Pilot #Wkb Leiderdorp: Kwaliteitsborger is geen coördinator van de bouw

In de periode voorjaar 2015 – najaar 2016 is in Leiderdorp het project Plantage gebouwd. Het project is uitgevoerd als pilotproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Speciaal aan dit project is dat de 10 vrijstaande en 12 half-vrijstaande woningen zijn afgestemd op de specifieke koperswensen en daarmee allemaal anders zijn. Uitgangspunt is dat iedere verkochte woning direct werd gebouwd binnen 100 werkbare dagen.

Bohemen BV – Ruimte in Ontwikkeling, is bij het plan uitgegaan van coördinatie op basis van de softwaretool Keep Your Promise (Kyp), waardoor zonder uitvoerder gebouwd zou kunnen worden.

Opvallend in dit project is dat Woningborg (de kwaliteitsborger) een aantal maal stevig op de rem heeft moeten trappen en zelfs een keer moeten dreigen met een handhavingsverzoek aan de gemeente. Er is halverwege de uitvoering een time-out ingelast om de geconstateerde afwijkingen te herstellen en afspraken te maken voor het vervolg. Het werken zonder uitvoerder bleek onvoldoende kwaliteitsgaranties te bieden.

De gemeente Leiderdorp stelt vast dat toetsing en toezicht op de bouw door de kwaliteitsborger intensiever was dan de gemeente gebruikelijk toepast. De belangrijkste conclusie is dat de kwaliteitsborging door een private partij een toegevoegde waarde heeft en hier leidt tot scherper toezicht, meer kwaliteit en versnelling van procedures. Tegelijkertijd wordt gesteld, dat een heldere verdeling van de taken en verantwoordelijkheden noodzakelijk zijn om de kwaliteitsborger in staat te stellen zijn rol te vervullen.

De  beschrijving en de resultaten van de pilot kunt u lezen in het rapport 20161202-rapportage-pilot-leiderdorp.

Evaluatie private kwaliteitsborging Voorst #Wkb

Op 1 juni jl. is in Twello de eerste woning onder kwaliteitsborging opgeleverd. De gemeente Voorst heeft een evaluatie geschreven van dat project. Belangrijkste bevindingen van de gemeente zijn:

 • Voorst ziet een risico in een ‘modulair systeem’. Bedoeld wordt dat als de kwaliteitsborger te veel werkzaamheden aan de aannemer overlaat, de kosten dan weliswaar laag zijn, maar dat het toezicht dan mogelijk te kort schiet.
 • Voorste constateert dat bepaalde aspecten die niet voldoen aan het Bouwbesluit – beperkte afwijkingen, zoals plafondhoogte e.d. – in overleg tussen opdrachtgever van de bouw en kwaliteitsborger worden geaccepteerd. Ook in het huidige stelsel gebeurt dit, maar dan in overleg met de gemeente. Naar de mening van Voorst is het niet wenselijk dat dit door private partijen wordt bepaald. Overigens staan zowel het Bouwbesluit als de Wkb beide handelswijzen niet toe…
 • Voorste twijfelt aan de handhavingsmogelijkheden en -bereidheid van de gemeente. Hierbij speelt mee dat het handhaven op aangeven van een kwaliteitsborger voor de gemeente mogelijk een financieel risico met zich meebrengt.
 • Een analyse van de kosten versus de voor de gemeente wegvallende werkzaamheden laat zien dat er in Voorst ca. €500,- aan legesverlaging voor deze ene woning mogelijk is. Indien de kwaliteitsborging duurder is, wat in deze pilot het geval was, dan wordt het dus duurder voor de klant.

Gevraagd naar zijn ervaring met de private kwaliteitsborging geeft de nieuwe eigenaar van de woning aan weinig gemerkt te hebben van de kwaliteitsborging: “Voor de opdrachtgever gaat het erom, dat er een huis gebouwd wordt dat aan alle eisen voldoet, die de opdrachtgever maar ook de overheid heeft gesteld. Hoe dit tot stand komt, zou mij persoonlijk niet veel uitmaken. Als dit via een private weg gaat is dit prima, behalve als dit kostenverhogend zou werken.”. De opdrachtgever is gezien de grondprijs overigens van mening dat hij eigenlijk ‘een stuk service’ van de gemeente mag verwachten.

