100% prestatiemetingen voor binnenluchtkwaliteit?

Op 4 mei 2017 heeft de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) met haar leden de workshop “Luchtkwaliteit binnen de wet kwaliteitsborging bouw” georganiseerd. Tijdens de workshop stonden de volgende vragen centraal:

  • wat betekent het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen?
  • Wordt het een “papieren tijger” of leidt het wetsvoorstel tot echte verbeterde bouwkwaliteit?
  • Gaat het wetsvoorstel automatisch leiden tot borging van de luchtkwaliteit in onze woningen of zijn er aanvullende stappen noodzakelijk?
  • En zijn 100% prestatiemetingen nodig en zo ja, hoe kunnen we dat organiseren en betaalbaar uitvoeren?

In een viertal presentaties is een eerste aanzet gegeven om bovenstaande vraag te beantwoorden waarna door middel van stellingen en stemkasjes de discussie op gang kwam. In de bijgevoegde presentaties is het resultaat van de discussie te zien.

 

Legeskorting met #kwaliteitsborging

Op de website van Rowiq Advies is de nieuwe lijst te vinden van gemeenten die legeskorting verstrekken op bouwplannen waarbij gebruik gemaakt wordt van een instrument voor kwaliteitsborging. De korting varieert van 10% in onder meer Castricum en Delft tot 75% of meer in Horst aan de maas. Nieuw in 2017 zijn de gemeenten Borne, Etten Leur en Roermond. Vervallen zijn Raalte en Venlo. Bij verschillende gemeenten is daarnaast korting mogelijk voor specifieke (proef) projecten.

De Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland roept gemeenten op om te starten met pilots en proefprojecten. Zie ook de oproep in Bouwkwaliteit in de praktijk.

Werkbezoek ‘Binnenhofjes’ #Wkb

Perbericht Nieman Kwaliteitsborging en Nijhuis Bouw

Dinsdag 6 septeimage009mber waren een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de kwartiermakers van het Instituut voor Bouwkwaliteit te gast bij het project ‘Binnenhofjes’ in Zwolle. Niet alleen het ministerie en de kwartiermakers waren te gast, de uitleg van de pilot mocht ook rekenen op een brede belangstelling, waaronder de architect (19 Het Atelier), de opdrachtgever (Woningstichting SWZ) en de gemeente Zwolle. Nijhuis Bouw uit Rijssen en Nieman Kwaliteitsborging gaven inzicht in de aanpak en resultaten van dit project.  Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).

De gasten zijn meegenomen in het door Nieman ontwikkelde dashboard dat het mogelijk maakt om structureel toe te werken naar een compleet ‘as built’ dossier op het moment van oplevering. Het dashboard is met hulp van Nijhuis Bouw tot een hoger niveau gebracht. Door de input van Nijhuis is het zowel voor Nijhuis als Nieman een goed werkbaar hulpmiddel geworden om risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te maken. Nijhuis werkt met vaste partners en is daarmee goed in staat Nieman te voorzien van de voor hem relevante informatie op het juiste moment. Daarnaast heeft Nijhuis een eigen gemaakte applicatie voor kwaliteitsborging.

Kortom: deze pilot wijst uit dat de kwaliteitsborging in de bouw werkt! De dialoog tussen Nijhuis en  Nieman werd duidelijk zichtbaar in de getoonde voorbeelden. Het project in Zwolle bestaat uit 48 sociale huurwoningen en is één van de drie WKB-projecten die momenteel door Nijhuis wordt gerealiseerd.

Meer informatie over dit project wordt gegeven op de Praktijkdag ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ op 23 november 2016 in Cinemec te Utrecht. Meer informatie  en aanmeldingsformulier vindt u  http://www.niemankwaliteitsborging.nl/praktijkdag-kwaliteitsborging/

Afstudeeronderzoek: digitale hulpmiddelen voor de #Wkb

Ter afronding van haar masterstudie aan de TU Eindhoven heeft Lieke Nieman een onderzoek gedaan met als hoofdvraag: ‘Is het mogelijk Systems Engineering (SE) en een Bouw Informatie Model (BIM) op efficiënte wijze (de door de Wkb geëiste) as-built verklaring op te stellen die de onafhankelijke kwaliteitsborger (KB) moet aanleveren aan de vergunninghouder?’ Het afstudeerwerk geeft een beeld van de mogelijke winst die met digitalisering van het ontwerp- en bouwproces te behalen is door het koppelen van een systematische interne controle door de aannemer zelf aan BIM.

Lees meer in een interview op de website van ED Controls of download en de presentatie van de scriptie hieronder.

Systeemgerichte contractbeheersing als instrument voor kwaliteitsborging

Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat werken al enkele jaren met systeemgerichte contractbeheersing (SCB) binnen hun integrale contracten. Kenmerkend voor deze manier van van werken is ‘bouwen onder kwaliteitsborging’. De aannemer levert kwaliteit op basis van zijn kwaliteitssysteem en toont richting opdrachtgever aan dat aan de eisen van de opdrachtgever wordt voldaan. De opdrachtgever toetst risicogestuurd, zonder dat daarmee de aansprakelijkheid van de aannemer afneemt.

Systeemgerichte contractbeheersing is daarmee feitelijk te zien als de private variant van de Wet kwaliteitsborging. Hieronder is – ter lering ende vermaak – enige informatie van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf over systeemgerichte contractbeheersing opgenomen.

NB: SCB zal - net als andere initiatieven vanuit de markt - na totstandkoming van de Wet kwaliteitsborging beoordeeld moeten worden aan de wettelijke eisen alvorens sprake kan zijn van een toegelaten instrument. Zie ook andere marktinitiatieven via deze link.

