Van publiek naar privaat; en de gemeente dan?

VerlijsdonkIn opdracht van de gemeente Helmond heeft Kim Verlijsdonk in het kader van haar studie aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de voorgenomen stelselwijziging voor gemeenten. In het rapport wordt onder meer geconcludeerd dat met name de toekomstige regels rondom de risicoklassen – en discussies hierover – en het wegvallen / opstappen van de kwaliteitsborger van belang zijn voor een goede taakinvulling door de gemeente. De kwaliteitsborger zelf zal niet snel melding van eventuele problemen maken: het is zaak dat dit via de rijksoverheid loopt.

De slotconclusie is dat het voor gemeenten zaak is de ontwikkelingen nauw te volgen en eventueel alvast te experimenteren met de nieuwe werkwijze. Dit om in beeld te krijgen wat de wijzigingen betekenen voor de personele organisatie en de resterende taak van gemeenten. Het volledige rapport is hier te lezen.