Al met al is Voorst van mening dat de pilot geslaagd te noemen is en leerzaam was voor alle partijen. Maar we zijn er nog niet: “Alle deelnemende partijen zijn het er over eens dat er nog veel moet gebeuren voordat dit een succes
kan worden.”.

Lees het evaluatierapport van de gemeente Voorst via deze link.

Bouw eerste woningen in Steenbergse pilot Private #kwaliteitsborging van start

BRON: Gemeente Steenbergen
161107-impressie-woningen-pilot-private-kwaliteitsborgingBegin november is de eerste bouw binnen de Steenbergse pilot Private kwaliteitsborging van start gegaan. De Kok Bouwgroep bouwt in opdracht van woningcorporatie Stadlander het project ‘Nieuw Eeckelenbergh’. Het project bestaat uit 17 levensloopbestendige, nul-op-de-meter eengezinswoningen. Bouwplantoetsers Nederland is betrokken als private kwaliteitsborger om vanaf bouwplan tot oplevering de bouwkwaliteit te waarborgen.

Bouwtoezicht van gemeente naar bouwer
De overheid is van plan het bouwtoezicht op naleving van het bouwbesluit voor een deel toe te vertrouwen aan de markt. Als het aan de minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ligt, houdt vanaf 2018 niet de gemeente maar de bouwer [red: een onafhankelijke kwaliteitsborger] zelf in de gaten of de bouw aan de kwaliteitseisen voldoet. Met dit wetsvoorstel wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd. Een private kwaliteitsborger toetst met bepaalde toegelaten instrumenten of de bouwwerken aan de bouwtechnische voorschriften voldoen. Nu een taak van de gemeente, vanaf 2018 een taak voor bouwend Nederland.

Pilot ter voorbereiding
Met de pilot Private kwaliteitsborging wil de gemeente zich voorbereiden op de wetswijziging en zo de overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarnaast wil de gemeente ‘Bouwend Steenbergen’ een platform bieden om te werken in de geest van de nieuwe wet en zodoende ook goed voorbereid te zijn op deze wetswijziging. Om de rollen en taken ook in de praktijk voor alle partijen helder en duidelijk te krijgen, en tegelijkertijd ervaring met de nieuwe werkwijze op te doen, heeft de gemeente Steenbergen De Kok Bouwgroep en woningcorporatie Stadlander gevraagd deel te nemen aan de pilot. Samen starten zij in Steenbergencentrum het nieuwbouwproject ‘Nieuw Eeckelenbergh’.

Nieuw Eeckelenbergh
Het project bestaat uit 17 levensloopbestendige eengezinswoningen. De woningen zijn gelegen aan de Ram van Hagedoornstraat, Kruitweg en Paulus Baxstraat. Door het toepassen van duurzame energiesystemen worden het zeer duurzame woningen met een aangenaam klimaat en lage energielasten. Bij normaal verbruik leveren de woningen voldoende energie op om in de totale energiebehoefte te voorzien.

Veelvuldig intensief overleg
Voor de start van de daadwerkelijke bouwactiviteiten is er veelvuldig intensief overleg geweest en heeft De Kok Bouwgroep, als lokale partij, een complete visie op de locatie neergelegd. De partijen zijn het eens geworden over een goede invulling van de bouwopdracht. De Kok Bouwgroep heeft daarbij zelf grote invloed op het ontwerp en de definiëring van de gewenste bouwkwaliteit gehad. Dit verkleint het risico op verschil tussen de papieren werkelijkheid en de realiteit enorm.

