Tweede nieuwsbrief SWK Kwaliteitsborging

imageSWK – één van de drie deelnemers aan het Experiment met het Keurmerk van de Stichting Garantiewoning – houdt u op de hoogte van de het experiment in een periodieke nieuwsbrief. Hieronder vindt u de tweede nieuwsbrief van 28 januari 2015.

Voortgang
SWK is gestart met het Experiment Verbeterde Kwaliteitsborging. In de vorige SWK Nieuwsbrief is aangekondigd dat er per 1 oktober 2014 in vijf gemeenten voor projecten met grondgebonden woningen een ander traject voor de verstrekking van de omgevingsvergunning zou worden toegepast. Inmiddels is dit realiteit geworden voor een aantal SWK-projecten; zowel in de Gemeente Rotterdam als in de Gemeente Den Haag zijn projecten gestart onder het Experiment. In totaal zijn 127 woningen in 7 verschillende projecten van SWK-deelnemers aangemeld.

Procedure
Natuurlijk is het voor alle partijen nog wennen aan de nieuwe procedure en moet er nog de nodige ervaring opgedaan worden met de nieuwe werkwijze. SWK-deelnemers die aan het Experiment met Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB) deelnemen krijgen vanuit een andere verantwoordelijkheid te maken met SWK bij de aanmelding, acceptatie en oplevering van een project. Om dit correct te regelen is een aanvullende inschrijvingsovereenkomst noodzakelijk die de veranderende rollen van de betrokken partijen weergeeft.

Beoordeling
Op basis van de ervaringen met de eerste projecten is duidelijk geworden dat er verschillen zijn tussen de documenten die bij een vergunningaanvraag horen en de documenten die nodig zijn voor de waarborgacceptatie van SWK. Oorzaak is dat de SWK-beoordeling van een project vaak later in het ontwikkelingsproces plaatsvindt dan de gebruikelijke toets van de gemeente. In het Experiment wordt voor het verstrekken van de omgevingsvergunning getoetst aan de eisen van welstand, bestemmingsplan en omgevingsveiligheid. Technische toetsing op het Bouwbesluit blijft in het Experiment bij de omgevingsvergunning achterwege. Daarmee kan dus vroeg in de ontwikkelingsfase een omgevingsvergunning worden aangevraagd en vindt de fase technische kwaliteit later plaats.

Technische toets
De benodigde projectdocumenten moeten uiterlijk 6 weken voor start bouw in het bezit zijn van SWK. In het Experiment is vastgelegd dat pas mag worden gestart met de bouw als de omgevingsvergunning is verstrekt en acceptatie door een waarborgfonds heeft plaatsgevonden. De acceptatie door SWK wordt aantoonbaar gemaakt door afgifte van een Verklaring Planacceptatie.

Juridische toets
Om verkoop te faciliteren heeft SWK de juridische goedkeuring van de contractstukken losgekoppeld van de technische toetsing en de definitieve acceptatie. Voorwaarde voor een juridische goedkeuring is wel dat in het modelcontract een opschortende voorwaarde is opgenomen; indien het project uiteindelijk niet wordt geaccepteerd krijgt de koper de mogelijkheid af te zien van de koop. Door deze werkwijze hoeft het verkoopproces geen vertraging op te lopen.
Bijeenkomst Verbeterde Kwaliteitsborging in het Nieuwe Instituut

Deelnemers SWK
De belangstelling voor de SWK-bijeenkomst op 28 oktober 2014 in het Nieuwe Instituut te Rotterdam over de ontwikkeling van Verbeterde Kwaliteitsborging en het Experiment was groot. Veel van de aangesloten ondernemingen toonden belangstelling voor deze nieuwe ontwikkeling en de rol van SWK hierbij. De deelnemers waren positief over de initiatieven die tot nu toe genomen zijn door SWK maar hadden ook vragen over de te volgen procedure en de koppeling daarvan met het eigen ontwikkelings- en realisatieproces.

