Minister Ollongren verzoekt Eerste Kamer behandeling Wkb te hervatten

Na enkele maanden vertraging is op 29 juni de brief van minister Ollongren over de stand van zaken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Eerste Kamer (en in afschrift aan de Tweede Kamer) verzonden. In de brief geeft de minister uitleg over de in de afgelopen periode gevoerde overleggen en het verdere wetstraject. De brief gaat in op de volgende vragen van de Eerste Kamer:

  • De onduidelijkheid over de inhoud en strekking van enkele door de Tweede Kamer aangenomen amendementen, in het bijzonder de vraag hoe de toelichting op deze amendementen en de uitleg die hieraan in de parlementaire behandeling is gegeven, zich verhoudt tot de inhoud ervan. De minister wijst in de brief op de uitleg van haar ambtsvoorganger bij het behandelen van de betreffende amendementen. Ten aanzien van de vraag wat nu leidend is stelt de minister: “Ik onderschrijf de beoordelingen en de uitleg van de amendementen, zoals deze door mijn beide ambtsvoorgangers op dit dossier zijn gegeven. Ik ben voornemens de uitleg van de amendementen en de verdere uitwerking van het beoogde stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen zo veel als mogelijk vast te leggen in de lagere regelgeving. Hiermee wordt ondubbelzinnig vastgelegd welke teksten leidend zijn voor lezing en interpretatie van de wet.”
  • De vraag hoever de aansprakelijkheid van de aannemer strekt, mede in relatie tot zijn waarschuwingsplicht. De minister geeft een toelichting op de uitwerking in het wetsvoorstel en geeft aan de bepalingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van de aannemer en de waarschuwingsplicht vanaf de inwerkingtreding van het beoogde stelsel te zullen monitoren.
  • De wijze waarop de bevoegdheidsverdeling tussen het bevoegd gezag en de kwaliteitsborger is geregeld. Minister Ollongren geeft aan op dit punt te werken aan afspraken met de VNG. Deze afspraken zullen na de zomer, als de nieuwe colleges zijn gevormd, voor bestuurlijke besluitvorming binnen de VNG worden voorgelegd. Zaken die in ieder geval meegenomen zullen worden zijn het moment en wijze van invoering, informatie-uitwisseling, mogelijke ICT-aspecten voor gemeenten en een gezamenlijk implementatieplan.

De minister eindigt de brief met het verzoek aan de Eerste Kamer om de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten. De gehele brief is te lezen via deze link. De bijlagen zijn te vinden via Rijksoverheid.nl.

Reacties op de brief

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland heeft ontstemd gereageerd. In een artikel in Cobouw geeft Wico Ankersmit aan dat de suggestie van de minister dat er sprake is van een akkoord onjuist is. In een reactie laat een woordvoerder van de minister weten dat dit ook niet als zodanig in de brief staat. Na de zomer zal een akkoord voor besluitvorming aan de VNG worden voorgelegd. De minister geeft verder aan dat de weergave in de brief over de stand van zaken zelfs met de VNG is afgestemd. De VNG heeft op 5 juli schriftelijk op de brief gereageerd en ook de andere voor- en tegenstanders van de Wkb roeren zich door richting minister en/of Eerste Kamer aan te geven dat het tijd wordt de wet in te voeren.

Daarmee zijn we – bijna een jaar later – weer daar waar we gebleven waren: de Eerste Kamer. Helaas inclusief de discussie over wat er nu wel en niet op papier staat….