Toetsing door private kwaliteitsborger
Door Bouwplantoetsers Nederland is het bouwplan aan het Bouwbesluit getoetst. Eventuele aandachtspunten vanuit de Bouwbesluittoetsing controleert Bouwplantoetsers Nederland tijdens toezicht op de bouw. Hierbij vindt ook controle plaats van de keuringen die De Kok Bouwgroep uitvoert vanuit haar kwaliteitssysteem. Tevens is het mogelijk dat Bouwplantoetsers Nederland eventuele controlemetingen uitvoert, zoals luchtdichtheidsmetingen en geluidsmetingen.

Deze pilot biedt alle partijen, de opdrachtgever, de gemeente, de bouwer en de kwaliteitsborger, uitstekende uitgangspunten om zich te kunnen concentreren op de nieuwe taken, rollen en processen. Zo laten de partijen samen zien dat ze waarmaken wat ze beloven.

Op de projectwebsite www.nieuweeckelenbergh.dekokportal.nl leest men meer informatie over het project en over de Steenbergse pilot.

Bouwplantoetsers Nederland
De privatisering van de bouwplantoetsing is nog volop in beweging, maar Bas Oele en Jeroen Stephan, samen de directie van Bouwplantoetsers Nederland wachten het definitieve besluit over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen niet af. Ze zijn als private onderneming vanaf 2015 actief omdat zij geloven in de kwaliteitsslag die de Nederlandse bouwwereld met deze privatisering kan maken. Integrale kwaliteit en onafhankelijkheid staan voor beide ervaren ingenieurs boven alles. Bouwplantoetsers Nederland is een ‘innovator’ in de bouwsector met de ambitie om als onafhankelijke kwaliteitsborger landelijk te opereren. 

De Kok Bouwgroep 
De Kok Bouwgroep is een middelgrote zelfstandige onderneming die zijn roots en maatschappelijke betrokkenheid heeft in Brabant en Zeeland. Actief op het gebied van nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud van vastgoed voor wonen, werken, zorg, onderwijs, cultuur en ontspanning. 

Stadlander
Stadlander staat bekend als innovatieve opdrachtgever. De woningcorporatie hanteert voor ieder project een integrale benadering van de woonlasten, de levensloopbestendigheid, de zorggeschiktheid en de toepasbaarheid van woon- en leefdiensten. Stadlander legt daarbij het accent op het gezamenlijk met andere marktpartijen ontwikkelen van een concept. Dit vernieuwend opdrachtgeverschap zit inmiddels stevig in de Stadlander-organisatie verankerd. 

Janssen de Jong: Private kwaliteitsborging werkt

Hercuton, onderdeel van het cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep, is voor de zomer een pilotproject gestart in kader van de Wet kwaliteitsborging. Het belangrijkste doel van deze pilot is het verwerven van inzicht. Inzicht in de resultaten van de nieuwe werkwijze, de gevolgen voor processen, de rolverdeling en de samenwerking tussen kwaliteitsborger, bouwer en gemeente. Maar ook: inzicht in kosten en baten en leerpunten voor de verdere uitwerking van de wet- en regelgeving. De resultaten van een eerste intern evaluatie zijn via een persbericht door Janssen de Jong gepubliceerd:

 • Toetsing van de TIS is intensiever dan die van de gemeente.
 • De inspecties van de TIS hebben in enkele gevallen geleid tot correcties in het ontwerp. Daardoor is het risico op niet voldoen aan de wettelijke en klanteisen tijdig onderkend en opgelost.
 • Vooralsnog leidt de inzet van een kwaliteitsborger tot verhoging van de kosten op het project. Naast de kosten van de TIS zelf, maken projectmedewerkers extra uren om Seconed van de gewenste informatie te voorzien. In hoeverre er sprake is van inverdieneffecten en welke besparing aan faalkosten hier tegenover zal staan, kan nog niet worden beoordeeld.
 • De extra ogen van de kwaliteitsborger houden de medewerkers op de bouw scherp en dat werkt disciplinerend.

Het gehele persbericht is te lezen op de website van Janssen de Jong.

