Onderzoeken Wkb naar Tweede Kamer

image002Vooruitlopend op het wetsvoorstel zelf, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag de onderzoeken over de kosten en baten van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer toegezonden. Het betreft de door EIB uitgevoerde maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) en de door Sira Consulting uitgevoerde onderzoeken naar de administratieve lasten (AL) voor burgers en bedrijven en de financiële gevolgen voor gemeenten.

De MKBA laat zien dat het wetsvoorstel een positief effect heeft op de maatschappelijke kosten en baten en ook uit het AL-onderzoek komt een beperkte afname van de administratieve lasten naar voren. Het onderzoek naar de financiële gevolgen voor gemeenten leidt niet tot een directe uitkomst. De onderzoekers constateren dat de gemeentelijke praktijk te divers is om te komen tot een uitspraak over de gevolgen voor (individuele) gemeenten. Wat in de onderzoeken niet aan de orde komt zijn de aanpassingen in de leges als gevolg van het wetsvoorstel.

In de begeleidende brief geeft minister Blok aan de komende tijd nog enkele aanvullende gesprekken met bouwende partijen, overheden en consumentenorganisaties te gaan voeren ter afronding van het wetsvoorstel. De verwachting is dat de gesprekken in februari zullen worden afgerond.

De brief en de onderzoeken zijn via deze link te lezen.

Eerder heeft iBK een advies gepubliceerd over de planning van het wetsvoorstel. De beoogde toezending van het wetsvoorstel aan de Kamer past binnen deze planning.