundigheid ten aanzien van de bouw van het bouwwerk beschikt.” Met dit voorstel worden de discussies over de bakker en het schoolbestuur naar de mening van Ronnes beslecht. Dit is overigens maar de vraag, aangezien de bakker die vanuit een eenmanszaak bouwt nu anders wordt behandeld als de bakker die een VOF heeft opgericht voor zijn werkzaamheden. En ook verenigingen, stichtingen en bijvoorbeeld schoolbesturen worden volgens dit voorstel als ‘professioneel’ gezien. Minister Plasterk ontraadde het amendement.
Ronnes diende ook nog drie moties in.

  • De eerste motie (nr. 24) roept de regering op te komen met een bestuursakkoord over verlaging van de leges.
  • De tweede motie (nr. 23) betreft – net als motie nr. 20 – de oproep rijksmonumenten pas mee te nemen als daar meer duidelijkheid over is.
  • Als laatste motie tenslotte vraagt Ronnes de regering in motie nr. 25 om VACpunt Wonen financieel behulpzaam te zijn bij de verdere ontwikkeling van hun kwaliteitsstempel.

Minister Plasterk ontraadde ook hier de motie over monumenten. Minister Plasterk gaf aan de motie inzake leges te zien als ondersteuning van beleid en de minister gaf op voorhand aan VACpunt Wonen eenmalig te willen ondersteunen.

Als vierde spreker nam Bashir (SP) het woord. Evenals in eerste termijn gaf Bashir aan de wet als een privatiseringsoperatie te zien en dit niet verantwoord te vinden. Daarnaast diende Bashir een amendement in (nr. 21) waarin een verplichte verzekerde garantie is opgenomen. De verzekeringsplicht zou moeten gelden voor de consument en voor overige opdrachtgevers indien er geen sprake is van regieopdracht. Minister Blok ontraadde de motie omdat een verplichte verzekering geen prikkel is voor kwaliteit en partijen de mogelijkheid biedt aansprakelijkheid te verleggen. De minister gaf tevens aan een verplichting te duur is voor met name kleine bouwers.

Madlener (PVV) benadrukte in zijn bijdrage aan de tweede termijn zijn zorgen over de kosten van het stelsel. Een motie achtte Madlener hier van generlei waarde aangezien de minister eerder al had aangeven geen garanties te kunnen en willen geven op het verlagen van de leges.

Het wachten is nu op de stemming. Diverse partijen – waaronder Aedes en Bouwend Nederland – gaan er van uit dat deze positief zal uitvallen en het wetsvoorstel door kan naar de Eerste Kamer…