Werkbezoek minister Blok #Wkb Heijmans

heijmansOp 12 september 2016 heeft minister Blok een aantal projecten bezocht in het kader van kwaliteitsborging in de bouw. In Pijnacker en Den Haag bezocht de minister een aantal projecten van Heijmans waar gewerkt werd met de Verbeterde Kwaliteitsborging, zoals ontwikkeld door SWK. Kenmerkend in de aanpak is het versterken van de interne kwaliteitsborging door de aannemer zelf. Een onafhankelijke externe kwaliteitsborger ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering, zoals hierboven schematisch weergegeven.

De tijdens de bijeenkomst door Heijmans gegeven presentatie waarin de werkwijze nader wordt toegelicht is hier te downloaden.

Werkbezoek ‘Binnenhofjes’ #Wkb

Perbericht Nieman Kwaliteitsborging en Nijhuis Bouw

Dinsdag 6 septeimage009mber waren een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de kwartiermakers van het Instituut voor Bouwkwaliteit te gast bij het project ‘Binnenhofjes’ in Zwolle. Niet alleen het ministerie en de kwartiermakers waren te gast, de uitleg van de pilot mocht ook rekenen op een brede belangstelling, waaronder de architect (19 Het Atelier), de opdrachtgever (Woningstichting SWZ) en de gemeente Zwolle. Nijhuis Bouw uit Rijssen en Nieman Kwaliteitsborging gaven inzicht in de aanpak en resultaten van dit project.  Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).

De gasten zijn meegenomen in het door Nieman ontwikkelde dashboard dat het mogelijk maakt om structureel toe te werken naar een compleet ‘as built’ dossier op het moment van oplevering. Het dashboard is met hulp van Nijhuis Bouw tot een hoger niveau gebracht. Door de input van Nijhuis is het zowel voor Nijhuis als Nieman een goed werkbaar hulpmiddel geworden om risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te maken. Nijhuis werkt met vaste partners en is daarmee goed in staat Nieman te voorzien van de voor hem relevante informatie op het juiste moment. Daarnaast heeft Nijhuis een eigen gemaakte applicatie voor kwaliteitsborging.

Kortom: deze pilot wijst uit dat de kwaliteitsborging in de bouw werkt! De dialoog tussen Nijhuis en  Nieman werd duidelijk zichtbaar in de getoonde voorbeelden. Het project in Zwolle bestaat uit 48 sociale huurwoningen en is één van de drie WKB-projecten die momenteel door Nijhuis wordt gerealiseerd.

Meer informatie over dit project wordt gegeven op de Praktijkdag ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ op 23 november 2016 in Cinemec te Utrecht. Meer informatie  en aanmeldingsformulier vindt u  http://www.niemankwaliteitsborging.nl/praktijkdag-kwaliteitsborging/

Kwaliteit onder vuur – Reactie Bouwend Nederland op rapportage Den Haag #Wkb

Door Pim Nusselder , 23 augustus 2016, Bouwend Nederland

Vorige week meldden diverse media dat ‘de bouw faalt als keurmeester van zichzelf’. De basis voor dit bericht was een gelekt rapport van de gemeente Den Haag, waarin kritische opmerkingen staan over een pilotproject dat daar loopt, in het kader van het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Vooral het woord ‘instortingsgevaar’ trok vuur, zeker omdat bewoners van niets zouden weten.
Bouwend Nederland heeft in de media direct commentaar geleverd op dit verrassende rapport, en allereerst benadrukt dat het stuk veel vragen oproept. Want er worden geen concrete bouwprojecten genoemd, ook ontbreken namen van bouwbedrijven. We weten dus niet waar en in welke fase de bouw is stilgelegd, ook is niet bekend hoe theoretisch of concreet dat instortingsgevaar precies was. Daar moeten we echt eerst meer over weten, was onze boodschap in de media. We laten immers niet de hele Nederlandse bouwsector het boetekleed aantrekken op basis van een anoniem, gelekt en misschien gedateerd rapport uit één van de pilotprojecten.