Welke instrumenten zijn er op dit moment al beschikbaar?

Tijdens het overleg van de Stuurgroep Kwaliteitsborging op 27 februari 2015 is een aantal presentatie gegevens over instrumenten voor kwaliteitsborging die in verschillende pilotprojecten worden toegepast. De presentaties zijn hier te downloaden. Meer informatie over de pilots is te vinden via het menu projecten.

  1. Stuurgroep Kwaliteitsborging 27-2-2015 – inleiding pilots
  2. Erkenningsregeling Kleine Bouwwerken – Stuurgroep 27-2-2015
  3. SWK beheerssysteem Verbeterde kwaliteitsborging – Stuurgroep 27-2-2015
  4. TIS – Stuurgroep 27-2-2015
  5. Zeeburgereiland – Stuurgroep 27-2-2015

De presentaties openen in een nieuw scherm. let op: sommige presentaties zijn nogal omvangrijk!

Kwaliteitsborging Bouw: nieuwe instrumenten nodig voor renovatie en transformatie

Tijdens het tweede NRP-debat Kwaliteitsborging in de bouw hebben Paul Terwisscha (Woonbedrijf) en Hajé van Egmond (iBK) de deelnemers een toelichting gegeven op de stand van zaken van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging Bouw en een voorbeeld van de aanpak door Woonbedrijf Eindhoven. Aan de orde kwamen naast de stand van zaken ook de reacties op het concept-wetsvoorstel en de definitie van ‘Gevolgklasse 1’.

Met name voor verbouw en renovatie is gezamenlijk gezocht naar de specifieke punten voor wat betreft de kwaliteitsborging. Het NRP zal de komende tijd hier nadrukkelijk mee aan de slag gaan.

Een verslag van de bijeenkomst is te lezen op de website van het Platform voor Transformatie.

Persbericht College van Deskundigen TIS: “TIS klaar voor private kwaliteitsborging”

Op 24 maart heeft het College TIS van Deskundigen Technical Inspection Service (TIS) een nieuw erkenningsreglement aangenomen. Waar TIS voornamelijk werd toegepast voor de beoordeling van de constructieve veiligheid omvat de regeling nu alle aspecten van het Bouwbesluit. De pijlers van de erkenning, deskundigheid en onafhankelijkheid, zijn behouden en op onderdelen zelfs versterkt.

De directe aanleiding voor de verbreding vormt de verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw, die is ingezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). TIS is door het Ministerie al eerder aangemerkt als mogelijk geschikt instrument voor private toetsing en toezicht op de bouw. Zodra de criteria voor de toelating van private instrumenten bekend zijn, zal de TIS-erkenning als privaat instrument worden aangeboden aan de toelatingsorganisatie. In de tussentijd zal TIS worden ingezet in pilots.

De vijf Erkende TIS-bureaus zullen het werk zoals tot nu toe werd uitgevoerd ook onder de nieuwe regeling kunnen blijven uitvoeren als opdrachtgevers dat wensen.

Een TIS-bureau beoordeelt bouwwerken zowel in ontwerp- als in uitvoeringsstadium op basis van een gedegen risicoanalyse. Het TIS-bureau is daarbij geen partij in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en rapporteert de bevindingen aan alle betrokkenen. Met een verklaring van geen bezwaar aan het einde van het werk kan de opdrachtgever een verzekering tegen verborgen gebreken (VGV) afsluiten.

TIS is een tiental jaren geleden in Nederland geïntroduceerd door ProRail en Allianz. In 2009 is door CROW een erkenningsregeling ontwikkeld en wordt het instrument sindsdien voornamelijk in de infrastructuur met succes toegepast. Het laatste jaar wordt TIS ook steeds vaker ingezet voor gebouwen. Naast ProRail maken onder andere Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst gebruik van TIS. Onlangs heeft CROW het beheer van de erkenningsregeling overgedragen aan de certificatie-instelling IKOB-BKB, dat in de uitvoering al betrokken was bij de regeling.

Meer informatie: Matthijs Daatselaar, secretaris CvD-TIS, 030 6358060

RvA akkoord met BRL5019: wat betekent dat?

BRL5019 – de gecertificeerde bouwbesluittoets – is na harmonisatie door SBK ook aanvaard door de Raad voor Accreditatie. Omdat toetsing van een bouwplan niet te zien is als “een bouwproces [dat] aan bepaalde prestaties moet voldoen zodat het bouwwerk waarin het wordt uitgevoerd voldoet aan een bij of krachtens dit besluit gestelde eis” ontstaat door toepassing van BRL5019 geen erkende kwaliteitsverklaring. Het aanleveren van een onder BRL5019 getoetst bouwplan levert dus geen ‘vrijstelling’ op van de toets aan het Bouwbesluit 2012. In de toekomst zal dit mogelijk wel het geval zijn, hiervoor is echter eerst een wetswijziging nodig.

Lees meer…

BNA onderzoekt mogelijkheid opzetten erkenningsregeling

BNA onderzoekt de mogelijkheid om te komen met een erkenningsregeling voor architecten. Op deze wijze wil BNA inspelen op de voorgenomen wijzigingen in het kader van private kwaliteitsborging. De website van BNA stelt hierover in een nieuwsbericht over dit onderwerp:

“Private kwaliteitsborging kan architecten helpen een andere, specifieke bijdrage te geven op het gebied waar ze goed in zijn: kwaliteit bieden en een goed proces realiseren voor een opdrachtgever.”

Het gehele bericht is hier te lezen. In het nieuwsbericht BNA pakt handschoen ministerie op en is aan de slag met private kwaliteitsborging is meer te lezen over de ontwikkeling van de erkenningsregeling door BNA