Magazine #kwaliteitsborging Omgevinsweb

Met trots presenteert de redactie van Omgevingsweb u het zesde nummer van Omgevingsweb Magazines, een diepgaand online magazine dat u toegang geeft tot verdiepende juridische content geschreven door specialisten en professionals op het gebied van het omgevingsrecht.

Dit nummer betreft het thema Private kwaliteitsborging. Private kwaliteitsborging is een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen en -procedures waarmee marktpartijen aantoonbaar garanderen dat het te realiseren bouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft. Het kwaliteitsniveau is gerelateerd aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. Dit betekent een andere rol voor bouw- en woningtoezicht.

Met dit magazine bent u compleet op de hoogte van de juridische ins-en-outs van Private kwaliteitsborging en hoe dit in de praktijk wordt toegepast en uitgevoerd.

Wij wensen u veel leesplezier!

Redactie Omgevingsweb

Reactie VBWTN op MKBA

Op 29 januari 2016 heeft het ministerie van BZK de resultaten van een maatschappelijke kosten-baten analyse van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Tweede Kamer toegezonden. In een schriftelijke reactie laat de Vereniging Bouw- en Woninhtoezicht aan minister Blok weten de uitkomsten van de MKBA op een aantal punten in twijfel te trekken. Tevens heeft VBWTN grote bezwaren tegen de in de MKBA opgenomen veronderstelling dat gemeenten bij veel bouwwerken feitelijk niets meer bijdragen als het om de kwaliteit gaat.

De reactie en de brief van VBWTN zijn te lezen via deze link. Via de link is tevens meer informatie te vinden over het overleg van minster Blok met de Tweede Kamer op 16 maart a.s. waar onder meer de voortgang van de Wet kwaliteitsborging is geagendeerd.

Legeskorting met private bouwplantoetsing in 2016

Zoals ieder jaar publiceert Rowiq Advies ook nu weer een overzicht van gemeenten waar met toepassing van BRL5019 (of in sommige gevallen een ander instrument) korting op de leges voor een omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verkregen. De lijst groeit gestaag en bevat inmiddels 26 gemeenten, waaronder 6 nieuwe. Rowiq doet op de website een oproep om te melden of er gemeenten ontbreken. Aan de lijst kan in ieder geval Sint Anthonis worden toegevoegd, waar vanaf 1 januari 2016 25% korting wordt verstrekt aan partijen die deelnemen aan het experiment met het Keurmerk Garantiewoningen.

Interessant zijn vooral de gemeenten Steenbergen en Kaag en Braassem. Beide gemeenten zijn gestart met een brede pilot, waarbij feitelijk gewerkt wordt zoals na de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging is beoogd.

“Leges zijn de molensteen om de nek van de private kwaliteitsborging”

Onder deze prikkelende titel presenteert de Vereniging Bouwtoezicht Nederland een analyse van de mogelijke afname van de leges bij invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. VBWTN doet dit op basis van een berekening van de afname van het aantal uren bij het wegvallen van Gevolgklasse 1 en komt tot 17% reductie van de tijdbesteding en eenzelfde afname van de leges.

Alhoewel er natuurlijk het nodig valt af te dingen op de analyse – met name de relatie tussen kosten en Gevolgklasse: een woningbouwproject van 25 woningen is ook Gevolgklasse 1 – laat de het stuk vooral zien dat leges voor een heel groot deel besteed worden aan andere zaken dan de toetsing aan het Bouwbesluit. VBWTN lijkt met het stuk vooral de verwachtingen te willen temperen dat de leges fors omlaag zullen gaan. Zoals in het stuk aangegeven verschilt de aanpak per gemeente fors en zal dus ook de te verwachten verlaging van de leges sterk verschillen.

Of sprake is van een molensteen is niet duidelijk, maar dat de leges en andere kosten het debat lijken te ‘gijzelen’ is wel duidelijk. Het wachten is overigens op een analyse die de kosten van de resterende taken duidelijk maakt…..

De gehele analyse is te lezen via de website van VBWTN.