In alle andere pilot-gemeenten zijn de ervaringen positiever of neutraal. Ook daar willen we meer van weten. Waarom is de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente Den Haag zo negatief? Hoe ‘enthousiast’ doen zij mee aan deze pilot? De gemeente onthield zich overigens van commentaar, over dit gelekte rapport.

Slager
Verder hebben we onder meer op NOS Radio 1 verhelderd dat het in de bouw (nu én straks) niet gaat om een ‘slager die zijn eigen vlees keurt’, maar dat we via deze pilots vooruitlopen op een wet die per 2018 ingaat. Vanaf dan zijn er ook onafhankelijke, gecertificeerde bureaus actief die de bouwkwaliteit toetsen. Zover is het nu nog niet, we zijn juist nu in een fase waarin veel geleerd wordt. Het is logisch dat nu nog niet alles verloopt zoals het over anderhalf jaar moet gaan.

Daarom is het zo jammer dat er door deze proef nu al zoveel negatieve geluiden naar buiten komen. Ook wordt vergeten dat bij de huidige rol van gemeenten als het gaat om kennis en capaciteit nog wel de nodige vragen gesteld kunnen worden. Binnen deze pilots richten we ons als bouwsector vol op verbetering van de toetsingsmethode die er straks moet zijn. Zo moet het voor gemeenten, private kwaliteitsbureaus, aannemers en architecten helemaal helder worden wie welke taken en plichten heeft.

Feiten
Hoe nu verder? Bouwend Nederland onderzoekt de stand van zaken in Den Haag. We gaan in gesprek met de bouwbedrijven en andere betrokken partijen. Ook onderzoeken we de stand van zaken bij de andere pilotprojecten. Zo krijgen we snel een veel completer en betrouwbaarder beeld dan deze ene, vage rapportage van één van de deelnemers in een veel breder pilot-traject.

Die feiten zijn nodig. Want bij alle (toekomstige) bewoners mogen geen twijfels bestaan over het feit dat we als bouwsector gewaarborgde kwaliteit leveren.

Berichtgeving rondom het experiment Keurmerk Garantiewoningen – een overzicht

De afgelopen dagen is in de pers de nodige aandacht besteed aan de bevindingen van de gemeenten Den Haag met betrekking tot tussentijdse resultaten van het experiment Keurmerk Garantiewoningen. Onderstaand een overzicht van – een deel van de – aandacht in de pers de afgelopen dagen. Ter illustratie is op een aantal punten wat context vanuit het Experiment Garantiewoningen toegevoegd.

Het Experiment Keurmerk Garantiewoningen is een experiment in het kader van de Crisis- en herstelwet. Het Keurmerk Garantiewoningen zorgt bij ca. 80% van de Nederlandse koopwoningen voor afbouw bij faillissement van de aannemer en verzekerd eigenaren teven van herstel van gebreken. In het experiment - alleen van toepassing op grondgebonden eengezinswoningen - dragen waarborginstellingen die het Keurmerk voeren tevens zorg voor het voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Iedere waarborginstelling doet dit op zijn eigen manier: Woningborg voert de toetsing en toezicht zelf uit,  Bouwgarant maakt gebruik van een externe partij die op basis van de TIS-regeling toezicht houdt en bij SWK dragen aannemers zelf zorg voor de kwaliteitsborging. De resultaten van het experiment zijn en worden verwerkt in de ontwikkeling zijnde wetgeving en in de werkwijze van de waarborginstellingen. SWK zet bijvoorbeeld - mede naar aanleiding van de bevindingen van Den Haag - al enkele maanden externe toezichthouders is die de aannemer ondersteunen en controleren. Het experiment is gestart in oktober 2014 en zal doorlopen tot 2019 of tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt ingevoerd.

