De informatieplicht voor kwaliteitsborgers in de #Wkb

In het ontwerp Besluit kwaliteitsborging is een informatieplicht opgenomen voor kwaliteitsborgers. Artikel 1.42, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 bepaalt – na invoering van de Wkb – dat de kwaliteitsborger bij de bouw betrokken partijen moet informeren over bij de kwaliteitsborging geconstateerde afwijkingen van de voorschriften in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit 2012. In de toelichting bij het voorschrift wordt aangegeven dat de informatie zowel aan de opdrachtgever, de aannemer, (indien bekend) de toekomstige gebruikers en – in afschrift – het bevoegd gezag gemeld moet worden.
De wijze waarop deze informatieplicht vorm krijgt moet in de verschillende instrumenten voor kwaliteitsborging worden vastgelegd.

Uitgangspunten bij de invulling van de informatieplicht zijn dat de verplichting alleen betrekking heeft op het voldoen aan de voorschriften in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit 2012 en dat deze plicht is gericht op afwijkingen die het uiteindelijke gebruik in de weg staan (omdat de kwaliteitsborger geen verklaring kan afgeven indien de afwijkingen niet worden hersteld). De informatieplicht heeft dan ook betrekking op die onvolkomenheden die, indien deze bij oplevering nog steeds aanwezig zijn, ertoe leiden dat de kwaliteitsborger geen verklaring afgeeft en de redenen daarvan. Deze informatie geeft de genoemde partijen de mogelijkheid om in onderling overleg de onvolkomenheden tijdig op te lossen en zo nodig herstelwerkzaamheden uit te voeren. De gemeente krijgt hiermee informatie die ze kan gebruiken bij de afweging of tot handhaving moet worden overgaan.