Enquête Bouwadviesinstituut: 3/4 verwacht gevolgen voor bedrijven

Figuur WkbIn de afgelopen periode is door het Bouwadviesinstituut een enquête gehouden onder adviseurs en bouwbedrijven. Uit de enquête blijkt dat bedrijven verwachten dat de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen de nodige gevolgen zal hebben voor hun werk. Ook verwacht een meerderheid van de respondenten dat de kosten zullen toenemen, met name voor de opdrachtgever. De helft verwacht dat tegenover deze hogere kosten ook een toename van de kwaliteit staat.

Lees hier de presentatie met alle resultaten van de enquête.

Gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor private contracten

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal leiden tot gewijzigde verhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Op 9 juni jl. heeft  prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis hierover een voordracht gehouden tijdens een mini-symposium van SKG-Ikob. In haar voordracht bespreekt prof. Chao de mogelijke gevolgen voor de relaties die tussen verschillende partijen in het bouwproces aanwezig zijn. De focus ligt daarbij op de positie van de nieuwe partijen in het stelsel: de kwaliteitsborger, de instrumentaanbieder en de toelatingsorganisatie.

Leidt het nieuwe stelsel tot een nieuwe verdeling in aansprakelijkheid en moeten bestaande overeenkomsten hierop worden aangepast. Deze vragen die prof. Chao in haar presentatie stelt zijn nadrukkelijk van belang voor het nieuwe stelsel.

Klik hier om de gehele presentatie te lezen

“Awareness: er is nog veel te doen bij bedrijven!”

In de nieuwsbrief van september beschrijft SWK hoe haar deelnemers in de toekomst gebruik kunnen maken van de diensten van SWK. SWK benadrukt daarbij met name dat er tijdig moet worden geanticipeerd op de nieuwe wet: “Om echter als organisatie klaar te zijn voor de invoering van de Wet is het gewenst tijdig een keuze te maken voor een instrument.”

Lees de nieuwsbrief hier.

Vergunningvrij bouwen tijdens de nieuwbouw

Door NEPROM 
Bij de bouw van een nieuw gebouw is het sinds 2010 op grond van de regels voor vergunningvrij bouwen geoorloofd om direct met het vergunde hoofdgebouw mee vergunningvrij dakkapellen en aan- en uitbouwen te realiseren.

Wij kregen de vraag binnen welke gevolgen dit heeft voor het aanleveren van de EPC-berekening en de EPC-norm waaraan het gebouw moet voldoen. Is dat conform nieuwbouweisen? Navraag bij het ministerie leert dat er voor de vergunningvrije delen, géén separate EPC-berekening van het uiteindelijke hoofdgebouw, inclusief vergunningvrije dakkapellen, aan- of uitbouwen overgelegd hoeft te worden. Bij de aanvraag is dan al een berekening overlegd van het gebouw waar vergunning voor wordt aangevraagd. Wel is het zo dat het hoofdgebouw samen met de aan- of uitbouw bij gereedmelding moet voldoen aan dezelfde (EPC-)eisen die gelden als wanneer die zouden zijn meegenomen bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Bij de meeste projecten zal dat gewoon om de nieuwbouwweisen gaan. In deze brochure van de Rijksoverheid vind je meer informatie.

Dit houdt dus in dat je het energie-effect van vergunningvrije opties bij een woning moet compenseren.

In de komende jaren treedt de wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Dan moet de EPC bij oplevering worden aangetoond (verwachten en hopen we). Ook dan speelt dat het energie-effect van vergunningsvrije opties bij een woning moet worden gecompenseerd.

Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij Claudia Bouwens (cb@lente-akkoord.nl).

“Sterkere positie voor opdrachtgever in de bouw”

Onderstaand bericht is afkomstig uit de periode nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit van BZK. U kunt zich via die link aanmelden voor de nieuwsbrief.

Sterkere positie voor opdrachtgever in de bouw
Het huidige systeem van kwaliteitsbewaking was aan herziening toe vanwege toenemende complexiteit in de bouw, de noodzaak tot positieve prikkels voor bouwpartijen en een onheldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. De ministerraad heeft in mei 2015 op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met het wetsvoorstel ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’.