Berichtgeving op 16 en 17 augustus

 • Het eerste bericht dat naar buiten kwam betrof een artikel in Cobouw op basis van een interne notitie van Den Haag in het kader van een overleg over het experiment die ‘gelekt’ bleek te zijn aan Cobouw. Onder de titel Instortingsgevaar tijdens oefening nieuwe Bouwwet geeft Cobouw op 9 augustus 2016 een samenvatting van de notitie van Den Haag.
 • Een week later (16 augustus 2016) plaats Trouw een artikel op de voorpagina op basis van het artikel in Cobouw en de (bij Cobouw opgevraagde) notitie: Bouw faalt als keurmeester van zichzelf. Ook Trouw geeft een samenvatting van de notitie en voegt daar een commentaar van een bouwrechtadvocaat aan toe en vraagt Bouwend Nederland om een reactie. Bouwend Nederland geeft aan dat de bouw inderdaad nog niet klaar is voor de nieuwe wet, wat “logisch [is], aangezien de wetgeving pas vanaf 2018 van kracht moet worden.”
 • Het artikel in Trouw is voor Cobouw reden om de bron van de artikelen (Evaluatie experiment garantiewoningen in Den Haag) te plaatsen op de website.
 • De website van de NOS neemt om kwart voor negen het bericht van Trouw over: Proef met zelf regelen toezicht bouw toont risico’s. De titel leidt tot een aardige reactie op twitter: is het niet de bedoeling van een experiment dat de risico’s inzichtelijk worden? Op vallend is verder dat inmiddels gesproken wordt van een “tussentijdse evaluatie” waarin “de onderzoekers” aangeven wat hun bevindingen zijn.
 • In het regiokatern van het Algemeen Dagblad verschijnt om half 11 het artikel ‘Den Haag tikt bouwers op de vingers bij zelfkeuring’. Het bericht herhaalt het stuk op Cobouw met daarbij de oproep: “Ook gedupeerd door gebrekkig bouwtoezicht op uw nieuwbouwwoning? Mail naar grootdenhaag@ad.nl.”. Ben erg benieuwd naar wat er aan opmerkingen binnenkomt. Zeker relevant voor de uiteindelijke evaluatie!
 • En marge en goed getimed verschijnt op 16 augustus ook een kritisch artikel over monumenten en de Wet kwaliteitsborging op Cobouw: ‘Nieuwe bouwwet groot risico monumenten’. Het artikel geeft geen informatie waarom dit het geval is en de brief van de 18 gemeenten is (nog niet) openbaar.
 • Een zinsnede uit de notitie van Den Haag leidt tot een tweede artikel op de website van de NOS om kwart voor een onder de titel ‘Bewoners mogelijk ondeugdelijke woningen Den Haag weten van niets’. Het stuk is opgehangen aan de tekst “De bewoners zelf staan volledig buiten het proces totdat ze de sleutel krijgen. Het risico bestaat dat zij, zonder het te weten, ondeugdelijke woningen hebben betrokken.”. Desgevraagd reageert ondergetekende met de opmerking dat het als gevolg van de prioriteitstelling bij gemeenten ook nu vaak niet duidelijk is of een gemeente wel toezicht gehouden heeft: “Veel gemeenten leggen geen prioriteit bij het keuren van nieuwbouwwoningen. Het staat gemeenten vrij hier beleid op te maken. Sommigen keuren helemaal niet, of slechts gedeeltelijk, bijvoorbeeld alleen de fundering.” .
 • Later op de dag interviewt Cobouw Kamerlid De Vries (PvdA). In het interview van kwart over drie (met de pakkende titel: PvdA: ‘bouwer moet fouten in portemonnee voelen’) geeft De Vries aan dat de resultaten in Den Haag reden te meer zijn om door te gaan met de wetgeving. “Stoppen met de wet? Juist niet. We moeten zorgen dat de kwaliteit omhoog gaat. En bouwers moeten het ook in hun portemonnee gaan voelen als ze fouten maken. Al die fouten leiden tot extra kosten voor gemeenten. Misschien is het een idee om eerst te beginnen met de bouwbedrijven die er al aantoonbaar klaar voor zijn.”