Presentatie
Tijdens deze bijeenkomst is door Hans Kroon (SWK) een beeld gegeven van de in voorbereiding zijnde wet, het door het Ministerie gestarte Experiment en de wijze waarop SWK, samen met de aangesloten deelnemers hierop denkt in te spelen. De aanpak van SWK werd door de aanwezige vertegenwoordigers positief beoordeeld en is inmiddels nog verder uitgewerkt. Als de wetgeving verder duidelijk wordt en ook de ervaringen van het gestarte Experiment zijn geïnventariseerd, zal er zeker een vervolg komen op deze succesvolle bijeenkomst.

Verbeterde Kwaliteitsborging en deelname SWK
Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB)
De verbeterde kwaliteitsborging is niet ontstaan uit een behoefte voor verandering of risicobeheersing bij SWK en/of de verzekeraar. De bestaande plantoetsing en acceptatieprocedure leverden voldoende borging op om tot afspraken te komen met de verzekeraar. De nieuwe verbintenis met de verzekeraar voor de komende jaren is daar het bewijs van. De overheid heeft verbeterde kwaliteitsborging geïntroduceerd met de gedachte om de reeds bestaande wettelijke verantwoordelijkheid in de bouwwetgeving beter te laten aansluiten op de ontwikkelingen in de praktijk.

Ontwerp versus eindproduct
Het ontwerpproces van een woning wordt steeds korter en veel ontwerpuitgangspunten worden pas later in het proces bepaald. Door de ondernemer de verantwoordelijkheid te laten nemen voor het aantonen van de bouwkwaliteit komen de informatiestroom en de kwaliteitscontrole veel dichter bij het ontwerp- en realisatieproces te staan. Dit heeft tot resultaat dat er meer toetsingsmomenten worden ingebouwd en het eindproduct bij oplevering ook daadwerkelijk aan de regelgeving en kwaliteitsuitgangspunten voldoet.

Instrumenten Verbeterde Kwaliteitsborging
Controle of het bouwproces daadwerkelijk door de verantwoordelijke partijen wordt getoetst kan op vele verschillende manieren met vele verschillende controle-instrumenten. De overheid stelt indirect richtlijnen op voor controle-instrumenten en deze richtlijnen worden bewaakt door middel van een erkenningsregeling. Door de reeds bestaande werkwijze van SWK waarin controle en acceptatie van projecten is opgenomen met als basis het Bouwbesluit en de kwaliteit (goed en deugdelijk werk), is het niet meer dan logisch dat bij de ontwikkeling van Verbeterde Kwaliteitsborging ook naar deze werkwijze is gekeken.

Experiment
Dit heeft geresulteerd in een Experiment met alle waarborgfondsen, dat op 1 oktober 2014 is gestart. Binnen het Experiment wordt met de ontwikkelde werkwijze zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten op de reeds bestaande werkwijze van SWK om de inspanning en kosten van de verandering voor de deelnemer en SWK in dit traject zo laag mogelijk te houden. Ook de keuzevrijheid welk kwaliteitssysteem wordt toegepast moet zo groot mogelijk blijven en door de deelnemer zelf worden bepaald.

SWK
Veranderingen in het bouwproces hebben altijd invloed op de verhouding en omgang met de deelnemer door SWK. Dit is onvermijdelijk. De aanvullende inschrijvingsovereenkomst en veranderingen in de procedure van planacceptatie zijn daar voorbeelden van. Indien u als SWK-deelnemer binnenkort een project aanmeldt binnen het Experiment en u heeft als vestiging nog niet eerder een project aangemeld, dan krijgt u vanuit SWK de eerder genoemde aanvullende inschrijvingsovereenkomst ter ondertekening voorgelegd. En uiteraard kunt u rekenen op maatwerk.

Voortgang via de SWK Nieuwsbrief
In de komende maanden zal veel ervaring opgedaan worden met de verschillende procedures binnen het Experiment; de praktische beoordeling en acceptatie van plannen. In een volgende Nieuwsbrief zullen wij u hierover verder informeren. Op de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit kunt u actuele informatie vinden over verbetering kwaliteitsborging en hier kunt zich eveneens aanmelden voor nieuwsberichten.

Copyright © 2015 SWK, All rights reserved.