Sterkere positie opdrachtgevers
Nieuw is dat de aannemer ook na de oplevering wettelijk aansprakelijk is voor gebreken aan het bouwwerk die aan hem zijn toe te rekenen. Anders dan nu is de aannemer in het nieuwe systeem niet alleen aansprakelijk voor verborgen, maar ook zichtbare gebreken die bij een oplevering door de opdrachtgever opgemerkt hadden kunnen worden. Hierover zijn met particuliere opdrachtgevers geen afwijkende afspraken toegestaan. Aannemers krijgen verder de plicht om hun opdrachtgever te informeren of en hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij een faillissement van het bedrijf en voor gebreken tijdens de bouw en daarna.

Als de laatste termijn van de aanneemsom (maximaal 5%) in depot is gestort bij de notaris, keert deze het depotbedrag na in werkingtreding van de wet pas uit als aan twee voorwaarden is voldaan. De notaris moet een schriftelijk bewijs van de aannemer ontvangen dat hij de opdrachtgever heeft gewezen op zijn opschortingsrecht en de opdrachtgever niet heeft aangegeven dat hij van zijn opschortingsrecht gebruik wil maken. Hiermee verdwijnt het automatisme dat de notaris het depotbedrag drie maanden na oplevering uitbetaalt aan de aannemer als hij niets van de opdrachtgever heeft vernomen. Met deze maatregelen wordt de positie van de opdrachtgever sterker tegenover de aannemer.

Nieuwe methodes voor kwaliteitsborging
Bij het afgeven van een vergunning voor nieuwbouw of seriematige verbouw hoeft de gemeente in het nieuwe stelsel niet meer te kijken naar bouwtechnische aspecten en controles uit te voeren tijdens de bouw. In plaats daarvan komt een nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin marktpartijen zorgen dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.
Marktpartijen in de bouw moeten zelf methodes ontwikkelen voor voorgestelde kwaliteitsborging. Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie zal beoordelen of een methode voldoet.
De gemeente controleert bij het afgeven van een vergunning voor het bouwen of tijdens de bouw wordt gewerkt met een toegelaten methode voor kwaliteitsborging die wordt toegepast door een hiervoor erkende of gecertificeerde kwaliteitsborger. Onder bepaalde voorwaarden zou ook de aannemer of architect de kwaliteitsborger kunnen zijn.
De gemeente blijft wel zelf toetsen aan de locale welstandseisen, het bestemmingsplan en de veiligheid voor de omgeving.

Eerst nieuwbouw en seriematige verbouw
Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel vanaf 2016 stapsgewijs ingaat. Begonnen wordt met eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. De komende tijd zal worden gewerkt aan verdere uitwerking van het nieuwe systeem en zullen partijen worden gestimuleerd om alvast met kwaliteitsbewaking aan de slag te gaan. Zo wordt ervaring opgedaan. Later volgt uitbreiding van het systeem naar andere meer complexe bouwwerken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Meer informatie over de inhoud en de invoering van het nieuwe stelsel kunt u vinden op de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit. Zie ook: Dossier Bouwregelgeving

Antwoorden Kamervragen Schriftelijk Overleg Bouwbesluit 2012

Op 19 juni heeft minister Blok de antwoorden op vragen van de  Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer toegestuurd. De vragen – gesteld tijden het Schriftelijk Overleg Bouwbesluit van 20 mei jl. – hebben betrekking op het Expertteam Versnellen, het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen en het Lente-akkoord. Tevens zijn vragen gesteld over de (kosten van) onderzoeken ten behoeve van het wetsvoorstel kwaliteitsborging en over de hoogte en transparantie van leges.

Minister Blok gaat slechts beperkt in op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging, dat op dit moment bij de Raad van State ligt. Pas na verwerking van het advies zal een nadere uitleg over het wetsvoorstel (kunnen) volgen, stelt de minister. Lees de vragen en antwoorden hier.