 • Nu.nl komt met een eigen bericht om ongeveer half vier onder de kop ‘Proef Den Haag laat noodzaak onafhankelijke inspectie bouw zien’. Het artikel voegt niet veel toe met uitzondering van de opvallende uitspraak namens FNV Bouw: “Langer experimenteren is spelen met levens.”
 • Het NOS Journaal van 18.00 uur heeft een kort item over het experiment. Ook hier wordt genoemd dat bewoners mogelijk een woning hebben betrokken waarvan de gemeente Den Haag niet kan zeggen of ze niet ‘ondeugdelijk’ zijn. Aangezien deze term niet echt ‘bekt’ worden al snel termen als ‘gevaar’ en ‘risico’ gebruikt.
 • RTLRTL nieuws van 19.30 uur heeft ook een item over het experiment (ook hier weer even door de reclame heen naar 10.50 minuten). RTL Nieuws begint met calamiteiten in het verleden en gaat vervolgens door naar “de slager die zijn eigen vlees keurt”. Wico Ankersmit (Vereniging Bouw- en Woningtoezicht) reageert met de opmerking dat de plannen nog lag niet op orde zijn en dat de bouw er nog niet klaar voor is. Er is daar nog voldoende tijd voor volgens Bouwend Nederland.  Minister Blok reageert vanuit een zonnig Delft met de verzekering dat de wet pas van kracht zal worden als blijkt dat partijen in staat zijn deze goed uit te voeren. Enigszins dramatisch toont RTL naastgelegen infographic met als begeleidende tekst “En toen ging het helemaal mis”. En zelfs het boompje is kennelijk bezweken…
 • ook in het NOS Journaal van 20.00 uur een uitgebreider item (even door de reclame heen dan naar 8 minuut 46 gaan). Vooral verontruste bewoners aan het woord (begrijpelijk gezien de berichtgeving!). Ook een reactie van Vereniging Eigen Huis en de gemeente Den Haag. Tenslotte wordt een aannemer gequote van één van de projecten: “Er was juist veel meer toezicht dan normaal van de gemeente!”.
 • De Volkskrant van 17 augustus kopt in het economiekatern ‘Blok zet betwist plan bouwcontrole voort‘. In het artikel ook een reactie van Delft en Rotterdam die beiden aangeven op voorhand niet negatief tegenover het experiment te staan. Bij het artikel wordt – hoe cynisch in relatie tot privaat bouwtoezicht – een afbeelding van Patio Sevilla Maastricht gevoegd.
 • Trouw heeft opnieuw een artikel (niet digitaal te lezen zonder abonnement) waarin dit keer Kamerleden ontsteld reageren op het nieuws van het “mislukte experiment”. De focus van de berichtgeving – ook van de reactie van Vereniging Eigen Huis in hetzelfde bericht – ligt bij het niet op de hoogte zijn van bewoners van het feit dat ze aan een experiment deelnamen. Quotes uit de politiek:
  •  Van der Linde (VVD): “Het wetsvoorstel is juist bedoeld de positie van consumenten te verbeteren. Tijdens deze proef is kennelijk van alles misgegaan. Dat levert voor bewoners een ontzettende hoop onzekerheid op. De minister mag uitleggen wat er precies is gebeurd en welke gevolgen dit heeft.”
  • Schouten (Christen-Unie): “Ik was daar al niet gelukkig mee en het bericht over de proef in Den Haag maakt me nog kritischer”
  • Bashir (SP): “Wat mijn partij betreft blijft de gemeente verantwoordelijk en kan privaat toezicht slechts een aanvulling zijn.”
 • Ook in AD/ Haagse Courant een artikel in krant (in augustus gratis op internet te lezen) waarin de positie van de huiseigenaar wordt aangehaald: ‘Het zal je huis maar wezen’. De crux van het artikel is: “iets meer dan honderd Hagenaars wonen, zonder het te weten, misschien wel in een onveilig huis”.

TvBConclusie?

De bevindingen van de gemeente Den Haag staan buiten kijf. Over de bewoording kan je twisten en de uitleg in de media van die bewoording lijkt me in sommige gevallen wat overtrokken. De conclusies naar aanleiding van dit alles laat ik aan de lezer. Diezelfde lezer raad ik wel aan om het werkplan van het experiment en zeker de daarin opgenomen doelen door te nemen alvorens conclusies te trekken. Ik laat het bij de constatering dat het experiment Garantiewoning veruit het meest leerzame experiment tot nu toe is! En ik sluit af met de mooiste tweet over alle commotie, van Thomas van Belzen.

 

Pilots, proefprojecten en andere initiatieven op kaart

Klik op onderstaande kaart op een locatie voor meer informatie. Wilt u uw project toevoegen aan ons overzicht? Neem dan contact met ons op via de contactpagina. De volgende type projecten zijn op onderstaande kaart weergegeven:

sterpaarsProefdraaien in de nieuwe setting. Projecten waarbij gemeenten – vooruitlopende op een eventuele wettelijke regeling – initiatiefnemers de mogelijkheid geven om gebruik te maken van een private partij als toetser en toezichthouder. Doel is het beproeven van de samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen.

stergroenOpdrachtgevers aan zet. Projecten waarbij opdrachtgevers private partijen inhuren als toetser en toezichthouder bij hun bouwprojecten. Gemeenten kijken mee waarbij bevindingen worden uitgewisseld. Doel is het leren werken onder kwaliteitsborging.

sterroodDe aannemer levert zelf kwaliteit. Bouwbedrijven werken – vaak onder begeleiding van een kwaliteitscoach aan het verbeteren van de interne kwaliteitsborging.

stergeelinstrumentontwikkeling. Pilotprojecten waarbij instrumentaanbieders en kwaliteitsborgers bestaande of nieuwe instrumenten uitproberen en zo nodig aanpassen. Gemeenten kijken mee en ‘schaduwtoetsen’.

oranjesterPilotprojecten van kwaliteitsborgers. Instrumenten voor kwaliteitsborging die in andere projecten zijn ontwikkeld worden toegepast in lopende projecten. Initiatiefnemers zijn veelal kwaliteitsborgers en aannemers.

sterblauw

Overige initiatieven. Diverse projecten in het kader van de veranderende dienstverlening van de overheid, wijzigingen in de rolverdeling tussen partijen, etc.

 

Gemeenten die korting op de leges geven zijn op de kaart aangegeven met een € – zie ook het nieuwsbericht over korting op de leges

Galileo Reference Centre gebouwd onder #kwaliteitsborging

Galileo Noordwijk (bron: Architekten Cie.)

Op het Space Business Park in Noordwijk wordt het Galileo Reference Centre gebouwd. In het gebouw zullen de data van het satellietsysteem Galileo worden ontvangen. In een design- en buildopdracht van het Rijksvastgoedbedrijf bouwen de Architekten Cie. (ontwerp) en Van Rhijn bouw (uitvoering) in een jaar tijd dit bijzondere gebouw.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het project benoemd tot Kopgroepproject in het kader van de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze heeft het Rijksvastgoedbedrijf ook de kwaliteitsborging als onderdeel van de opdracht aan partijen meegegeven. BouwQ zal als onafhankelijke Technische Inspectie Service (TIS) het ontwerp toetsen en toezien op de uitvoering. De TIS zal daarbij zowel toezien op het voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 als aan de aanvullende specificatie door de opdrachtgever. De ervaringen uit het project worden door het Rijksvastgoedbedrijf meegenomen in eventuele aanpassingen in aanbestedingen en in de rol als opdrachtgever.

Meer informatie over dit specifieke project of de Kopgroepprojecten via theo.sandker@rijksoverheid.nl. Meer informatie over de Wet kwaliteitsborging is te vinden via de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit.